Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Samorząd terytorialny i polityka regionalna > Samorząd terytorialny i polityka regionalna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Samorząd terytorialny i polityka regionalna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-STPR)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku „Samorząd terytorialny i polityka regionalna” mają charakter interdyscyplinarny - obejmują przedmioty z zakresu dwóch dyscyplin nauk społecznych: nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji. Od września 2019 r. kierunek prowadzony jest w ramach Wydziału Prawa i Administracji. W związku z tym studenci, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2019/2020 będą studentami tego Wydziału.

Celem kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) jest pogłębienie wiedzy dotyczącej rozmaitych procesów i zjawisk zachodzących w administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej, jak również rozwinięcie umiejętności w zakresie zarządzania tymi procesami. Unikalną cechą studiów jest połączenie nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów prawniczych, administracyjnych, politologicznych oraz umiejętności z zakresu zarządzania. W szczególności studenci uzyskują niezbędną dla wykonywania zawodu wiedzę z zakresu administracji w systemie politycznym, uwarunkowań i zasad prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, najważniejszych pozostałych polityk publicznych realizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego, finansów samorządu terytorialnego, systemu podatkowego, instytucji Unii Europejskiej, zarządzania realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego projektami finansowanymi ze środków europejskich, wybranych dziedzin prawa publicznego (szczegółowe zasady działania organów jednostek samorządu terytorialnego, zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, kontrola w administracji), ekologii w polityce samorządowej. Istotne miejsce w programie studiów zajmują zagadnienia uwarunkowań procesów rozwojowych, zwłaszcza w kontekście integracji z UE oraz absorpcji środków pochodzących z budżetu UE. W trakcie kształcenia student pogłębia umiejętności dotyczące warsztatu badawczego oraz nabywa umiejętności stosowane następnie podczas pisania pracy magisterskiej (w tym: umiejętność gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych). Ponadto celem kształcenia jest przekazanie studentowi zasad etycznych i prawnych związanych z respektowaniem własności intelektualnej. Zajęcia odbywają się w budynkach zlokalizowanych w Kampusie Głównym UW. Studia dają się łatwo łączyć z pracą zawodową, ponieważ zajęcia odbywają się w soboty co dwa tygodnie, a uzupełnieniem oferty dydaktycznej są kursy e-learningowe.

Absolwent powinien wykazać się znajomością mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej, także w kontekście integracji europejskiej, umiejętnością analizowania i wyciągania wniosków z obserwacji przebiegu procesów zachodzących w strukturach administracyjnych państwa, posługiwać się przepisami prawnymi, posiadać podstawową wiedzę na temat tworzenia i wykładni prawa.

Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy w różnych jednostkach administracji publicznej – przede wszystkim samorządowej (zarówno gminnej i powiatowej, jak i wojewódzkiej), ale także rządowej, a zwłaszcza w urzędach obsługujących poszczególne organy administracji. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się we współpracy albo świadczących rozmaite usługi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Absolwenci są przygotowani do sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, narzędziami i technikami poznawanymi w ramach prowadzonych przedmiotów, a także do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Mogą kształcić się dalej na studiach podyplomowych, zwłaszcza w zakresie kierunków pokrewnych (prawa, administracji, politologii i ekonomii), jak również prowadzić badania na odpowiednich studiach doktoranckich.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna
- ma pogłębioną wiedzę o strukturach państwowych i samorządu terytorialnego oraz podstawowych elementach tych struktur,
- ma pogłębioną wiedzę o procedurach i uwarunkowaniach podejmowania decyzji w skali Unii Europejskiej, państwowej i samorządu terytorialnego,
- ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat współczesnych nurtów teoretycznych i koncepcji nt. funkcjonowania samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego oraz ewolucji poglądów na te zagadnienia,
- potrafi kompetentnie identyfikować i diagnozować uwarunkowania problemów ze sfery polityki regionalnej i lokalnej,
- ma umiejętności analityczne, koncepcyjne podejście do problemów funkcjonowania administracji publicznej w skali europejskiej i krajowej,
- ma umiejętności identyfikacji problemów społecznych w wymiarze regionalnym i lokalnym i doboru właściwych instrumentów dla ich rozwiązywania,
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w związku ze zmianami otoczenia prawnego i instytucjonalnego oraz otoczenia społecznego,
- prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane z pracą w administracji publicznej.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
- Liczba pkt ECTS: 120
- liczba semestrów: 4
3. Program nie jest oparty na standardach kształcenia nauczycieli.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych, zajęcia o charakterze praktycznym, w tym laboratoria i zajęcia projektowe, zajęcia modułowe.
• Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 51
• Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym, w tym laboratoria i zajęcia projektowe, zajęcia modułowe: 36
5. Informacje o praktykach (jeżeli są przewidziane w programie studiów) z podaniem wymiaru i liczby punktów ECTS
W programie studiów nie przewidziano praktyk.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/