Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej > Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, pierwszego stopnia

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-KUESW)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia I stopnia łączą fundament teoretyczny, prezentujący teorię i metodologię badań nad kulturą oraz koncepcje regionu, z wymiarem praktycznym, obejmującym wiedzę o dziejach i współczesności kultur Europy Środkowo-Wschodniej, problematykę relacji interkulturowych i naukę języków krajów regionu. Zgodnie z takim profilem kształcenia, kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii.

O oryginalności kierunku decyduje możliwość samodzielnego wyboru zakresu tematycznego studiów oraz połączenie wiedzy o kulturze krajów regionu z praktyczną nauką języka. Studenci mogą wybrać dwie spośród ścieżek kształcenia, odpowiadających poszczególnym krajom Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Czechy i Słowacja, Litwa i kraje bałtyckie, Niemcy i Austria, Rosja, Ukraina). Każda ścieżka składa się z bloków zajęć poświęconych historii, współczesnym obliczom i specyfice kultury kraju regionu oraz z zajęć językowych, na których studenci poznają języki wybranych przez siebie krajów na kolejnych poziomach zaawansowania. Bloki poświęcone kulturze krajów regionu obejmują m.in. kontekst interkulturowy, problematykę narodu, religii i tożsamości, a także zagadnienia związane z rozwojem i funkcjonowaniem mediów w wybranych przez studenta krajach (piśmiennictwo i druk, audiowizualność, nowe media). Dopełnieniem ścieżek są zajęcia poświęcone podstawom teorii badań nad kulturą, swoistości regionu i jego miejscu w kulturze europejskiej. Cały program odwołuje się do koncepcji „wyobraźni antropologicznej” jako metody postrzegania i rozumienia zjawisk i procesów kształtujących odrębność i uniwersalność kultur regionu.

Integralną częścią programu studiów licencjackich jest studium terenowe, a więc wyjazd o charakterze naukowym i warsztatowym do znaczących miejskich i prowincjonalnych ośrodków kultury w Polsce i w krajach regionu (przykładowo: Wilno, Grodno, Lwów, Ośrodek Pogranicze w Sejnach). Studenci mogą też wyjeżdżać na studia częściowe w ramach programu Erasmus.

Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwentów studiów licencjackich pozwalają im zarówno na kontynuowanie nauki, przede wszystkim na kierunkach przyporządkowanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, jak i na podjęcie pracy zawodowej.

Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowani do profesjonalnego podejmowania kwestii wielokulturowości i różnic kulturowych w regionie, znaleźć mogą zatrudnienie w sektorach takich jak: branża medialna i szerzej, opiniotwórcza (media tradycyjne i portale internetowe, w tym społecznościowe), służba publiczna (z możliwością pracy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych w ramach organizacji partnerskich i sojuszniczych - Unia Europejska, NATO, ONZ), instytucje kultury oraz organizacje samorządowe i pozarządowe. Z tej perspektywy znajomość całego regionu, który jest definiowany politycznie, kulturowo i gospodarczo na mapie świata, jest bardziej poszukiwana niż znajomość (nawet gruntowna, filologiczna) jednego kraju. Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej nabywają umiejętności przydatnych także w branży turystycznej, handlowej i marketingowej, gdzie mogą pracować jako specjaliści do tworzenia strategii marketingowych w regionie, zdolni do przełożenia specyfiki regionu na język reklamy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w okolicy Kampusu Głównego na Powiślu, w nowym budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów I stopnia student:
- dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą regionu (dwóch wybranych państw), ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury, wydarzeń historycznych, politycznych, społecznych, literackich itd. w państwach regionu
- ma podstawową wiedzę z zakresu terminologii nauk o kulturze z uwzględnieniem perspektywy historycznej Europy Środkowo - Wschodniej (kierunki, teksty, badacze z zakresu nauk o kulturze) i specyfiki rozwoju tych nauk w krajach regionu
- analizuje skutki wydarzeń historycznych dla rozwoju literatury krajów regionu
- ma podstawową wiedzę odnośnie różnorodności kierunków, stylów, tendencji każdego z etapów rozwoju kultury i sztuki, literatury, języka wybranych krajów regionu
- zna najważniejsze wydarzenia historyczne i polityczno-kulturalne wybranych krajów regionu, wymienia i charakteryzuje działalność wybitnych jednostek, które wpłynęły na losy narodów
- na poziomie podstawowym opisuje przemiany polityczno-narodowościowe i procesy religijno -kulturowe na obszarze Europy Środkowo - Wschodniej od starożytności do XX wieku
- ma wiedzę na temat współczesności Białorusi, Litwy, Niemiec i Austrii Polski, Rosji, i Ukrainy od połowy XX wieku do chwili obecnej
- interpretuje zachodzące w regionie procesy społeczno-kulturowe
- znajduje powiązania między dziejami regionu a współczesną kulturą i literaturą państw regionu
- ma umiejętności językowe w zakresie trzech języków obcych, jednego na poziomie B.2 i dwóch wybranych języków krajów regionu na poziomie B. 1

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/