Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Geologia poszukiwawcza > Geologia poszukiwawcza, stacjonarne, pierwszego stopnia

Geologia poszukiwawcza, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-GEP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Kierunek geologia poszukiwawcza, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki i Ziemi i środowisku.

Kierunek studiów geologia poszukiwawcza, studia licencjackie, nawiązuje do podstawowych trendów rozwoju nauk przyrodniczych oraz wyzwań związanych z aplikacją wiedzy geologicznej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju. Jest unikalną szkołą myślenia, wiązania faktów w wielowymiarowej osnowie czasu i przestrzeni. Geologia poszukiwawcza to studia nie tylko w zakresie poszukiwania złóż ale także w szeroko rozumianym odtwarzaniu dziejów Ziemi – ewolucji kontynentów i oceanów, powstawaniu orogenów, stratygrafii skał osadowych, czy wreszcie ewolucji świata roślin i zwierząt. Program studiów jest efektem ciągłego procesu modyfikowania i poszerzania oferty edukacyjnej skorelowanej z postępem w różnych działach nauk geologicznych oraz zmianami zapotrzebowania specjalizacyjnego na rynku pracy.

Program studiów I stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza ma interdyscyplinarny charakter, łącząc zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi (prócz geologii także elementy biologii, chemii czy fizyki), z możliwością ich praktycznej aplikacji (geofizyka, opracowania numeryczne). Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w dużej mierze opiera się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, kursy terenowe) stawiając na kreatywność, samodzielność studenta oraz naukę samodzielnego prowadzenia badań. Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, część kursów terenowych prowadzona jest również w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Uzyskiwane wymaganych w programie efektów w zakresie rozpoznawania różnorodnych aspektów środowiska geologicznego związane jest z zastosowaniem nowoczesnego, intensywnie rozwijanego instrumentarium badań polowych i laboratoryjnych oraz znajomości zarówno perspektywicznych możliwości zastosowań jak i ograniczeń metodyki. Absolwent studiów I stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza zna budowę geologiczną i zasadnicze fakty z historii geologicznej Polski oraz ważniejszych regionów świata. Posiada wiedzę na temat powstawania i budowy minerałów i skał, a także na temat organizmów kopalnych i ich skamieniałości. Zna procesy kształtujące powierzchnię Ziemi i czynniki wpływające na klimat. Potrafi wykonywać mapy i przekroje geologiczne oraz dokonywać różnorodnych pomiarów geodezyjnych, geologicznych i geofizycznych. Umie określić właściwości hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie skał oraz ocenić wpływ działalności człowieka na środowisko. Potrafi zaprojektować poszukiwania głównych typów kopalin.

Celem studiów na kierunku geologia poszukiwawcza jest wykształcenie absolwenta:

  • posiadającego rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii jak również geologii złóż;
  • potrafiącego posługiwać się nomenklaturą przyrodniczą przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów geologicznych;
  • posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych;
  • posiadającego potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności profesjonalnych, w ramach różnorodnych form ustawicznego samokształcenia;
  • potrafiącego korzystać z literatury specjalistycznej krajowej i zagranicznej, jak również prezentować poznane treści czy wyniki swoich własnych badań;
  • posiadającego umiejętności językowe (poziom B2);
  • przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiają absolwentom kierunku geologia poszukiwawcza podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym). Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia jak również do podjęcia pracy zarówno w jednostkach administracji regionalnej (urzędy wojewódzkie i powiatowe) jak i centralnej (np. Ministerstwo Środowiska), w firmach prowadzących różnorodne prace geologiczne (Oddział geologiczny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), czy też w instytucjach państwowych (Państwowy Instytut Geologiczny, jednostki badawcze PAN).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku geologia poszukiwawcza

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/