Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Archaeology (Studies in English) > Archeologia, stacjonarne, drugiego stopnia MA

Archeologia, stacjonarne, drugiego stopnia MA (S2-PRK-AR-ANG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
  • Dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych
  • Dyscyplina naukowa: archeologia

Nowe wyzwania, przed którymi stoi archeologia w XXI wieku oraz oczekiwania ze strony studentów na otrzymanie profesjonalnej wiedzy, która pozwoli im na jej praktyczne zastosowanie w wykonywanym po studiach zawodzie stoją u podstaw proponowanego programu archeologicznych studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim i skierowanych do kandydatów z całego świata, którzy chcą poznać kultury świata starożytnego, głównie związane z basenem Morza Śródziemnego oraz zaznajomić się z bioarcheologią i osteologią czy tafonomią kości. Bioarcheologia, jako dziedzina w archeologii oraz dokonania naukowców z Instytutu Archeologii UW, związanych z nią, stały się przyczynkiem do otworzenia studiów magisterskich w języku angielskim kilka lat temu. Obecnie stanowią one jedną ze składowych części ogólnego programu studiów, które skierowane są nie tylko do absolwentów archeologii, ale również do kandydatów po innych kierunkach, którzy marzą o wykopaliskach, podróżach do ciekawych miejsc i pracy z artefaktami, w tym kośćmi, znalezionymi podczas wypraw wykopaliskowych.

Student podczas swoich studiów zobowiązany będzie do wyboru dwóch seminariów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz towarzyszących im zajęć fakultatywnych, wykładu monograficznego oraz ogólnego. Wybrane zajęcia mają na celu przede wszystkim pogłębienie wiedzy fachowej, interdyscyplinarnej i z zakresu problemów współczesnej archeologii, oraz przygotowanie do napisania i obrony pracy magisterskiej.

Istotną rolę w programie nauczania podobnie, jak na studiach I stopnia stanowią studenckie praktyki:

  • badania powierzchniowe, które zazwyczaj odbywają się wiosną lub jesienią;
  • badania wykopaliskowe, które odbywają się przede wszystkim w miesiącach letnich. Wykopaliska są prowadzone przez pracowników Instytutu Archeologii UW zarówno w Polsce, jak i zagranicą, m.in. w Egipcie, w Gruzji, w Armenii, w Uzbekistanie, w Bułgarii, we Włoszech na Sycylii oraz w Ameryce Południowej i w wielu innych miejscach.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Szkoły Głównej, który od kilkunastu lat jest siedzibą Instytutu Archeologii UW.

Szczegółowe informacje na temat programu stacjonarnych studiów II stopnia z językiem wykładowym angielskim znajdują się stronie Wydziału Archeologii.

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu archeologii uzyskanego na kierunku archeologia w Instytucie Archeologii UW lub na innej uczelni, posiadającej akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunek archeologia (pod warunkiem, że program nauczania archeologii na tej uczelni na pierwszym stopniu studiów pokrywa się w 60% z programem nauczania w Instytucie Archeologii UW) zobowiązani będą zaliczyć przedmioty uzupełniające z zakresu wprowadzenia do archeologii, metodyki archeologicznych badań terenowych i dziejów cywilizacji w liczbie 300 godzin podczas studiów II stopnia.

Podczas studiów student nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności archeologii, oraz praktyczną wiedzę w zakresie opracowania cmentarzysk i pracy z kośćmi zwierzęcymi i szczątkami ludzkimi. Równocześnie otrzymuje wykształcenie ogólnohumanistyczne, pozwalające mu na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin w ramach badań interdyscyplinarnych.

Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do pracy samodzielnej oraz w placówkach naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, muzealnych i konserwatorskich.

Uzyskanie tytułu magistra archeologii oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia w badaniach wykopaliskowych, w myśl ustawy o ochronie zabytków, są niezbędne do otrzymywania koncesji na prowadzenie terenowych prac badawczych w Polsce.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z archeologii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Student wie i rozumie
K_W03 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych, zwłaszcza o charakterze biologicznym
Student może
K_U02 samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować źródła archeologiczne, zwłaszcza o charakterze biologicznym, dobierając właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji w języku angielskim
K_U13 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z dziedziny archeologii
Student potrafi
K_K01 wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz potrafi konfrontować je z opiniami ekspertów, zwłaszcza z obszaru nauk ścisłych i nauk o życiu
K_K02 uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości
K_K03 oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych, w tym materiału osteologicznego, i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka
K_K04 krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych z wykorzystaniem wieloaspektowej interpretacji
K_K05 wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i potrafi analizować rozmaite kategorie źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/