On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Scientific Information and Library Studies > Scientific information and library studies, full-time, first cycle programme

Scientific information and library studies, full-time, first cycle programme (S1-BN)

(in Polish: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Celem studiów I stopnia (licencjackich) jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nauki o informacji (bibliologii i informatologii), którzy posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu tworzenia, wyszukiwania, organizacji oraz udostępniania zasobów informacyjnych za pomocą narzędzi różnego typu (zwłaszcza cyfrowych). Podczas zajęć studenci poznają sposoby i techniki korzystania z informacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym projektowania i wykorzystania systemów informacyjnych. Poznają także specjalistyczne narzędzia umożliwiające dostęp do informacji oraz jej rzetelnej oceny. Nabywają wiedzę z zakresu wykorzystania zintegrowanych systemów bibliotecznych, multiwyszukiwarek naukowych, oprogramowania służącego tworzeniu bibliotek, archiwów i repozytoriów cyfrowych, metadanych dokumentów, ewolucji formy książki, prasy elektronicznej oraz innych problemów związanych z działalnością szeroko rozumianych instytucji informacji. Zdobywają umiejętność badania użytkowników informacji, w różnych perspektywach: czytelnika, uczestnika wydarzeń kulturalnych, klienta usług informacyjnych, mieszkańca - członka społeczności lokalnej. W efekcie poznania prezentowanych zagadnień i uzyskanych kompetencji absolwenci mają możliwość aktywnego uczestniczenia w pracach instytucji działających na potrzeby organizacji społeczności lokalnych, budowania sieci komunikacji i współpracy lokalnych podmiotów, a także stymulowania i aktywizacji mieszkańców.

Kierunek studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo związany jest z naukami społecznymi, w programie pojawiają się również treści z nauk humanistycznych. Wiodącą dyscypliną studiów są nauki o komunikacji społecznej i mediach. Inne dyscypliny reprezentowane w programie studiów to: psychologia, historia, językoznawstwo, filozofia, literaturoznawstwo.

Absolwent studiów jest więc przygotowywany do pracy w centrach informacyjnych, bibliotekach i innych instytucjach kultury (np. ośrodkach kultury) zajmujących się tworzeniem, gromadzeniem, przechowywaniem, organizowaniem i udostępnianiem informacji w różnych formach i na różnych nośnikach. Nieodzownym elementem tego przygotowania jest poznanie narzędzi pracy, ale także form i metod pracy z użytkownikami informacji.

W trakcie studiów istnieje możliwość (dla chętnych) zrealizowania przedmiotów z bloku pedagogiczno-psychologicznego, dzięki którym student uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne, potrzebne w pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz niezbędne w pracy nauczyciela bibliotekarza. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów (w programie przewidziane po I i II roku studiów). Ich celem jest zapoznanie studenta z warsztatem pracy w różnych instytucjach zajmujących się zarządzaniem informacją (np. ośrodkach informacji, bibliotekach) oraz wyszukiwaniem i organizacją zasobów informacyjnych pod kątem zróżnicowanych grup użytkowników, a także ukazanie możliwości adaptacji tej wiedzy do pracy w innych instytucjach zajmujących się wspieraniem edukacji (również środowiskowej), umacnianiem potencjału rozwojowego społeczności, rozwijaniem i wspieraniem integracji i aktywności lokalnej.

Realizacja programu studiów nakierowana jest na osiąganie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Niezbędne są we wszystkich instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację programu studiów, który jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.  

Program studiów I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest tak opracowany, że umożliwia kontynuację wybranych treści na studiach II stopnia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in information and book studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge. A graduate:
• has a general knowledge of main development trends and achievements in library and information science, as well as related disciplines.
• knows and understands basic methods of analysis and interpretation of different works of culture, as well as fundamental concepts and principles concerning copyright and intellectual rights’ protection applicable either in library and information activity or in education processes.
• has a general knowledge of libraries and other cultural institutions, as well as contemporary cultural life.

Skills. A graduate:
• retrieves, analyses, evaluates, selects and uses information from different sources for either own or the users’ needs.
• supervised by a tutor, develops own knowledge and research skills in library and information science.
• recognizes different types of documents, libraries, and information institutions, analyses them critically and interprets, using typical methods, to describe their meanings, social influence, and place in historical and cultural processes.

Personal and social abilities. A graduate:
• understands the need of life long learning.
• properly identifies and solves dilemma of library and information profession.
• is aware of the responsibility for regional, national, and European cultural heritage.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/