Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Finance, International Investment and Accounting > Finance, International Investment and Accounting, stacjonarne, pierwszego stopnia (w języku angielskim)

Finance, International Investment and Accounting, stacjonarne, pierwszego stopnia (w języku angielskim) (S1-PRK-FIIA)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów Finansów, Inwestycji Międzynarodowych i Rachunkowości jest wyposażenie studentów w profesjonalną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki, międzynarodowych rynków finansowych, ich mechanizmów, instrumentów i regulacji, w celu umożliwienia późniejszego jej wykorzystania w pracy zawodowej oraz zastosowaniach praktycznych. Studenci poznają zasady przygotowywania analiz i prognoz ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa, instytucji finansowej oraz rynku (np. walutowego, giełdy, depozytowo-kredytowego). Studenci są wyposażeni nie tylko w nowoczesne metody i narzędzia analityczne podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i zasadami właściwej organizacji pracy, ale także uzyskują kierunkową wiedzę specjalistyczną z zakresu, rynków i instytucji finansowych, zarządzania finansowymi międzynarodowymi, polityki pieniężnej, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości.

Kompetencje nabyte w trakcie studiów pozwalają podejmować pracę na stanowiskach ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Wiedza i umiejętności kierunkowe przygotowują przede wszystkim do pracy w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych), przedsiębiorstwach, centralnych jednostkach administracji publicznej, instytutach badawczych, instytucjach edukacyjnych, a także we własnej firmie. Uzyskane podstawy teoretyczne, jak również znajomość praktycznego zastosowania metod analitycznych, wybranych narzędzi ekonometrycznych oraz rachunkowości mogą znaleźć swoje zastosowanie w pracy na stanowiskach ekonomistów, analityków, handlowców, księgowych.

Absolwenci Finansów, Inwestycji Międzynarodowych i Rachunkowości, z wykształceniem wyższym, z trzyletnią praktyką w księgowości otrzymują certyfikat Ministerstwa Finansów, który daje uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (szczególnie ważne dla zainteresowanych karierą głównego księgowego lub prowadzeniem własnego biura rachunkowego).

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2022 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Studia są płatne. Najlepsi studenci kierunku mogą uzyskać ulgę w płatności za studia, sięgającą do 70% wartości czesnego. Więcej informacji znajduje się na stronie WNE.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Finance, International Investment and Accounting

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku:
- Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych niezbędną do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych.
- Ma wiedzę z zakresu teorii mikro i makroekonomicznej potrzebną do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych.
- Rozumie funkcjonowanie gospodarki, rynków oraz instytucji rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych aspektów finansowych, inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości w ujęciu międzynarodowym.
- Zna modele rynku kapitałowego oraz ubezpieczeniowego a także nowoczesne instrumenty finansowe, oraz metody wyceny instrumentów finansowych.
- Ma wiedzę dotyczącą wyceniania ryzyka, stosowania zasad i standardów rachunkowości.
- Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki, w tym z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej.
- Ma wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
- Potrafi wykorzystać teorię mikro i makroekonomiczną do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych oraz do przedstawienia argumentów podczas naukowej debaty na temat tych procesów.
- Potrafi wycenić przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację ekonomiczno-finansowej podmiotów życia gospodarczego w tym na rynkach międzynarodowych.
- Potrafi wykorzystać wiedzę rachunkową, inwestycyjną i ubezpieczeniową podczas wdrażania działań strategicznych i operacyjnych w bankach, przedsiębiorstwach, w tym międzynarodowych, w instytucjach publicznych.
- Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączoną z umiejętnością wykorzystania zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, między innymi oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych i finansowych.
- Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, w tym w języku obcym na poziomie przynajmniej B1, potrafi przedstawiać założenia i ograniczenia tych analiz oraz dyskutować na ten temat. Planuje oraz organizuje pracę własną oraz zespołową, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych ,umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy, oraz wykorzystywać swoje kompetencje do ich rozwiązywania.
- Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych i finansowych.
- Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.
- Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
- Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.
- Jest gotów uczestniczyć w przygotowywaniu projektów biznesowych dla instytucji finansowych i podmiotów działających na rynkach zagranicznych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/