Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Chemia > Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia

Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-CH)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 4
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 120
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Podczas studiów II stopnia student musi odbyć nie mniej niż 1000 godzin i 120 ECTS. Najpóźniej w drugim semestrze studenci powinni dokonać wyboru ścieżki, w ramach której przygotowują się do wykonywania prac magisterskich. Specjalizacje są przyporządkowane do poszczególnych zakładów dydaktycznych. Drugi rok studiów przeznaczony jest na wykonanie pracy magisterskiej w określonej pracowni naukowej zakładu dydaktycznego, w którym student odbywał specjalizację. Na przygotowanie projektu magisterskiego na Wydziale Chemii UW przeznaczone jest znacznie więcej godzin i punktów ECTS niż przewidują standardy. W trakcie studiów II stopnia na kierunku Chemia student może nabyć uprawnienia do nauczania chemii w szkołach.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Chemia:

 • posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
 • wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą;
 • umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
 • potrafi przygotować i prezentować referaty, a także prowadzić merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
 • posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
 • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
 • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.


Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych i badawczych o profilach chemicznych lub pokrewnych. Może także podjąć pracę w wydawnictwach naukowych. Absolwent, który podczas studiów zrealizował blok pedagogiczny ma uprawnienia do nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Może on ubiegać się o zatrudnienie w szkole, w ośrodkach kształcenia nauczycieli oraz innych instytucjach oświatowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z chemii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

I) 8 najważniejszych efektów kształcenia
1) Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz o jej znaczenia dla rozwoju ludzkości.
2) Zna i rozumie oraz potrafi samodzielnie wytłumaczyć matematyczny opis podstawowych zjawisk i procesów chemicznych.
3) Potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze w ramach danej specjalności chemicznej, konieczne dla wyjaśnienia postawionego problemu.
4) Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a także przedyskutować niepewność pomiarów.
5) Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji, oraz umiejętność oceny rzetelności pozyskanych informacji.
6) Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanego opracowania pisemnego (referatu, rozprawy) zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki, oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych podobnych badań.
7) Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.
8) Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów, jak i niespecjalistów języku polskim oraz obcym.
II) Wymiar studiów w punktach ECTS: 120, liczba semestrów: 4.
III) Odniesienie do standardu kształcenie nauczycieli - nie dotyczy.
IV) Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 49 ECTS; zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria, ćwiczenia rachunkowe i zajęcia projektowe): 68 ECTS; zajęcia modułowe do wyboru: 112,5 ECTS.
V) Informacja o praktykach - zainteresowane osoby mogą odbyć 150 godzinne praktyki pedagogiczne (za 6 ECTS).
W przypadku zaliczenia przez studenta praktyk, uzyskuje on następującą kompetencje:
a) Posiada umiejętność prowadzenia lekcji chemii w gimnazjum i liceum.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
sem_mgr - Seminarium magisterskie
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku chemiiECTSwykćwsem_mgrzal
Przedmioty kierunkowe w semestrze 1M6
Razem:6
Trzeci semestr drugiego roku chemiiECTSwykćwsem_mgrzal
Pracownia specjalizacyjna 2zo
Seminarium magisterskie 1115zo
Razem:115
Czwarty semestr drugiego roku chemiiECTSwykćwsem_mgrzal
Pracownia magisterskazo
Seminarium magisterskie 2330z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
Razem:930

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/