Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia wschodnie > Studia wschodnie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Studia wschodnie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SW)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, polski, rosyjskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Studia wschodnie są interdyscyplinarnym kierunkiem kształcenia odnoszącym się do dwóch obszarów: nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Zajęcia obejmują zarówno podstawy metodologiczne poszczególnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, jak i kompleks zagadnień odnoszących się do historii, polityki, kultury i spraw społecznych obszaru postkomunistycznego.

Absolwent studiów I stopnia kierunku studia wschodnie uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:

 • elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa i ekonomii, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa w zakresie przedmiotowego obszaru studiów (Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Bałkany, Rosja, Kaukaz, Azja Środkowa)
 • wiedzę o kulturze pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych
 • podstawową wiedzę o historii literatury i sztuki w zakresie przedmiotowego obszaru studiów
 • wiedzę o społeczeństwach regionu, ich stratyfikacji i funkcjonowaniu
 • wiedzę na temat lokalnych stosunków politycznych i gospodarczych
 • wiedzę o specyfice narodowościowej i wyznaniowej regionu oraz wiedzę o genezie i istocie konfliktów narodowościowych i etnicznych
 • wiedzę o stosunkach Wschód – Zachód oraz o pozycji Polski w tych relacjach
 • wiedzę na temat kluczowych wydarzeń historycznych w regionie i historycznego kontekstu współczesnych zjawisk politycznych

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii, analizować materiały źródłowe, rozumieć podstawy tożsamości historycznej narodów regionu, dostrzegać współzależności etniczno-kulturowe między państwami regionu
 • rozpoznawać oraz analizować problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne, prawne, kulturowe, etniczne i religijne na tym obszarze
 • stosować kategorie socjologiczne do analizy zjawisk społecznych
 • stosować podstawowe pojęcia teorii polityki do analizy zjawisk politycznych
 • identyfikować potencjalnie konfliktowe obszary w obrębie regionu (konflikty religijne, etniczne, polityczne)
 • posługiwać się językiem rosyjskim i innym językiem obcym na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • przygotowania do pracy w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) przedsiębiorstwach oraz (4) organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową z krajami regionu
 • rozumienia skutków zagospodarowania powierzchni Ziemi w skali globalnej i regionalnej
 • otwartości na nowe idee i gotowości do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów
 • świadomości znaczenia europejskiego dziedzictwa intelektualnego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych
 • świadomości znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki studiów wschodnich. Ponadto absolwent będzie w stanie posługiwać się językiem rosyjskim i drugim językiem obcym na poziomie średnio zaawansowanym.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów dadzą absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat studiów wschodnich

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studia wschodnie absolwent:

- posiada elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa i ekonomii, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa w zakresie przedmiotowego obszaru studiów (Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Bałkany, Rosja, Kaukaz, Azja Środkowa)
- ma wiedzę o kulturze pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych
- zna specyfikę narodowościową i wyznaniową regionu oraz genezę i istotę konfliktów narodowościowych i etnicznych

- posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu historii, umie analizować materiały źródłowe, rozumie podstawy tożsamości historycznej narodów regionu, dostrzega współzależności etniczno-kulturowe między państwami regionu
- posiada umiejętności umożliwiające rozpoznawanie oraz analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze
- dysponuje znajomością języka rosyjskiego i innego obcego na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

- jest specjalistą przygotowanym do pracy w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) przedsiębiorstwach oraz (4) organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową z krajami regionu
- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów
- ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa intelektualnego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych
- ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/