Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Studia amerykanistyczne > Studia amerykanistyczne, społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia amerykanistyczne, społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-AM-SK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia amerykanistyczne w specjalności społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 556 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów prowadzonego przez Instytut Ameryk i Europy

Studia II stopnia
Wiedza: Absolwent
- ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i nauk społecznych w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
- zna teorie i terminologię używane do analizy zjawisk kulturowych i społecznych w zakresie amerykanistyki
- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię i metodologię z zakresu badań nad Amerykami
- posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych (kulturoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa, antropologii, socjologii, nauk o polityce, ekonomii, nauk o mediach, geografii) w zakresie Ameryk i relacji międzynarodowych
- ma rozszerzoną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w dziedzinie amerykanistyki
- zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych zjawisk właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie badań nad Amerykami
- ma szczegółową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych w Amerykach oraz o normach i regułach nimi rządzących
- ma pogłębioną wiedzę o miejscu jednostki i zna rodzaje więzi społecznych w Amerykach i rządzące nimi prawidłowości
- zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauk społecznych i kulturoznawstwa w zakresie Ameryk, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy zachodzące między nimi
- zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów amerykańskiej kultury literackiej i audiowizualnej oraz tradycji intelektualnej charakterystycznych w kontekście realiów historycznych, politycznych, społecznych Ameryk
- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych i kulturowych w Amerykach oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
- ma szczegółową wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych i o ich historycznej ewolucji
- rozróżnia podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
- ma świadomość kompleksowej natury języka jako narzędzia komunikacji oraz jego złożoności i historycznej zmienności znaczeń
- ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i orientuje się we współczesnym życiu społecznym i kulturalnym w odniesieniu do kultury amerykańskiej
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystujące wiedzę z zakresu amerykanistyki

Umiejętności: Absolwent
- potrafi samodzielnie porównywać i krytycznie interpretować przyczyny i skutki zjawisk społecznych i kulturowych w Amerykach w oparciu o specjalistyczne źródła
- Stosując zaawansowane teorie nauk społecznych i humanistycznych, w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu i przy użyciu właściwej metodologii umie formułować własne wnioski odnośnie dynamiki złożonych zjawisk społecznych i kulturowych w Amerykach
- Potrafi budować własne hipotezy, tworzyć oryginalne narzędzia badawcze i stosować zaawansowane metody do syntetyzowania różnorodnych poglądów na temat procesów społecznych i kulturowych w Amerykach
- Potrafi łączyć wiedzę z różnych dyscyplin celem modelowania i przewidywania rozwoju różnych sfer życia społecznego i kultury
- Posiada zdolność relacjonowania odmiennych poglądów posługując się spójnymi normami etycznymi i umie stosować je w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami nauk humanistycznych i społecznych do wypracowania własnego podejścia do rozwiązywania konkretnych problemów związanych ze zjawiskami kultury i relacjami społecznymi
- Wykorzystuje poprzednio zdobytą wiedzę i krytycznie ocenia jej skuteczność celem formułowania argumentów i syntez zgodnych z własnymi poglądami za pomocą wielu mediów.
- W zakresie posiadanej pogłębionej wiedzy amerykanistycznej sprawnie komunikuje się zarówno ze specjalistami nauk społecznych, kulturoznawstwa i nauk pokrewnych jak również potrafi popularyzować tę wiedzę dla laików w języku polskim i obcym
- Potrafi fachowo ujmować w zaawansowanej formie pisemnej własne dokonania w języku polskim i obcym w sposób właściwy dla specjalisty nauk społecznych i kulturoznawstwa
- Potrafi sprawnie ustnie przedstawiać skomplikowane argumenty i wnioski dotyczące zjawisk społecznych i kulturowych w Amerykach w języku polskim i obcym w zgodzie z kanonami obowiązującymi w naukach społecznych i kulturoznawstwie
- ma umiejętności językowe w zakresie amerykanistyki na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- UWAGA: obszarowy efekt kształcenia S2A_U04 realizowany jedynie częściowo, gdyż nie uczymy zaawansowanych metod ilościowych właściwych dla nauk społecznych

Kompetencje społeczne: Absolwent
- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się również samodzielnie i jest świadom zobowiązania osoby wykształconej do stymulowania rozwoju intelektualnego i zawodowego u innych osób
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
- potrafi odpowiednio zaplanować i przedsięwziąć kolejne kroki odpowiednie dla sformułowanego samodzielnie lub przez innych zadania
- rozumie rolę i potrafi zająć stanowisko odnośnie sporów ideowych w kontekście zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących we współczesnym społeczeństwie
- działa na rzecz wspierania własnego dziedzictwa kulturowego na bazie refleksji o różnorodności kultur
- współdziała w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych świadom ich wielokierunkowych skutków społecznych
- Regularnie bierze udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych o charakterze tradycyjnym i nowatorskim w treści jak i formie
- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, studia amerykanistyczne, społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych, ścieżka zaawansowanaECTSwykćwkintzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Advanced topics in American History I (Historia USA I - zagadnienia zaawansowane)e
Advanced topics in American History II (Historia USA II - zagadnienia zaawansowane)e
Advanced topics in American Literature I (Literatura amerykańska I - zagadnienia zaawansowane)e
Advanced topics in American Literature II (Literatura amerykańska II - zagadnienia zaawansowane)e
Advanced topics in US Foreign Policy (Polityka zagraniczna USA - zagadnienia zaawansowane)zo
Advanced topics in US Political System (System polityczny w USA - zagadnienia zaawansowane)zo
Advanced topics in US Economy (Gospodarka USA - zagadnienia zaawansowane)e
Advanced topics in American Society (Społeczeństwo amerykańskie - zagadnienia zaawansowane)e
Advanced topics in Audiovisual Culture in the USA (Kultura audiowizualna w USA - zagadnienia zaawansowane)e
Intellectual Property Protection (Podstawy ochrony własności intelektualnej)0,54z
Readings in American Studies (B2+) (Kluczowe teksty studiów amerykanistycznych (B2+))zo
Razem:144

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/