Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting) > Finanse, inwestycje i rachunkowość, stacjonarne, pierwszego stopnia (w jęz. angielskim)

Finanse, inwestycje i rachunkowość, stacjonarne, pierwszego stopnia (w jęz. angielskim) (S1-FIR-FIM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości, specjalność Finanse i Inwestycje Międzynarodowe

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:
- umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
- umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
- znajomość funkcjonowania gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych aspektów finansowych, inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości w ujęciu międzynarodowym
- wiedza z zakresu modeli rynku kapitałowego oraz ubezpieczeniowego a także nowoczesnych instrumentów finansowych, znajomość metod wyceny instrumentów finansowych
- umiejętność wyceny przedsiębiorstwa oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów życia gospodarczego, w tym na rynkach międzynarodowych
- umiejętność wykorzystania wiedzy rachunkowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw, w tym międzynarodowych
- umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także biegle w języku angielskim
- umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
- znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 67,5
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 43
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 68,5
Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS

Uzyskane w trakcie praktyk kompetencje: Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać. Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli. Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać. Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
kurs - Kurs repetytoryjny
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/