Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Politologia > Graduate Programme in Political Science

Graduate Programme in Political Science (S2-PO-ANG2)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku politologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ma ogólną wiedzę o charakterze nauki o polityce i jej relacji do innych nauk
Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz o jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym
Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach
Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego
Ma wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych oraz ich zmianach
Posiada wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych
Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej
Ma wiedzę o nurtach myśli politycznej
Zna kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych
Ma wiedzę o różnych koncepcjach polityki oraz wartościach, wzorach i normach społecznych.
Zna i rozumie mechanizmy działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych
Ma wiedzę na temat procesów komunikowania w przestrzeni politycznej

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
Ma umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.
Ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki; potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie i świecie.
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki.
Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego. Umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej
Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki.
Umie wskazać założenia różnych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność oraz dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi
Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami; dostrzega i analizuje dylematy etyczne.
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimy i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów.
Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaz w działalności publicznej.
Ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania informacji oraz tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł
Ma umiejętności językowe w zakresie politologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie
Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi
Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/