Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Archaeology (Studies in English) > Archeologia, stacjonarne, pierwszego stopnia w jęz. angielskim

Archeologia, stacjonarne, pierwszego stopnia w jęz. angielskim (S1-PRK-AR-ANG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski
  • Dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych
  • Dyscyplina naukowa: archeologia

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Archeologia z językiem wykładowym angielskim są jedynymi tego rodzaju studiami w Polsce. Od kilku lat zauważamy wzrost zainteresowania naszymi studiami wśród kandydatów z zagranicy.

W programie studiów zostały uwzględnione w dużym stopniu nowe kierunki badań w archeologii oraz jej społeczne funkcjonowanie. Na tej podstawie stworzony program studiów, związany przede wszystkim z zagadnieniami z zakresu archeologii śródziemnomorskiej, ma na celu zapewnienie studentowi podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które umożliwiają mu udział w archeologicznych pracach wykopaliskowych na całym świecie.

Program studiów obejmuje szeroki zakres przedmiotów, począwszy od informacji ogólnych na temat starożytnych kultur świata śródziemnomorskiego i Ameryki Południowej oraz metodyki badań wykopaliskowych, po praktyczne zajęcia z dokumentacji zabytków na wykopaliskach oraz technik pozyskiwania i przetwarzania danych, ważnych w funkcjonowaniu dzisiejszego świata, czy zajęć z muzealnictwa, które przygotowują do organizacji własnych wystaw i pracy w jednostkach kultury. Ostatni rok stacjonarnych studiów I stopnia to, oprócz kontynuacji nauki z lat poprzednich, także wybór seminarium licencjackiego i przygotowanie licencjackiej pracy dyplomowej do obrony.

Istotną rolę w programie nauczania stanowią studenckie praktyki terenowe:

  • badania powierzchniowe, które zazwyczaj odbywają się wiosną lub jesienią;
  • co najmniej 3 sezony archeologicznych badań wykopaliskowych, które odbywają się przede wszystkim w miesiącach letnich. Badania wykopaliskowe są prowadzone przez pracowników Instytutu Archeologii UW zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Egipcie, w Gruzji, w Armenii, w Uzbekistanie, w Bułgarii, we Włoszech na Sycylii oraz w Ameryce Południowej i w wielu innych miejscach.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Szkoły Głównej, który od kilkunastu lat jest siedzibą Instytutu Archeologii UW.

Szczegółowe informacje na temat programu stacjonarnych studiów I stopnia w języku angielskim znajdują się stronie Wydziału Archeologii.

W czasie trwania studiów student przede wszystkim zdobywa specjalistyczną wiedzę dotyczącą archeologii, która umożliwia mu czynny udział w wykopaliskach na stanowiskach o różnej charakterystyce, odczytywanie i dokumentowanie układów stratygraficznych, obsługę urządzeń pomiarowych, wykonywanie kart katalogu naukowego czy muzealnego, korzystanie ze zbiorów archiwalnych i ich naukowe analizowanie oraz tworzenie ewidencji konserwatorskiej, a także realizację projektów wystawienniczych.

Wiedza zawodowa i ogólna zdobyta podczas studiów oraz umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w grupie pozwalają, po uzyskaniu tytułu licencjata, kontynuować studia na poziomie magisterskim zarówno na studiach archeologicznych, jak i innych kierunkach.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z archeologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent ma szczegółową wiedzę o społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych lub nowożytnych, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archeologii; rozumie związek pomiędzy osiągnięciami wybranej dziedziny nauki a możliwościami ich wykorzystania w archeologii; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu metod i technik dokumentacji źródeł archeologicznych; ma podstawowe wiadomości o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych; ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/