Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Graduate Programme in International Relations > Graduate Programme in International Relations

Graduate Programme in International Relations (S2-SM-ANG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opis

2-letni program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składa się z czterech semestrów oraz obejmuje 20 przedmiotów, w tym seminarium magisterskie mające na celu przygotowanie pracy magisterskiej i zapewnienie studentowi indywidualnego podejścia. Wszystkie przedmioty są wykładane w języku angielskim przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Unikalny format programu studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe nie tylko wprowadza studentów do aktywności w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ale także otwiera ich i uwrażliwia na zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym z takich obszarów jak prawo, biznes, historia i kultura. Podczas czwartego semestru studiów student wybiera grupy przedmiotów pomiędzy ścieżką ekonomiczną i społeczną.

Studia są skierowane do studentów, którzy uzyskali tytuł licencjata, magistra lub równoważny tytuł w dziedzinie stosunków międzynarodowych lub dziedzinach pokrewnych i przygotowują do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się szeroko rozumianym repertuarem zagadnień międzynarodowych. Studia oferują szereg możliwości specjalizacji, w takich obszarach jak: bezpieczeństwo i studia strategiczne, dyplomacja współczesna, integracja europejska i międzynarodowa polityka handlowa. Zajęcia odbywają się w oparciu o plan tygodniowy w godzinach 8:00-20:00.

Celem nauczania stosunków międzynarodowych podczas realizacji programu jest rozwijanie następujących umiejętności interdyscyplinarnych: umiejętności opisywania współczesnego świata, wyjaśniania zjawisk i procesów, interpretowania reguł i najnowszych wydarzeń z obszaru stosunków międzynarodowych, a także mechanizmów rządzących polityką zagraniczną państw, oceny i prognozowania działań oraz zachowań uczestników życia międzynarodowego i praktycznego uczestnictwa w środowisku międzynarodowym.

Umiejętności zawodowe absolwenta stosunków międzynarodowych można określić jako:

  • zdolność do działania i współpracy w warunkach współzależności i przewidywania jej wpływu na polityczny, gospodarczy i kulturalny rozwój państwa;
  • głęboka świadomość złożoności i wielokulturowości współczesnego świata oraz właściwe postrzeganie państw i narodów w duchu tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowych, religijnych i etnicznych;
  • zrozumienie przyczyn, istoty, skutków i wymagań stosunków międzynarodowych dla przedsiębiorstw państwowych i organizacji społecznych;
  • umiejętność analizowania i krytycznej oceny programów i doktryn motywujących działania różnych krajów w dziedzinie polityki zagranicznej;
  • zrozumienie istoty procesu podejmowania decyzji w instytucjach krajowych i międzynarodowych zaangażowanych we współpracę międzynarodową;
  • posiadanie podstawowej wiedzy o technikach negocjacji;
  • o znajomość metod analizy porównawczej, sposobów zbierania informacji na temat faktów i procesów w sferze międzynarodowej oraz podstawowa znajomość zasad badań naukowych w stosunkach międzynarodowych;
  • umiejętność rozwijania nawyków opisu i interpretacji aktywności uczestników stosunkach międzynarodowych i zjawisk międzynarodowych, a także umiejętność prognozowania ich działań.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu nauki o stosunkach międzynarodowych w systemie nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, w stopniu pozwalającym na swobodne posługiwanie się perspektywą interdyscyplinarną.
-Zna terminologię i metody nauki o stosunkach międzynarodowych oraz powiązanych z nią dyscyplin na poziomie rozszerzonym, ma pogłębioną wiedzę na temat ich specyfiki przedmiotowej i metodologicznej.
-Ma wiedzę na temat teorii i praktyki stosunków międzynarodowych.
-Ma wiedzę o procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i społecznym w wymiarze międzynarodowym.
-Ma wiedzę o międzynarodowym obrocie gospodarczym, o systemach międzynarodowej ochrony praw człowieka i międzynarodowej ochrony środowiska.
-Ma wiedzę na temat dziejów i współczesnej sytuacji w wybranych regionach i subregionach świata w tym w szczególności o międzynarodowych ugrupowaniach regionalnych.
-Posiada wiedzę o zagranicznej polityce gospodarczej lub bezpieczeństwa wybranych państw oraz aktywności powiązanych z nimi instytucji międzynarodowych.
-Ma wiedzę na temat międzynarodowej polityki społecznej.
-Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dokumentów publikowanych przez przedsiębiorstwa, państwa, jak i organizacje międzynarodowe.

Umiejętności: absolwent potrafi

-Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do pogłębionej analizy genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów oraz zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych.
-Posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin i wykorzystywania jej w procedurze rozstrzygania konkretnych problemów i wykonywania zadań pojawiających się w pracy zawodowej.
-Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w zakresie regulacji międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawa gospodarczego Unii Europejskiej i międzynarodowych transakcji oraz obrotu finansowego i walutowego.
-Potrafi, z wykorzystaniem różnych źródeł i technik, pozyskiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje potrzebne dla rozwiązania problemów badawczych.
-Posiada rozwinięte umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin, trafnie dobiera metody i konstruuje adekwatne narzędzia badawcze, interpretuje, opracowuje i w sposób przystępny prezentuje wyniki badań, proponuje oryginalne rozwiązania postawionego przed nim problemu i wskazuje potencjalne kierunki dalszych badań.
-Potrafi w sposób precyzyjny, klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie i potrafi uzasadniać swoje poglądy.
-Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-Jest świadomy własnego poziomu wiedzy, potrafi krytycznie ocenić swoje działania badawcze.
-Potrafi w sposób odpowiedzialny przygotować, opracować i przeprowadzić różnorakiego rodzaju projekty badawcze i społeczne.
-Ma pogłębioną świadomość różnorodności kulturowej i pluralizmu poglądów na podstawowe aspekty życia ludzkiego w skali świata, potrafi docenić ich wartość i okazać im szacunek; posiada podstawowe umiejętności dialogu z przedstawicielami innych kultur i cywilizacji.
-Jest przygotowany do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanej z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/