Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Slawistyka > Slawistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia

Slawistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia (S2-SL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: bułgarski, chorwacki, czeski, serbski, słowacki, słoweński

Studia slawistyczne drugiego stopnia pozwalają na zdobycie bardzo dobrej znajomości języka kierunkowego, zbliżonej do kompetencji rodzimego użytkownika, oraz pogłębionej wiedzy o kraju i regionie. Charakteryzuje je możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności dzięki ofercie zajęć translatorycznych i wprowadzeniu do glottodydaktyki, z drugiej strony program zajęć obowiązkowych pozwala na doskonalsze zrozumienie mechanizmów językowych oraz głębokich zależności kulturowych kraju specjalności i regionu. Ponadto poprzez udział w projektach naukowych student/ka zyskuje możliwość własnego wkładu w realizację pomysłów badawczych związanych z profilem Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, doskonaląc przy tym zdolność pracy w grupie i pracy w terenie.

W momencie składania dokumentów kandydat/ka wybiera specjalność w ramach studiów slawistycznych: w roku akademickim 2021/2022 będzie to

  • bohemistyka (język i kultura Czech),
  • kroatystyka (język i kultura Chorwacji),
  • słowenistyka (język i kultura Słowenii).

Kandydat/ka musi okazać dyplom ukończenia studiów slawistycznych pierwszego stopnia lub udowodnić znajomość wybranego języka słowiańskiego na poziomie co najmniej B2. Program skonstruowany jest w ten sposób, by przyjąć zarówno absolwentów/absolwentki studiów slawistycznych pierwszego stopnia, jak też innych kierunków humanistycznych i społecznych. Studia mogą być częściowo realizowane za granicą dzięki umowom w ramach sieci Erasmus i Ceepus, które ISZiP zawarł z uczelniami partnerskimi.

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej: http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/.

Absolwent/ka magisterskich studiów slawistycznych w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Zna bardzo dobrze realia społeczne i polityczne kraju kierunkowego w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym i dialektalnym Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz umie je zastosować w praktyce. Dzięki uczestnictwu w projekcie naukowym potrafi planować i organizować działania związane z organizacją badań, jak też umie odnaleźć się w środowisku międzynarodowym i we współpracy z grupą.

Absolwentki i absolwenci slawistyki są cenieni jako pracownicy w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi, jak również w przedstawicielstwach firm z krajów słowiańskich w Polsce. Często pracują również jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Znajdują także zatrudnienie w urzędach i agendach państwowych, w placówkach dyplomatycznych w krajach słowiańskich, jak też instytucje kultury oraz media w Polsce i w krajach słowiańskich. Wielu absolwentów pracuje i mieszka poza granicami Polski w krajach w południowo- i zachodniosłowiańskich.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie bohemistyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie bułgarystyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie kroatystyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie serbistyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie słowacystyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie słowenistyka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Dla kierunku slawistyka, kwalifikacje drugiego stopnia
1) Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia
1.1) poznaje najważniejsze zjawiska kulturowe i językowe w Czechach w kontekście współczesności oraz w perspektywie diachronicznej
1.2) orientuje się w przemianach współczesnej literatury czeskiej i języka czeskiego i tamtejszego życia literackiego
1.3) posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu sfery publicznej oraz systemie symbolicznym Czech z odniesieniem do podobnych zjawisk w regionie
1.4) potrafi wpisać zaobserwowane zjawiska w kontekst historyczny oraz polityczny Czech
1.5) potrafi interpretować zjawiska współczesnego życia społecznego i politycznego w Czechach w kontekście sytuacji w regionie, przy wykorzystaniu współczesnych teorii i badań kulturoznawczych oraz lingwistycznych
1.6) potrafi swobodnie wypowiadać się (ustnie i pisemnie) w języku czeskim na tematy związane z kulturą i życiem społecznym
1.7) potrafi wpisać zjawiska współczesnego życia społecznego i politycznego w Czechach w szerszy kontekst regionalny i europejski
1.8) jest w stanie prowadzić dyskusję w języku czeskim, potrafi zebrać materiał na zadany temat oraz przedstawić uargumentowane dowodzenie wybranej tezy.
2) Wymiar studiów – minimum 120 punktów ECTS, 4 semestry.
3) Nie dotyczy.
4) Liczba punktów przypadająca na przedmioty:
4.1. z zakresu nauk podstawowych – 21
4.2. o charakterze praktycznym – 67
4.3. do wyboru – 40.
5) Dla danego programu nie są przewidziane praktyki studenckie.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/