Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Politologia > Politologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Politologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PO)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Studia II stopnia realizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta studiów politologicznych w Polsce. Każdy student wpływa na charakter studiów wybierając spośród przedmiotów fakultatywnych oraz ogólnouniwersyteckich te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Od drugiego semestru studia mogą być realizowane w ramach czterech specjalności:

  • Administracja publiczna
  • Marketing polityczny
  • Analiza i doradztwo polityczne
  • Infobrokering polityczny

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie: dynamiki zmian politycznych, strategii decyzyjnych, analizy postaw i zachowań uczestników procesów politycznych i ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji politycznych. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie.

Absolwent specjalności Administracja Publiczna posiada dodatkowo umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz organizacjach międzynarodowych.

Absolwent specjalności Marketing polityczny posiada dodatkowo umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach marketingowych, w obsłudze działalności politycznej, przy organizacji kampanii politycznych (wyborczych), a także w partiach politycznych i organizacjach społecznych.

Absolwent specjalności Analiza i doradztwo polityczne posiada wiedzę i umiejętności praktyczne wykorzystywane w doradztwie politycznym przez podmioty takie jak partie polityczne, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje analityczne, organizacje trzeciego sektora, a także firmy działające w sektorze publicznym i prywatnym.

Absolwent specjalności Infobrokering polityczny posiada dodatkowo wiedzę na temat mechanizmów zarządzania informacją polityczną, a w szczególności jej pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania do definiowania i interpretacji wydarzeń politycznych oraz umiejętności różnorodnego raportowania informacji politycznych i wykorzystywania wiedzy politycznej do tworzenia strategii podmiotów politycznych z uwzględnieniem w tym procesie profesjonalnej eksploracji zasobów Internetu.

Absolwent ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku politologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę przedmiotową i metodologiczną o charakterze nauk o polityce, kierunkach ich rozwoju i badań oraz ich relacji do innych nauk, w tym szczególnie nauk społecznych.
-Posiada poszerzoną wiedzę, w ujęciu historycznym i współczesnym o roli człowieka w życiu społecznym, jego interakcjach z otoczeniem oraz rozumie rolę informacji w życiu społecznym.
-Ma pogłębioną wiedzę na temat warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach oraz wykorzystania wiedzy politologicznej do tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości.
-Ma rozszerzoną wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i prawnych uwarunkowań życia politycznego.
-Ma na poziomie rozszerzonym wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych oraz ich zmianach.
-Posiada szczegółową wiedzę o zasadach funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym, organizacji i instytucji politycznych oraz mechanizmów społeczno-politycznych.
-Ma pogłębioną wiedzę o nurtach myśli politycznej.
-Ma wiedzę o różnych koncepcjach i teoriach polityki w ujęciu porównawczym.
-Zna i rozumie mechanizmy działania politycznego, komunikowania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej perspektywie czasowej.
-Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Umiejętności: absolwent potrafi

-Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury oraz analizuje ich wzajemne relacje i zależności.
-Potrafi samodzielnie badać (z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej) i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie i świecie.
-Umie wskazać założenia różnych koncepcji polityki, ocenić ich efektywność oraz dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi.
-Posługuje się konkretnymi regułami i normami oraz potrafi wskazać ich przydatność w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych; dostrzega i analizuje dylematy etyczne.
-Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, innowacyjnie wykonywać zadania w zróżnicowanych warunkach, korzystając z różnych źródeł wiedzy (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
-Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania własnych koncepcji, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów, różnych autorów z uwzględnieniem różnorodnych nurtów teoretycznych.
-Ma zaawansowaną umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i analizowania danych oraz tworzenia prac pisemnych i wystąpień ustnych – wraz z prowadzeniem debat – w języku polskim oraz języku obcym zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.
-Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić wiedzę i umiejętności, jak również inspirować i motywować otoczenie do podnoszenia kwalifikacji.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-Potrafi samodzielnie, krytycznie uzupełniać i weryfikować oraz praktycznie wykorzystywać wiedzę (w tym o charakterze interdyscyplinarnym), jak też źródła informacji naukowej i publicystycznej.
-Potrafi wyznaczać priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych i zawodowych.
-Potrafi reprezentować w różnoraki sposób (w tym zinstytucjonalizowany) zróżnicowane interesy grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw.
-Potrafi współdziałać i współpracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i interesach pełniąc w niej różne role.
-Prawidłowo identyfikuje, rozstrzyga dylematy (w tym etyczne) związane z wykonywaniem zawodu i wykazuje należyte zaangażowanie w sferze publicznej.
-Myśli i działa zgodnie z duchem przedsiębiorczości, celowości, kreatywności i rzetelności.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/