On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Architecture of Information Spaces > Architecture of Information Spaces, full-time studies, second-cycle programme

Architecture of Information Spaces, full-time studies, second-cycle programme (S2-PRK-API)

(in Polish: Architektura przestrzeni informacyjnych , stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Opis programu studiów

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych (API) jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych absolwentów w zakresie projektowania i badania cyfrowych usług informacyjnych.

Ze względu na specyfikę dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, w odróżnieniu od innych kierunków tego typu,usługi cyfrowe rozpatrywane są w dwóch kontekstach: w wymiarze społecznym oraz wymiarze technologicznym.

W pierwszym ujęciu są one traktowane jako systemy informacyjne osadzone w określonym kontekście społecznym, stworzone w celu realizacji celów strategicznych instytucji i organizacji . Drugie ujęcie eksponuje wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ich projektowania, badania ich funkcjonalności i użyteczności oraz recepcji . Do kategorii cyfrowych usług informacyjnych należą zarówno serwisy internetowe, aplikacje mobilne, media społecznościowe, cyfrowe platformy edukacyjne, jak również kolekcje cyfrowe dokumentujące dziedzictwo kulturowe, korporacyjne systemy informacyjne czy systemy informacji naukowej.

Przyjęcie takiej perspektywy w koncepcji kształcenia pozwala na pełne wykorzystanie potencjału dyscypliny nauk o mediach i komunikacji społecznej jako bazy dla treści programowych oferowanych na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych.

Program studiów został stworzony w oparciu o cztery główne osie, wokół których zorganizowane są poszczególne przedmioty znajdujące się w ofercie kierunku:

 1. Użytkownik informacji: Centralnym punktem pierwszej osi jest użytkownik informacji, będący kluczowym elementem otoczenia cyfrowej usługi informacyjnej. Treści programowe oferowane w tym bloku koncentrują się na badaniu potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, a także ocenie i kształceniu ich kompetencji informacyjnych. Obejmuje to zarówno badanie sposobów interakcji użytkownika z cyfrowymi usługami informacyjnym , jak również zagadnienia związane z ich użytecznością oraz wiarygodnością i oceną jakości informacji .
 2. Zasoby informacji: W drugim ujęciu cyfrowe usługi informacyjne postrzegane są przez pryzmat zasobów informacji. Treści programowe oferowane w tym bloku koncentrują się na zagadnieniach związanych z projektowaniem i opisem zasobów informacji oferowanych przez cyfrowe usługi informacyjne . Podstawę dla tych treści programowych zapewnia organizacja wiedzy rozumiana jako: zbiór teorii, metod i narzędzi projektowania, realizacji i ewaluacji zawartości systemów informacyjnych . W tym obszarze eksponowane będą również społeczne, kulturowe i prawne aspekty budowy i recepcji zasobów informacji . Cele kształcenia w tym obszarze mają zapewnić absolwentowi wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy zawodowej i badawczej związanej z projektowaniem cyfrowych usług informacyjnych jako: architekt informacji, projektant i redaktor serwisów www czy specjalista ds. metadanych.
 3. Zarządzanie informacją: Trzecia perspektywa to zarządzanie informacją rozumiane jako optymalizacja i standaryzacja procesów informacyjnych zachodzących nie tylko w ramach usługi informacyjnej, ale również w infrastrukturze organizacji i instytucji, w której ta funkcjonuje. W tym ujęciu treści programowe uwzględniają kontekst: organizacyjny, instytucjonalny i biznesowy zasobów informacyjnych oraz kultury korzystania z nich w różnych środowiskach . Treści programowe w tym bloku obejmują prawne i etyczne aspekty cyfrowych usług informacyjnych, politykę informacyjną, społeczno-kulturowe determinanty usług informacyjnych zarówno w skali mikro, jak i makro. Cele kształcenia w tym obszarze mają przygotować absolwenta do aktywnego uczestniczenia w projektowaniu i ocenie polityki informacyjnej instytucji i organizacji .
 4. Narzędzia: Koncepcja kształcenia na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych zakłada również obecność treści programowych, których celem jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych , niezbędne do realizacji celów i zadań wynikających ze specyfiki trzech wyżej opisanych obszarów. Zagadnienia te obejmują automatyzację procesów pozyskiwania, analizy, przetwarzania i wizualizacji informacji . Cele kształcenia w tym obszarze mają zapewnić absolwentom wiedzę w zakresie doboru właściwych technologii do rozwiązania określonych problemów organizacyjnych i badawczych oraz umiejętności w zakresie ich wykorzystania

Cechy programu studiów

Program studiów uwzględnia dużą grupę przedmiotów kierunkowych do wyboru, które pozwalają studentowi na pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w wybranych przez niego obszarach. Przedmioty obowiązkowe w przeważającej większości mają charakter angażujący studentów: ćwiczeń, projektów, laboratoriów oraz konwersatoriów.

Założenia programowe zostały tak skonstruowane, aby gwarantować wyposażenie absolwentów w kompetencje miękkie, których brak jest najbardziej odczuwalny na rynku pracy. Należą do nich m.in. świadomość i ekspresja kulturowa oraz kompetencje międzykulturowe; umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy wyniesionej ze studiów, umiejętność rozwiązywania problemów, wykonywania zadań nierutynowych, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętność pracy w grupie.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Praktyki studenckie

Program studiów nie przewiduje praktyk studenckich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zdobędzie pogłębioną wiedzę w zakresie teorii, metodologii i terminologii tworzenia i funkcjonowania cyfrowych usług informacyjnych, a także ich determinantów społeczno-kulturowych. Będzie także posiadał doświadczenie w zakresie stosowania tej wiedzy w praktyce, w obszarze projektowania i ewaluacji usług informacyjnych, poprzez udział w licznych projektach, które są podstawową formą kształcenia na tym kierunku.

Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą absolwentowi świadomie i metodycznie realizować zadania w zakresie:

 • badania potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników informacji, oraz uwzględniania ich w projektowanych usługach,
 • badania i projektowania sposobów interakcji użytkownika z cyfrowymi usługami informacyjnymi,
 • badania i projektowania architektury cyfrowych usług informacyjnych,
 • kształtowania polityki informacyjnej i strategii usług informacyjnych dla podmiotów z wybranych sektorów,
 • badania i projektowania strategii zarządzania informacją dla podmiotów z wybranych sektorów,
 • wykorzystania właściwych technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby działalności informacyjnej podmiotów z wybranych sektorów,
 • krytycznej analizy otoczenia społeczno-kulturowego cyfrowych usług informacyjnych.

Absolwent nabędzie kompetencje społeczne, które pozwolą mu na:

 • krytyczną ocenę zjawisk związanych tworzeniem i recepcją cyfrowych usług informacyjnych w społeczno-kulturowym kontekście ich funkcjonowania,
 • uwzględnienie aspektów prawnych, etycznych i kulturowych w procesie tworzenia i oceny cyfrowych usług informacyjnych
 • efektywną pracę w grupie zgodnie z przypisanymi rolami.

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności pozwolą na pracę jako:

 • architekt informacji,
 • analityk informacji,
 • specjalista ds. metadanych,
 • specjalista ds. User Experience,
 • specjalista ds. użyteczności informacji
 • redaktor serwisów internetowych,
 • projektant serwisów www,
 • specjalista ds. zarządzania informacją (menedżer informacji).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in architecture of Information Spaces

Access to further studies:

third cycle programme, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: The graduate knows and understands
1) to an in-depth degree, the scope and subject specificity as well as theories explaining complex relationships between fact, objects and phenomena relevant to the sciences of social communication and media in the field of information science
2) research methodology appropriate for the sciences of social communication and media, in particular information science
3) main development trends of sciences of social communication and media, particularly in the field of information science
4) concepts of information and science management as well as research methods, including those appropriate for the analysis and design of information management strategy and tools in entities from different sectors
5) to an in-depth degree, the scope and subject specificity as well as theories specific for information architecture, including the interdisciplinary context of analyses and interpretations of cultural products in this area and the principles of selecting appropriate means, including technological ones, to solve specific organizational and research programs
6) concepts, research methods and rules of selection appropriate for information science, used in the design, analysis and evaluation of information systems in various ICT environments
7) research methods specific for information science, used in the analysis of users’ need and information behaviors, including their interactions with digital information products and services, as well as in assessment and development of their information skills
8) social, economic and cultural contexts and dilemmas of building and receiving information resources, products and services
9) creation and development of various forms of entrepreneurship, applicable in broadly understood information activity
10) ethical and legal conditions of intellectual property and personal data protection and their connection with the issues of designing and providing information services
11) specialist terminology used in sciences of social communication and media, particularly in information science
12) philosophical foundations of the operation of artificial intelligence.
Skills: The graduate can
1) use research methods of social communication and media sciences, in particular those appropriate for information science, used in the analysis and design of information systems and services
2) use research methods of social communication and media sciences, in particular those appropriate for information science to analyze users’ information needs and behaviors, including their interaction with digital information products and services, as well as to assess and develop their information skills
3) select the appropriate sources and information derived from them, and carry out their evaluation, critical analysis, synthesis, creative interpretation and presentation in terms of problems specific for information architecture, while respecting the law, including copyright
4) select the right methods and tools, including advanced information and communication techniques, to define and resolve complex and atypical problems in the field of information architecture, as well as adapt these tools and methods to the conditions of a specific problem, or create new ones
5) formulate and analyze research problems of social communication and media sciences, particularly in the field of information science, as well as present and interpret the results of their own research
6) communicate on specialist topics related to information architecture, using proper terminology and forms of communication, tailored to communication competences of specific groups of recipients
7) conduct debates on topics from the field of information architecture and related issues, including social, economic and cultural contexts of information resources, products, services and environments
8) use a foreign language at B2+ level as defined by the European Framework of Reference for Languages, including specialist terminology of information architecture in this language
9) collaborate with other people as part of team work and take a leadership role in a team, including managing its work
10) independently plan and carry out their own life-long learning and guide others in that regard
11) select appropriate methods and tools, including advanced information and communication techniques, to define and solve complex and atypical problems in the area of information and knowledge management system of entities from various sectors
12) select and use digital tools and methods appropriate for digital humanities to research, analyze and share broadly understood products of analog culture.
Social competences: The graduate is ready to
1) critically evaluate the possessed knowledge, including its gaps, and to critically evaluate the received content
2) recognize the importance of knowledge in solving cognitive and practical problems specific for information architecture, and properly select experts to consult in the event of difficulties in solving a problem on their own
3) fulfill social obligations, inspire and organize activity for the benefit of social environment , and initiate activities for the public interest
4) think and act in an entrepreneurial way
5) comply with ethical principles in information activity, including applying these principles in the planned functionalities of designed information solutions
6) responsible performance of professional roles, taking into account the changing social needs and technological conditions.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/