Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia wschodnie > Studia wschodnie, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia wschodnie, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SW)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, polski, rosyjski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia wschodnie w Studium Europy Wschodniej

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia


1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studia wschodnie absolwent:

- posiada rozszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą regionu wybranej specjalizacji (Europa Wschodnia, Rosja, Europa Środkowa, Azja Środkowa, Bałkany i Kaukaz), zwłaszcza z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów globalnych i kontynentalnych
- ma pogłębioną znajomość relacji politycznych i kulturalnych między Polską a krajami regionu
- posiada wiedzę na temat protokołu i praktyki dyplomatycznej, zna podstawowe elementy prawa konsularnego i dyplomatycznego
- ma znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw regionu, znajomość polityki bezpieczeństwa NATO i UE, ma wiedzę na temat udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i we współpracy wojskowej

- dysponuje podstawami metodologicznymi oraz umiejętnościami analitycznymi, które pozwolą mu identyfikować, diagnozować i prognozować kierunki przemian społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych i etnicznych na obszarze zainteresowań
- potrafi operować kategoriami z poszczególnych koncepcji teoretycznych funkcjonujących w humanistyce i naukach społecznych XX wieku
- ma znajomość: 1) języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy lub innego języka kongresowego na poziomie B2 oraz 2) dobrą znajomość jednego z języków regionalnych

- ma pogłębioną świadomość znaczenia zasad współżycia międzyetnicznego i interkonfesyjnego dla formowania się więzi społecznych
- jest przygotowany do pracy jako ekspert w dziedzinie obszaru zainteresowań w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) dyplomacji, (4) przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich, (5) środkach masowego przekazu oraz (6) ośrodkach badawczych i eksperckich współpracujących z krajami regionu

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/