Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting) > Finanse, inwestycje i rachunkowość, stacjonarne, pierwszego stopnia (w jęz. angielskim)

Finanse, inwestycje i rachunkowość, stacjonarne, pierwszego stopnia (w jęz. angielskim) (S1-FIR-FIM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów Finansów, Inwestycji i Rachunkowości, jest wyposażenie studentów w profesjonalną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki, międzynarodowych rynków finansowych, ich mechanizmów, instrumentów i regulacji, w celu umożliwienia późniejszego jej wykorzystania w pracy zawodowej oraz zastosowaniach praktycznych. Studenci poznają zasady przygotowywania analiz i prognoz ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa, instytucji finansowej oraz rynku (np. walutowego, giełdy, depozytowo-kredytowego). Studenci są wyposażeni nie tylko w nowoczesne metody i narzędzia analityczne podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i zasadami właściwej organizacji pracy, ale także uzyskują kierunkową wiedzę specjalistyczną z zakresu, rynków i instytucji finansowych, zarządzania finansowymi międzynarodowymi, polityki pieniężnej, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości.

  Profil absolwenta

   Kompetencje nabyte w trakcie studiów pozwalają podejmować pracę na stanowiskach ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Wiedza i umiejętności kierunkowe przygotowują przede wszystkim do pracy w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych), przedsiębiorstwach, centralnych jednostkach administracji publicznej, instytutach badawczych, instytucjach edukacyjnych, a także we własnej firmie. Uzyskane podstawy teoretyczne, jak również znajomość praktycznego zastosowania metod analitycznych, wybranych narzędzi ekonometrycznych oraz rachunkowości mogą znaleźć swoje zastosowanie w pracy na stanowiskach ekonomistów, analityków, handlowców, księgowych.

   Absolwenci Finansów Inwestycji i Rachunkowości, z wykształceniem wyższym, z trzyletnią praktyką w księgowości otrzymują certyfikat Ministerstwa Finansów, który daje uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (szczególnie ważne dla zainteresowanych karierą głównego księgowego lub prowadzeniem własnego biura rachunkowego).

   Więcej informacji: strona programu

   Koordynatorzy ECTS:

   Przyznawane kwalifikacje:

   Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości, specjalność Finanse i Inwestycje Międzynarodowe

   Dalsze studia:

   studia drugiego stopnia

   Warunki przyjęcia

   konkurs świadectw lub egzamin centralny

   Efekty kształcenia

   Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:
    umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
    umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
    znajomość funkcjonowania gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych aspektów finansowych, inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości w ujęciu międzynarodowym
    wiedza z zakresu modeli rynku kapitałowego oraz ubezpieczeniowego a także nowoczesnych instrumentów finansowych, znajomość metod wyceny instrumentów finansowych
    umiejętność wyceny przedsiębiorstwa oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów życia gospodarczego, w tym na rynkach międzynarodowych
    umiejętność wykorzystania wiedzy rachunkowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw, w tym międzynarodowych
    umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także biegle w języku angielskim
    umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
    znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

   Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów
   Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 67,5
   Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 43
   Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 68,5
   Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS

   Uzyskane w trakcie praktyk kompetencje: Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać. Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli. Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać. Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

   Plan studiów:

   Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
   wyk - Wykład
   ćw - Ćwiczenia
   kon - Konwersatorium
   kint - Kurs internetowy
   kurs - Kurs repetytoryjny
   e - Egzamin
   z - Zaliczenie
   zo - Zaliczenie na ocenę
   Pierwszy rok, specjalność – Finanse i Inwestycje MiędzynarodoweECTSwykćwkonkintkurszal
   Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54 lub *z
   Linear Algebra4 lub 6 lub 8306020e
   Mathematical Analysis I5 lub 6306020e
   Mathematical Analysis II5,5 lub 53060e
   Macroeconomics I53030e
   Microeconomics I4 lub 6303020e
   Microeconomics II5 lub 63030e
   IT Tools in Economics330zo
   Intellectual Property Protection10,56z
   2400-FIM1RAC
   Introduction to Economics3 lub 530zo
   Lektoraty dla studiów licencjackich - Ekonomia oraz MSEMen4
   Razem:132162703060

   Kwalifikacja:

   Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/