Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Logistyka i administrowanie w mediach > Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-LAM)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku logistyka i administrowanie w mediach

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
1) Wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, zorientowanych na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, gospodarczej, medialnej.
2) Budowę i funkcje systemów społecznych , w kontekście tworzenia rozwiązań o charakterze systemowym, w zakresie mediów.
3) Wiedzę o zarządzaniu i stosowanych narzędziach; wiedzę na temat zarządzania projektami internetowymi.
4) Techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji społecznej - nadawcy i odbiorcy.
5) Podstawowe i innowacyjne metody oraz narzędzia w badaniach społecznych w tym opinii publicznej i w nowych technologiach.
6) Wiedzę o przekazach medialnych - ich specyfice, technologii, różnorodności, wydźwięku, efektywności.
7) Wiedzę o projektowaniu i wykonywaniu zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach mediowych.
8) Wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności.
9) Modele komunikacji i komunikowania społecznego
10) Zasady etyki i prawa związane z tworzeniem i przetwarzaniem różnorakich utworów dziennikarskich w tym multimedialnych.

Umiejętności: absolwent potrafi

1) Rozpoznać główne problemy struktur społeczno-ekonomicznych, politycznych i kulturowych oraz tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami.
2) Identyfikować zjawiska i procesy w społecznej przestrzeni medialnej w wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturowym.
3) Oceniać, kategoryzować, prognozować zjawiska i zachowania podmiotów rynku medialnego oraz podejmować samodzielne decyzje.
4) Aplikować normy prawne i etyczne uczestniczenia, współtworzenia oraz zarządzania relacjami między poszczególnymi jednostkami, grupami i instytucjami w charakterze pracownika mediów - menedżera, dziennikarza, redaktora, specjalisty od public relations i reklamy, czy też badacza rynku mediów.
5) Identyfikować najważniejsze elementy biznesowej rzeczywistości poszczególnych podsystemów: politycznych, ekonomicznych, oraz społecznych.
6) Posługiwać się standardowymi i innowacyjnymi metodami oraz narzędziami analitycznymi stosowanymi w zarządzaniu i przedsiębiorczości
7) Posługiwać się nowymi technologiami i nowymi mediami.
8) Porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
9) Ma umiejętności językowe w zakresie zarządzania i mediów zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
10) Zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną analizę medialno-biznesowa.
11) Formułować cele i problemy badawcze związane z funkcjonowaniem systemu medialnego oraz zidentyfikować kierunki samokształcenia.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

1) Identyfikowania specyfiki relacji, zachodzących między różnymi podmiotami medialnymi, biznesowymi i instytucjami społeczno-politycznymi oraz dostrzega celowość nieustannego aktualizowania wiedzy.
2) Dostrzegania niejednoznaczności, ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej szczegółowości w identyfikowania, opisywania i analizowaniu procesów i zjawisk, zachodzących w strukturach społecznych, politycznych i ekonomicznych. Zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz syntezie i wnioskowaniu.
3) Zestawiania różnorodnych opinii, eksponowania wad i zalet argumentacji, przez co jest w stanie zajmować zracjonalizowane stanowisko.
4) Samodzielnego wychwytywania manipulacji informacyjnej, korzystania z poszerzonej wiedzy umożliwiającej unikanie w praktyce naruszeń etyki i prawa oraz innych przepisów związanych z pracą zawodową.
5) Zdiagnozowania priorytetów technologicznych mających na celu osiągnięcie założonych rezultatów.
6) Posługiwania się podstawowymi pojęciami i zasadami z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej
7) Kierowania pracą w zespole.
8) Rozwiązywania postawionych problemy i zadań w sposób systemowy.
9) Przyjmowania roli lidera w projektach medialnych, biznesowych, kulturalnych i politycznych.
10) Myślenia kreatywnego i podejmowania innowacyjnych działań w swoim środowisku pracy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/