On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Bioethics > Bioethics, full-time, first cycle programme

Bioethics, full-time, first cycle programme (S2-BIOET)

(in Polish: Bioetyka, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Dynamiczny rozwój medycyny, instytucji ochrony zdrowia, biomedycznych badań naukowych oraz rosnący wpływ człowieka na środowisko naturalne i zwierzęta powoduje, że coraz bardziej potrzebni są bioetycy mający wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie, integrujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z różnych dziedzin wiedzy.

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bioetyka przygotowują studentów do pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki, a także z zakresu wyspecjalizowanych subdyscyplin filozofii, socjologii i antropologii medycyny, biopolityki, prawa medycznego, polityki zdrowotnej oraz nauk o organizacji systemów ochrony zdrowia. Nabywają umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie bioetyki, a także do pracy w instytucjach publicznych i społecznych zajmujących się problematyką ochrony zdrowia, ochroną praw pacjentów lub ochroną praw zwierząt i przyrody. Zdobywają umiejętności konieczne do aktywnego uczestniczenia w różnego rodzaju gremiach opiniodawczo-doradczych z zakresu etyki badań naukowych i etyki klinicznej. Ponadto, uczą się śledzić i krytycznie komentować aktualne wydarzenia społeczne związane z bioetyką.

Studia należą do dziedziny nauk humanistycznych i nauk społecznych. W programie studiów reprezentowane są następujące dyscypliny naukowe: filozofia, nauki socjologiczne, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika. Dyscypliną wiodącą kierunku jest filozofia.

Studia trwają cztery semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej w większości w budynku Wydziału Filozofii UW przy Krakowskim Przedmieściu 3. W czasie studiów student realizuje 1060 godzin zajęć dydaktycznych o charakterze wykładowym, ćwiczeniowym, seminaryjnym, konwersatoryjnym, warsztatowym i praktycznym. Między pierwszym a drugim rokiem studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w formie wizyt studyjnych oraz krótkiego stażu w wybranej instytucji lub organizacji, np. w placówce prowadzącej działalność leczniczą, organizacji pozarządowej działającej w obszarze promocji i ochrony zdrowia bądź ochrony praw zwierząt, albo podmiocie administracji publicznej na rzecz ochrony zdrowia. Program studiów składa się z 16 (grup) przedmiotów obowiązkowych oraz wolnego albo ograniczonego wyboru.

Student samodzielnie wybiera tematykę zajęć „wartych” ponad połowę wszystkich punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów. Przykładowe przedmioty obowiązkowe to wstęp do bioetyki, etyka kliniczna oraz etyka badań naukowych. Najciekawszą grupą zajęć do wyboru są specjalistyczne, monograficzne seminaria bioetyczne. Są one prowadzone w języku polskim albo w języku angielskim i dzielą się na seminaria stałe oraz seminaria autorskie. Lista seminariów stałych obejmuje cztery przedmioty: etyka prokreacyjna, etyka końca życia, etyka nowych technologii, etyka środowiskowa. Co roku oferowane są nowe, ciekawe seminaria autorskie często prowadzone przez wykładowców spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci przygotowują pracę magisterską pod opieką najwyższej klasy badaczy i nauczycieli akademickich. Podstawą pracy magisterskiej mogą być badania zarówno teoretyczne, jak i empiryczne.

Absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach III stopnia na uczelniach polskich i zagranicznych, w szczególności na studiach z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu, a także na specjalistycznych studiach doktorskich z zakresu etyki praktycznej, bioetyki lub etyki medycznej. Studia na kierunku bioetyka przygotowują m.in. do pracy w charakterze: pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego, członka komisji bioetycznej, członka komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, członka szpitalnej komisji etycznej, pracownika administracyjnego komisji etycznej lub bioetycznej, nauczyciela bioetyki lub etyki medycznej, pracownika instytucji zajmującej się problematyką ochrony zdrowia oraz ochroną praw pacjentów, dziennikarza zajmującego się problematyką naukową i bioetyczną.

Więcej informacji na stronie: http://bioetyka.uw.edu.pl

Qualification awarded:

Master degree in bioethics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

(1) Most important learning outcomes.

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEDGE

• comprehensive and well-organised knowledge of contemporary problems, theoretical and research perspectives, axiological and normative positions, and methods of clinical ethics and biomedical research involving humans and non-human animals;
• knowledge and understanding of key concepts, problems, theories, and methods of sociology and anthropology of medicine;
• comprehensive and in-depth knowledge of domestic, European and international legal, quasi-legal, and professional regulations concerning medicine and biotechnology;
• in-depth knowledge of the goals and principles of organisations, functioning, and financing of health care systems;
• in-depth understanding of the social-cultural, legal, and political-economic determinants of the practice and development of biomedical sciences and other biosciences;
• in-depth knowledge of the methods of problematisation, interpretation, analysis, and evaluation of phenomena that take place in the practice and development of biomedical sciences and other biosciences which are necessary for ethical consultation;

SKILLS

• can integrate knowledge from different disciplines within the humanities and social sciences, and use this knowledge in research and professional activities in the field of bioethics;
• can critically analyse opinions and statements, identify their assumptions, as well as the logical and argumentative relations between the component theses, can evaluate plausibility and significance of the claims made for the problem or argument under consideration, as well as compare and synthesise claims coming from various statements;
• can correctly identify, interpret, and analyse ethical problems and conflicts that appear in the social practice and in the practice and development of biomedicine and other biosciences;
• can correctly identify, interpret, explain, and analyse relationships between the practice and development of biosciences and social-cultural and political-economic processes;
• can diagnose, analyse and explain the culturally-social aspects of the practice and development of biomedicine and other biosciences, using selected methods and research techniques which come from social sciences;
• can use systems of legal, organisational, and professional norms in order to solve particular cases and problems of the practice and development of biomedicine and other biosciences;
• can systematically and methodically analyse a clinical case or biomedical research proposal involving humans or non-human animals, as well as formulate and justify an ethical recommendation;

SOCIAL SKILLS

• participates in and initiates research and professional activities within the field of bioethics or ethics; can plan and organise them;
• can cooperate and work in a group to prepare bioethical research, consulting, educational, and regulatory projects;
• identifies and formulates ethical problems associated with own research and professional activities; takes responsibility for own qualifications for work, decisions made, and their consequences;
• is interested in current bioethical debates; shares with others responsibility for the shape of Polish political, public, and media debates concerning bioethical issues.

(2) Number of ECTS points: 120 (4 semesters).

(3) The basic sciences for the direction of bioethics are: philosophy, sociology, law, science politics. They permit a student to choose courses worth 40 ECTS points which constitutes 33.4% of the total number of ECTS points.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/