Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Studia amerykanistyczne > Studia amerykanistyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Studia amerykanistyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-AM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

Ośrodek Studiów Amerykańskich jest interdyscyplinarną jednostką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego, którego pracownicy zajmują się różnymi dziedzinami wiedzy związanymi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, także w szerszym kontekście sąsiadujących krajów półkuli zachodniej: kulturą, literaturą, sztuką, filmem i mediami, historią, gospodarką, polityką, historią idei, społeczeństwem i prawem.

Ośrodek Studiów Amerykańskich UW prowadzi Studia amerykanistyczne I stopnia, stacjonarne o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Zajęcia są prowadzone przez stałych pracowników naukowo-dydaktycznych, wykładowców kontraktowych i profesorów wizytujących. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Wśród stałych wykładowców OSA są naukowcy polscy, a także ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Program obejmuje nauki humanistyczne oraz nauki społeczne, a w tym następujące dyscypliny: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. Dyscypliną wiodącą są nauki o kulturze i religii.

Prowadzone przez OSA studia amerykanistyczne I stopnia należą do największych tego typu programów w Europie. Są unikatowe w skali kraju ze względu na interdyscyplinarność, uwzględnienie perspektywy porównawczej, zwłaszcza w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej, a także ze względu na wykładowy język angielski, ułatwiający kontakty międzykulturowe również dzięki obecności studentów zagranicznych. Studia przygotowują do „rozwiązywania problemów współczesności w wymiarach lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym” i kształtują elastyczne „umiejętności uwzględniające specyfikę potrzeb współczesnego rynku pracy” (Misja Instytutu Ameryk i Europy UW, do którego należy OSA).

Program studiów obejmuje zajęcia obowiązkowe wprowadzające do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów oraz zajęcia do wyboru, stanowiące rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin, zwłaszcza w obszarze dotyczącym tematu pracy licencjackiej. Program obejmuje zajęcia z prowadzenia badań w zakresie humanistyki i nauk społecznych oraz pisania prac akademickich po angielsku. Studenckie granty badawcze pozwalają najlepszym studentom I stopnia na prowadzenie kwerend bibliotecznych i badań empirycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie Ośrodka Studiów Amerykańskich.

Absolwenci uzyskują dyplom licencjata studiów amerykanistycznych. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kultury, zwłaszcza kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rozumie specyfikę nauk o kulturze i posiada wiedzę o zjawiskach i instytucjach kultury. Dzięki temu, jest przygotowany do samodzielnej pracy w mediach, ośrodkach kultury, fundacjach promujących kulturę, a także w urzędach administracji państwowej, samorządach i innych instytucjach publicznych.

Absolwent potrafi także formułować i rozwiązywać złożone problemy badawcze, rozpoznawać, rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk kulturowych w Stanach Zjednoczonych. Umie korzystać w tym celu ze źródeł oraz stosować metody i narzędzia badawcze nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki temu, jest przygotowany do gromadzenia, oceniania i klasyfikowania faktów z zakresu kultury oraz wyciągania wniosków – pracy, którą na co dzień wykonują badacze, ale także przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele przedmiotów humanistycznych i społecznych, aktywiści społeczni oraz pracownicy instytucji publicznych. Dzięki interdyscyplinarnemu systemowi nauczania, absolwent potrafi nie tylko rozpoznać i zrozumieć podstawowe fakty i procesy, ale zbierać je, łączyć, interpretować i na ich podstawie formułować samodzielne sądy i opinie.

Absolwenci OSA są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim i/lub podyplomowym.

Absolwenci OSA znajdują zatrudnienie w biznesie, handlu, gospodarce; dziennikarstwie, mediach; instytucjach kultury; nauce i szkolnictwie; administracji państwowej; służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych; turystyce.

Studenci mają zapewnione komfortowe warunki studiów. Ośrodek Studiów Amerykańskich korzysta w sumie z 15 sal wykładowych w tym 14 znajdujących się na dwóch piętrach budynku „Ksawerów” przy Alei Niepodległości 22 oraz jednej sali Auditorium Maximum w głównym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:45 do 18:15.

Sala w Auditorium Maximum położona jest na parterze, a budynek „Ksawerów” jest wyposażony w windę. W obu budynkach, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oba budynki na zewnątrz mają podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Trzynaście z sal wykładowch jest wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet oraz programowy odtwarzacz popularnych plików wideo, płyt DVD i video CD. Na terenie budynków „Ksawerów” oraz Auditorium Maximum dostępny jest Internet bezprzewodowy (m.in. sieć EDUROAM).

Biblioteka OSA UW udostępnia ceniony przez studentów, badaczy i dziennikarzy księgozbiór. Zgromadzone piśmiennictwo dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Ameryki Łacińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku studia amerykanistyczne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 289 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów studia amerykanistyczne

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
- miejsce i znaczenie nauk humanistycznych i społecznych w systemie nauk, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną, relacje do innych nauk oraz kierunki ich rozwoju
- teorie, metodologie, terminologię, metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych, wybrane tradycje, szkoły badawcze oraz kierunki rozwoju właściwe dla różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych niezbędnych do badań zjawisk kulturowych i społecznych w Stanach Zjednoczonych
- paradygmat interdyscyplinarności badań amerykanistycznych wykorzystywanych do celów studiów nad społeczeństwem i kulturą Stanów Zjednoczonych
- cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych, w tym miejsce jednostki, rodzaje więzi i struktur społecznych, ich ewolucję i rządzące nimi prawidłowości, normy i reguły
- wytwory kultury amerykańskiej i charakterystyczne dla nich konteksty historyczne, społeczne i polityczne oraz przejawy i procesy charakterystyczne dla współczesnego życia kulturalnego, społecznego i politycznego w Stanach Zjednoczonych
- system norm i reguł, uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych w Stanach Zjednoczonych w kontekście historycznym i współczesnym będących podstawą do studiów amerykanistycznych
- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
- ogólne zasady działania amerykańskiej gospodarki oraz tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych
- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu studiów amerykanistycznych dotyczących Stanów Zjednoczonych

Umiejętności: absolwent potrafi
- formułować problem badawczy, rozpoznawać, rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk kulturowych i społecznych w Stanach Zjednoczonych przy wykorzystaniu źródeł oraz standardowych metod i narzędzi badawczych w ramach nauk humanistycznych i społecznych
- rozpoznawać i interpretować wytwory kultury amerykańskiej oraz przeprowadzać ich analizę z zastosowaniem standardowych metod pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym w Stanach Zjednoczonych
- wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów i zjawisk kulturowych i społecznych zachodzących w Stanach Zjednoczonych
- dokonać analizy procesów i zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w Stanach Zjednoczonych oraz prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania zadań z zakresu studiów amerykanistycznych dotyczących Stanów Zjednoczonych
- komunikować się na tematy amerykanistyczne związane ze Stanami Zjednoczonymi z użyciem terminologii w języku angielskim; znać zasady komunikacji międzykulturowej
- pozyskiwać i dobierać dane z różnych źródeł amerykanistycznych, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować opinie, przygotowywać i przedstawiać prezentacje i wystąpienia w języku angielskim dotyczące ogólnych/podstawowych zagadnień z zakresu studiów amerykanistycznych nad Stanami Zjednoczonymi, a także przygotowywać opracowania pisemne w języku angielskim
- wykazać się zgodną z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego znajomością innego języka obcego oprócz języka angielskiego – wykładowego
- uczestniczyć, pod opieką opiekuna naukowego, w przygotowaniu projektów badawczych (indywidualnych i grupowych) w zakresie studiów amerykanistycznych nad Stanami Zjednoczonymi
- dalej poszerzać i uzupełniać zdobytą wiedzę na temat Stanów Zjednoczonych poprzez proces samokształcenia

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów
- wykorzystywać zdobytą, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu studiów amerykanistycznych nad Stanami Zjednoczonymi celem formułowania własnych opinii
- współdziałać i pracować w grupie
- kontynuować naukę, formułować w sposób zrozumiały informacje i opinie dotyczące Stanów Zjednoczonych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/