Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia jednolite magisterskie > Prawo > Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie

Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie (SJ-PR)

Jednolite magisterskie
Stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Opis programu studiów:

Studia na kierunku Prawo (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Student w ramach stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo zdobywa szeroką wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa oraz związanych z nimi instytucji prawnych i konstrukcji dogmatyki prawniczej (Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo Unii Europejskiej), poszerzoną m.in. o fundamentalne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, praw człowieka i obywatela (Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka i obywatela). Studia magisterskie na kierunku Prawo pozwalają ponadto na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych procedur prawnych, w oparciu o które działają organy rządowej i samorządowej administracji publicznej, sądy, trybunały i inne organy państwa (Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Postępowanie cywilne, Postępowanie karne).

Założeniem jest, aby studenci mogli wybierać część przedmiotów, które stanowić będą uzupełnienie dla wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach podstawowych gałęzi prawa (Prawo handlowe, Prawo pracy, Prawo finansów publicznych, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo materialne Unii Europejskiej, Prawo publiczne gospodarcze, Prawo ubezpieczeń społecznych, Prawo rodzinne i spadkowe, Kryminalistyka, Prawo rolne i prawo żywnościowe) oraz informacje stanowiące wiedzę specjalistyczną w interesujących studenta zagadnieniach, omawianych szczegółowo w ramach dobranych indywidualnie wąskich bloków specjalizacyjnych (z kilkudziesięciu dostępnych) przez każdego studenta w toku jego studiów.

Sposób nauczania procedur prawnych w małych kilkudziesięcioosobowych grupach wykładowych (na wzór uczelni amerykańskich) oraz podczas nowatorskich kilkunastoosobowych warsztatów, pozwala na zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych z zakresu prawidłowego i kreatywnego rozumowania prawniczego, myślenia kategoriami prawnymi, wykorzystywania, łączenia i przekształcania rozmaitych instrumentów i konstrukcji prawnych, a także pozwala na poznanie i doskonalenie sztuki argumentacji, sztuki obrony własnego zdania, sztuki oratorskiej oraz nabycie umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych. Obowiązkowe zajęcia z wykorzystaniem sali sądowej i wizyty studyjne w sądach powszechnych i administracyjnych pozwalają studentowi poznać sposób zachowania się w trakcie procesu, wykorzystać w praktyce umiejętności związane z reprezentowaniem klientów i przygotować się do dalszego kształcenia w celu uzyskania prawniczych uprawnień zawodowych.

Bloki specjalizacyjne, oprócz przekazania szczegółowej wiedzy z wybranej tematyki prawnej, dają studentowi umiejętność dalszego rozwijania swoich zainteresowań zawodowych i pokazują model, który może on wykorzystać przy samodzielnym wybieraniu i wprowadzaniu nowych specjalizacji w ramach swojej pracy zawodowej i dalszego szkolenia zawodowego. Umiejętność ta zapewnia absolwentom jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo elastyczność myślenia i niezbędną w dzisiejszych czasach możliwość dostosowywania się do zmieniających się realiów rynkowych, politycznych i kulturowych.

Zajęcia objęte programem studiów odbywają się od poniedziałku do piątku, a studenci w dużej mierze sami kształtują swój tygodniowy program w ramach internetowych rejestracji na ćwiczenia, bloki specjalizacyjne i seminaria. Takie rozwiązanie pozwala na łączenie studiów ze zdobywaniem praktyki, pracą zawodową, czy realizacją własnych pasji. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu - na kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.

Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce.

Program studiów obowiązujący na kierunku Prawo przewiduje obowiązek odbycia przez studenta praktyki zawodowej w wymiarze dwóch miesięcy. Wymiar praktyk wynosi 320 godzin, z czego co najmniej 80 godzin praktyk student musi odbyć w sądzie mającym siedzibę w Polsce (sądy powszechne, sądy wojskowe, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne lub Trybunał Konstytucyjny) albo w sądzie lub trybunale mającym siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wymienione akty nie limitują instytucji, w których student może odbywać praktyki pozasądowe – mogą to być m.in. urzędy organów państwa i samorządu terytorialnego, prokuratury, kancelarie adwokackie, radcowskie, komornicze, notarialne, organizacje pozarządowe a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.).

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej ogólnoakademickiej wiedzy prawniczej, absolwenci studiów na kierunku Prawo będą przygotowani do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na prawnicze aplikacje zawodowe i podjęcia dalszego szkolenia zawodowego, prowadzącego do uzyskania uprawnień zawodowych radcy prawnego, adwokata, notariusza, sędziego, prokuratora, komornika czy legislatora. W związku z nabytymi lub rozwiniętymi w trakcie studiów kompetencjami interpersonalnymi, umiejętnościami komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i pracy w grupach, umiejętnościami wykorzystania nabytej wiedzy i sposobu myślenia prawniczego, w praktyce absolwenci będą również przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w administracji państwowej, samorządowej i w instytucjach administracji europejskiej, podjęcia i wykonywania własnej działalności gospodarczej o profilu doradczym (doradztwo prawne i gospodarcze) lub działalności o profilu niezwiązanym ze świadczeniem usług prawniczych, podjęcia pracy w działach prawnych, analitycznych i usługowych w szeroko rozumianym biznesie. Mogą oni też myśleć o wstąpieniu do służby i objęciu kluczowych pozycji w państwowych jednostkach, takich jak m.in. policja, wojsko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i innych.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo, którego udział w zajęciach stricte badawczych, zwłaszcza w seminariach specjalizacyjnych i seminarium magisterskim, wykazał swoje predyspozycje do pracy badawczej i naukowej, jest gotów do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku prawo

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na wszystkie rodzaje aplikacji prawniczych

Efekty kształcenia

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo absolwent:
1) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; dysponuje też rozszerzoną wiedzą o człowieku jako podmiocie prawa krajowego i międzynarodowego, o przysługujących mu prawach i regułach ich ochrony
2) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (wstęp do prawoznawstwa, logika prawnicza, socjologia prawa, filozofia prawa), prawniczych dyscyplin historycznych (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn polityczno-prawnych) oraz dyscyplin związanych z poszczególnymi dziedzinami prawa (w tym zwłaszcza: prawo i postępowanie: administracyjne, cywilne, karne, prawo handlowe, prawo finansowe, prawo międzynarodowe
3) zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dziedzin prawa, potrafi prawidłowo posługiwać się tą terminologią; zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwe dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych
4) ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących nimi prawidłowościach; prawidłowo stosuje i umie sfunkcjonalizować instytucje z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, posługując się prawniczą terminologią
5) zna system polskiego prawa, wzajemne powiązania wewnątrz tego systemu oraz powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym
6) sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów – potrafi samodzielnie znaleźć właściwą podstawę prawną, orzecznictwo oraz literaturę dotyczącą badanego zagadnienia; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa
7) posiada umiejętność sporządzania podstawowych dokumentów oraz pism procesowych, pogłębioną w zakresie zależnym od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych), przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł
8) posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień z zakresu szeroko rozumianej materii prawa oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę
9) jest przygotowany do podjęcia każdej pracy wymagającej wiedzy prawniczej, wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie - samodzielnie ustala możliwe rozwiązania i przeprowadza rozstrzygnięcia, z zachowaniem norm etycznych
10) potrafi współpracować w grupie (prawniczej oraz mieszanej), przyjmując w niej różne role, efektywnie organizuje pracę własną i/lub innych, potrafi krytycznie ocenić stopień zaawansowania tej pracy

2. Wymiar studiów w punktach ECTS: 300 Liczba semestrów: 10

3. Program studiów nie został oparty na standardach kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych (przedmioty obowiązkowe): 300
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria i zajęcia projektowe): 59,5 (ćwiczenia)
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia modułowe do wyboru: 90

5. Informacja o praktykach (wymiar i liczba punktów ECTS):
Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który rozpoczął studia w roku akademickim 2008/2009 lub później, zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w wymiarze 320 godzin, 80 godzin w sądzie, za co otrzymuje zaliczenie i 8 punktów ECTS.

Student który odbył praktyki studenckie:
1. dysponuje umiejętnością praktycznego wykorzystywania wiedzy teoretycznej o systemie polskiego prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów w poszczególnych dziedzinach prawa;
2. posiada umiejętności i doświadczenie w zakresie sporządzania podstawowych dokumentów, pism procesowych lub pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych oraz przygotowywania i prezentowania wystąpień dotyczących zagadnień prawnych;
3. dysponuje wiedzą na temat praktycznego znaczenia stosowania norm etycznych przy wykonywaniu zawodów prawniczych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok prawaECTSwykćwkintzal
Technologia informacyjna230zo
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,510z
Razem:2,540

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/