Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Zarządzanie Big Data (S2-PRK-ZBD)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia stacjonarne II stopnia „Zarządzanie Big Data” mają charakter praktyczny, spełniający oczekiwania świata nauki i biznesu. Kierunek łączy nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe, przekazując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zajęcia na kierunku prowadzone będą w trzech modułach:

 • identyfikacji oraz gromadzenia źródeł informacji i ich klasyfikacji;
 • przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych;
 • ekonomii i statystyki.

Walorem studiów jest przekazywana studentom wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie zagadnień informatycznych i ekonomicznych, a także identyfikacji źródeł, ich klasyfikacji i typologii oraz sposobów wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi, w tym służących do monitoringu i automatycznego tworzenia archiwów treści pochodzących z mediów społecznościowych.

Ścisła współpraca z instytucjami na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem i analizą dużych zasobów danych zapewnia możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach działających w obszarze IT, w tym także w ramach spółki „Centrum Rafinacji Informacji” działającej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z podmiotami działającymi na rynku cyfrowych usług informacyjnych w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych oraz umożliwienie nabycia umiejętności komunikowania się ze specjalistami z tej dziedziny. Firmy te funkcjonują na rynku komercyjnym jak i w obszarze administracji rządowej i publicznej, w sektorze nauki, oświaty czy też kultury. Dla sektora komercyjnego są to np. firmy świadczące usługi w zakresie projektowania dużych baz danych, agencje z obszaru marketingu elektronicznego i mediów społecznościowych. Dla sektora publicznego są to instytucje oferujące cyfrowe usługi informacyjne w postaci systemów informacyjnych i baz danych. Student sam wybiera instytucję, w której będzie realizował praktyki.

Program kształcenia przewiduje praktyki po I roku studiów w wymiarze 10 dni (po 6 godzin dziennie) oraz po II roku studiów w wymiarze 10 dni (po 6 godzin dziennie).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów „Zarządzanie Big Data”:

 • posiada poszerzoną wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, uzupełnioną o elementy wiedzy z nauk ekonomicznych, ścisłych i prawnych, stanowiącą podstawę do podejmowania praktycznych działań;
 • potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania źródeł rafinacji informacji sieciowej, rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze aplikacyjnym wskazanym przez instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • potrafi wykonywać zadania o charakterze badawczym i analitycznym na zlecenie instytucji nauki, kultury i edukacji;
 • potrafi dostarczać informacje odpowiadające na bieżące potrzeby instytucji i organizacji związanych z przetwarzaniem i analizą informacyjnych zasobów;
 • zna poszczególne etapy rafinacji zasobów sieciowych, wykorzystywane w jej ramach narzędzia oraz potrafi je zastosować w praktyce badawczej;
 • zna i wykorzystuje metody oraz narzędzia odnoszące się do specjalistycznych analiz Big Data;
 • potrafi dokonać interpretacji wyników analiz w kontekście globalnych trendów społecznych, gospodarczych i politycznych;
 • zna i rozumie trendy rozwojowe nauki o mediach i technologii informacyjnych mediów obejmujące wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki w praktyce;
 • zna i rozumie metodologię badań naukowych, właściwą dla nauki o mediach oraz informatologii, ale także matematyki (statystyki), informatyki i ekonomii.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom na:

 • kompetentne zarządzanie ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi zasobami;
 • wykorzystanie ich kompetencji na użytek społeczno-gospodarczy oraz generowanie nowych zapotrzebowań w informacyjnej sferze nauki, edukacji i biznesu.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW współpracuje z instytucjami i firmami działającymi w branży medialnej, finansowej, informatycznej i informacyjnej, które zadeklarowały chęć współpracy ze studentami i absolwentami kierunku: firma Heidelberg Polska Sp z o.o., Polska Agencja Prasowa SA, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., firma Aleph Polska.

W celu zdobycia dalszych informacji na temat studiów zapraszamy na stronę Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz na stronę Logistyki Mediów.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku zarządzanie Big Data

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 - wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, zorientowanych na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, gospodarczej, medialnej.
K_W02 - wiedzę o zarządzaniu i stosowanych narzędziach; wiedzę na temat zarządzania projektami internetowymi.
K_W03 - techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji społecznej – nadawcy i odbiorcy.
K_W04 - podstawowe i innowacyjne metody oraz narzędzia w badaniach społecznych w tym opinii publicznej i w nowych technologiach.
K_W05 - informacje dotyczące przekazów medialnych - ich specyfiki, technologii, różnorodności, wydźwięku, efektywności.
K_W06 - treści dotyczące projektowania i wykonywania zadań, norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach mediowych.
K_W07 - informacje z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności
K_W08 - modele komunikacji i komunikowania społecznego
K_W09 - Podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 - rozpoznać główne problemy struktur społeczno-ekonomicznych, politycznych i kulturowych oraz tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami.
K_U02 - identyfikować zjawiska i procesy w społecznej przestrzeni medialnej w wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturowym.
K_U03 - oceniać, kategoryzować, prognozować zjawiska i zachowania podmiotów rynku medialnego oraz podejmować samodzielne decyzje.
K_U04 - aplikować normy prawne i etyczne uczestniczenia, współtworzenia oraz zarządzania relacjami między poszczególnymi jednostkami, grupami i instytucjami w charakterze pracownika mediów - menedżera, dziennikarza, redaktora, specjalisty od public relations i reklamy, czy też badacza rynku mediów.
K_U05 - identyfikować najważniejsze elementy biznesowej rzeczywistości poszczególnych podsystemów: politycznych, ekonomicznych, oraz społecznych.
K_U06 - posługiwać się standardowymi i innowacyjnymi metodami oraz narzędziami analitycznymi stosowanymi w zarządzaniu i przedsiębiorczości
K_U07 posługiwać się nowymi technologiami i nowymi mediami.
K_U08 - zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną analizę medialno-biznesowa.
K_U09 - tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje i przedstawia wystąpienia ustne w oparciu o literaturę i inne źródła

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 - Identyfikowania specyfiki relacji, zachodzących między różnymi podmiotami medialnymi, biznesowymi i instytucjami społeczno-politycznymi oraz dostrzega celowość nieustannego aktualizowania wiedzy.
K_K02 - dostrzegania niejednoznaczności, ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej szczegółowości w identyfikowania, opisywania i analizowaniu procesów i zjawisk, zachodzących w strukturach społecznych, politycznych i ekonomicznych. Zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz syntezie i wnioskowaniu.
K_K03 - zestawiania różnorodnych opinii, eksponowania wad i zalet argumentacji, przez co jest w stanie zajmować zracjonalizowane stanowisko.
K_K04 - samodzielnego wychwytywania manipulacji informacyjnej, korzystania z poszerzonej wiedzy umożliwiającej unikanie w praktyce naruszeń etyki i prawa oraz innych przepisów związanych z pracą zawodową.
K_K05 - zdiagnozowania priorytetów technologicznych mających na celu osiągnięcie założonych rezultatów.
K_K06 - posługiwania się podstawowymi pojęciami i zasadami z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej
K_K07 rozwiązywania postawionych problemy i zadań w sposób systemowy.
K_K08 - myślenia kreatywnego i podejmowania innowacyjnych działań w swoim środowisku pracy
K_K09 - Samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
K_K10 - Wykorzystania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowanie działania

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/