Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Sztuka pisania > Sztuka pisania, stacjonarne pierwszego stopnia

Sztuka pisania, stacjonarne pierwszego stopnia (S1-PRK-SZTP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Powstanie kierunku Sztuka pisania stanowi konsekwencję rozwoju wiedzy i potrzeb rynku pracy otwierającego się coraz mocniej na szeroko pojmowaną kreatywność estetyczną oraz zapotrzebowania na interdyscyplinarnie zorientowanych specjalistów posiadających wszechstronne kompetencje pozwalające analizować nie tylko rzeczywistość polską, ale i problemy właściwe całemu zglobalizowanemu światu. Kierunek uczy studentów twórczego i krytycznego myślenia, selekcji i weryfikacji informacji, skutecznego i adekwatnego komunikowania się oraz precyzyjnego przekazywanie informacji. Studia mają charakter interdyscyplinarny: prezentują osiągnięcia naukowe i koncepcje intelektualne wypracowane na gruncie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, językoznawstwo, retoryka, kulturoznawstwo) oraz nauk o mediach i komunikacji społecznej (medioznawstwo).

Sztuka pisania składa się z dwóch modułów kształcenia: teoretycznego i praktycznego.

Wiedza teoretyczna na temat różnych wymiarów współczesnej kultury, bibliologii i edytorstwa, historii literatury i języka ma być podstawą dla twórczej aktywności w sferze literatury, publicystyki oraz kultury artystycznej i medialnej. Stanowić ma niezbędne podłoże dla myślenia krytycznego, umiejętności interpretowania faktów, osadzania ich w kontekstach społecznych i kulturowych, pisania i redagowania tekstów literackich, publicystycznych i użytkowych, wprowadzania i edycji materiałów internetowych, interpretowania i rozumienia tekstów kultury, poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie.

Kierunek oferuje też zbiór przedmiotów praktycznych: Komputerowy skład tekstu, Edycja tekstów w Sieci, Grafika komputerowa, Projektowanie książki, Redakcja i korekta tekstu, Technika reportażu, Gatunki literatury popularnej i masowej, Zasady ortografii i interpunkcji, Kultura języka oraz warsztaty: Poetycki, Prozatorski, Małe formy publicystyczne, Teksty użytkowe, Krytyka literacka, muzyczna, filmowa, Tekst reklamowy, Sztuka kryminału i horroru. Wiele zadań studenci wykonują z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania komputerowego (mają do dyspozycji 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Adobe InDesigne).

Program studiów został podzielony na dwusemestralne bloki zajęć skoncentrowanych wokół kształcenia wiedzy oraz i umiejętności praktycznych z obszaru twórczego pisania (Creative writing).

W semestrze pierwszym i drugim ‒ student poznaje wiedzę z historii i teorii literatury, polskiej i zachodniej tradycji literackiej oraz kulturowej, które ukierunkowane są na zapoznanie studenta z wypracowaną przez stulecia refleksją nad technikami tworzenia dzieł literackich, sprawami kompozycji, zasadami gatunku. Osobny zespół zajęć wykorzystuje tę wiedzę i kształci praktyczne umiejętności w przygotowywaniu (pisaniu) tekstów literackich.

W semestrze trzecim i czwartym ‒ student otrzymuje wiedzę dotyczącą gatunków dziennikarskich i reklamowych. Zdobytą wiedzę wykorzystuje przy kształceniu umiejętności pisania oraz redagowania tekstów publicystycznych i użytkowych.

W semestrze piątym i szóstym ‒ student uzyskuje wiedzę dotycząca kultury i sztuki współczesnej ‒ najnowszych mediów oraz literatury i kultury popularnej. Wiedza ta jest wykorzystywana do kształtowania umiejętności pisania i redagowania tekstów obecnych w kulturze popularnej oraz sferze Internetu.

Zajęcia warsztatowe z obszaru twórczego pisania ‒ oprócz praktykujących pisarzy, krytyków literackich oraz poetów i twórców filmowych zatrudnionych na Wydziale Polonistyki ‒ poprowadzą zapraszani pisarze, literaci, ludzie mediów.

Absolwent Sztuki pisania zdobędzie kompetencje językowe oraz literackie techniki narracyjne pozwalające wypowiadać się w różnych stylach i formach gatunkowych: literatury wysokiej, publicystyki literackiej, publicystyki dziennikarskiej, literatury popularnej, tekstów i gatunków użytkowych oraz reklamowych i perswazyjnych. Pozyska umiejętności redagowania tekstów, korekty tekstów, świadomego i adekwatnego używanie języka jako narzędzia komunikacji. Będzie też wstępnie przygotowany do prowadzenia badań naukowych z zakresu edytorstwa, historii literatury, kultury popularnej, teorii kultury i mediów.

Oferta zajęć teoretycznych daje podstawy wiedzy humanistycznej i społecznej pozwalającej kontynuować naukę na kierunkach związanych z medioznawstwem, dziennikarstwem, literaturoznawstwem czy kierunkami realizowanymi w ramach dyscypliny nauki socjologiczne.

Sztuka pisania rozwija kompetencje warsztatowe autora pracującego dla nowych mediów, pisarza, publicysty, krytyka, twórczego uczestnika mediów elektronicznych, wykonawcy zawodów związanych z kulturą popularną. Kierunek zapewnia wiedzę oraz praktyczne umiejętności przydatne w zawodach związanych ze współczesną kulturą medialną. Po studiach absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

  • redakcjach pism,
  • wydawnictwach,
  • instytucjach związanych z nowymi mediami,
  • marketingu medialnym,
  • portalach internetowych,
  • jako copywriter, twórca literatury, krytyk literacki.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku sztuka pisania

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

UZUPEŁNIĆ!!!

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/