Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Politologia > Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-PO)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Politologia to nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, a także teorią jej organizacji. Do podstawowych kategorii tej nauki należy państwo. Politologia opisuje jego historyczny rozwój, funkcje, charakter i sposób funkcjonowania. Bada jego ustrój i reżim polityczny. Politologia zajmuje się także funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych, charakterystyką współczesnych problemów globalnych, integracją europejską, etc. W wymiarze krajowym przedmiotem jej zainteresowania są także administracja, samorząd lokalny, komunikowanie polityczne, czy wreszcie trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie.

Od wielu lat politologia pozostaje także jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków w ramach studiów I stopnia . Polskim liderem kształcenia na kierunku politologia jest bez wątpienia Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, najstarszy i największy ośrodek politologiczny w Polsce. Najwyższe standardy potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocenaPaństwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia. Dominującą pozycję weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę.

Studia realizowane są w formie niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia niestacjonarne zaoczne odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.

Na drugim roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z kilku atrakcyjnych specjalizacji:

  • Państwo i administracja
  • Ustrojowa
  • Historyczno-politologiczna
  • Marketing polityczny

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Praktyki nie są obowiązkowe (istnieje możliwość fakultatywnego zrealizowania praktyk studenckich).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku politologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza:

-ma ogólną wiedzę o charakterze nauki o polityce i jej relacji do innych nauk;
-posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz o jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym;
-zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach oraz wykorzystywania wiedzy politologicznej do tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości;
-ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego;
-ma wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych oraz ich zmianach;
-posiada wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych;
-posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej;
-ma wiedzę o nurtach myśli politycznej;
-zna kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych;
-ma wiedzę o różnych koncepcjach polityki oraz wartościach, wzorach i normach społecznych;
-zna i rozumie mechanizmy działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych;
-ma wiedzę na temat procesów komunikowania w przestrzeni politycznej;
-zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
-ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Umiejętności:

-ma umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;
-ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki; potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie i świecie;
-potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
-potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego. Umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej;
-potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki;
-umie wskazać założenia różnych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność oraz dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
-posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami; dostrzega i analizuje dylematy etyczne;
-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimy i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT);
-posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów;
-potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego;
-ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania informacji oraz tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł;
-posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł;
-ma umiejętności językowe w zakresie politologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne:

-jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie;
-jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
-potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role;
-potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
-ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności;
-rozumie potrzebę dbania przez całe życie o własną sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia i wykonywania działalności zawodowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/