Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie > Zarządzanie, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Zarządzanie, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-ZA)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne

Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Cele programu studiów:

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzaniemają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych (w tym przede wszystkim z ekonomii, finansów, nauk prawnych), znającego w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania oraz w dyscyplinach uzupełniających.

Studia mają na celu wykształcenie absolwenta, który ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i gotowego do działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym. Wykształcą absolwenta posiadającego umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki. Studia wykształcą umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku polskim i angielskim. Przygotują absolwenta do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy, wspierania innych w tym zakresie oraz do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Specjalności:

 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie ludźmi
 • Zarządzanie innowacjami i technologiami
 • Przywództwo i rozwój organizacji
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami
 • Analityka biznesowa

Nabór studentów do grup w ramach specjalności, będzie dokonywany na podstawie średniej z 1 semestru studiów oraz wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.
Wirtualny spacer po kampusie

Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, od godz. 8.00 do (najpóźniej) godz. 18.00.

Program studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • Posiada pogłębioną wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną.
 • Zna i rozumie w stopniu pogłębionym, terminologię i metodologię badań w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających: ekonomii i finansach, naukach prawnych.
 • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach, kulturach oraz relacjach z otoczeniem.
 • Zna w sposób pogłębiony procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami. Umie je zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych.
 • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcji w organizacji: operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem.
 • Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna zaawansowane techniki analizowania wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji.
 • Zna zaawansowane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania, analizy i ochrony danych, potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach.
 • Zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
 • Ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.

Absolwent w zakresie umiejętności:

 • Potrafi prawidłowo interpretować złożone i nietypowe zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, technologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki.
 • Analizuje proponowane rozwiązania złożonych i nietypowych problemów związanych
  z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
 • Potrafi samodzielnie analizować złożone i nietypowe sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji.
 • Potrafi ocenić w sposób kompleksowy efekty rynkowe, finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne w swojej pracy.
 • Uzasadnia w sposób kompetentny i komunikatywny zaproponowane rozwiązania i poddaje je krytyce.
 • Samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze naukowej i aktach prawnych, także w językach obcych.
 • Formułuje problem badawczy i hipotezy, osadzając je w adekwatnej literaturze przedmiotu, dobiera metody do jego rozwiązania oraz przeprowadza analizę służącą jego rozwiązaniu.
 • Prezentuje swoje poglądy w postaci dłuższego opracowania pisemnego, osadzając je w adekwatnej literaturze przedmiotu.
 • Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł.
 • Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie stosować specjalistyczną terminologię z zakresu zarzadzania w języku obcym, w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.
 • Posiada umiejętność współdziałania, pracowania i kierowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując w zespołach różne role, wykazując przy tym przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość.
 • Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w tym na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • Potrafi dokonywać ocen krytycznych złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowymi i globalnym.
 • Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne, społeczne oraz na różnice kulturowe i jest gotów do rozwijania branżowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, w tym korporacjach transnarodowych,
 • administracji państwowej,
 • administracji samorządowej,
 • organizacjach niedochodowych,
 • własnych przedsiębiorstwach (rodzinnych, założonych przez absolwenta).

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: starszy specjalista, analityk, menedżer niższego i średniego szczebla (kierownik zespołu, koordynator, doradca itd.). Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych, posiada wiedzę umożliwiającą pracę zarówno w biznesie, jak i administracji. Wszechstronna wiedza umożliwia łatwą adaptację absolwentów do wymogów zróżnicowanych pracodawców, w tym korporacji zagranicznych. Stanowi podstawę osiągania dalszego awansu zawodowego i stwarza możliwość kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych i studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne przy tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie analityka biznesowa    
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie doradztwo organizacyjne
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie E-biznes
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie marketingu
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie przedsiębiorczość
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie przywództwo i rozwój organizacji
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie rozwój potencjału społecznego
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie innowacjami i technologiami
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie ludźmi
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie marketingowe
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie międzynarodowe
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie organizacją
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie publiczne
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie sprzedażą
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie w ochronie zdrowia
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie w turystyce

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:


1. Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie absolwent:

WIEDZA
- ma rozszerzoną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem

- zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami. Umie je zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych

- umie przeprowadzić złożone analizy wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji

UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki oraz wzajemne relacje miedzy nimi

- analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie konkretne rozwiązania i sposoby przeprowadzenia procedury ich rozstrzygnięcia

- potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw oraz krytycznie analizować jej skuteczność i przydatność

- posiada pogłębione umiejętności badawcze takie jak synteza różnych idei i poglądów, formułowanie problemów badawczych, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na oryginalne rozwiązania problemów właściwych dla nauk o zarządzaniu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym lidera grupy

2. Wymiar studiów w punktach ECTS - 120,
Liczba semestrów – 4

3. Jeżeli program jest oparty na standardach (kształcenie nauczycieli) należy podać odpowiednie rozporządzenie - NIE

4. Liczba punktów ECTS:

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia - 54

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych - 44

- w ramach zajęć modułowych do wyboru - 47

5. Informacja o praktykach (jeżeli są przewidziane w programie studiów) z podaniem wymiaru i liczby punktów ECTS - NIE

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/