Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Samorząd terytorialny i polityka regionalna > Samorząd terytorialny i polityka regionalna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Samorząd terytorialny i polityka regionalna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-STPR)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Celem kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) jest pogłębienie wiedzy dotyczącej różnych procesów i zjawisk zachodzących w administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej. W oparciu o tę wiedzę student powinien wykazać się znajomością mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej, także w kontekście integracji europejskiej, student powinien wykazać się umiejętnością analizowania i wyciągania wniosków z obserwacji przebiegu procesów zachodzących w strukturach administracyjnych państwa, posługiwać się przepisami prawnymi, posiadać podstawową wiedzę nt. tworzenia i wykładni prawa. Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do rozwiązywania pojawiających się problemów, sprostania wyzwaniom stojącym przed pracownikami administracji publicznej (zarówno o charakterze strategicznym, jak i bieżącym). Celem studiów jest ponadto przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań procesów rozwojowych, zwłaszcza w kontekście integracji z UE oraz absorpcji środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych źródeł finansowania, a także zasad uczestnictwa samorządów w rynkach kapitałowych. W trakcie kształcenia student nabywa umiejętności dotyczące warsztatu badawczego, które muszą być stosowane podczas pisania pracy magisterskiej (w tym: umiejętność gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych). Ponadto celem kształcenia jest przekazanie studentowi zasad etycznych i prawnych związanych z respektowaniem własności intelektualnej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU) i politologii. Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych i zagranicznych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Absolwent posiada umiejętności w zakresie podejmowania decyzji politycznych i administracyjnych. Ma nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna
- ma pogłębioną wiedzę o strukturach państwowych i samorządu terytorialnego oraz podstawowych elementach tych struktur,
- ma pogłębioną wiedzę o procedurach i uwarunkowaniach podejmowania decyzji w skali Unii Europejskiej, państwowej i samorządu terytorialnego,
- ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat współczesnych nurtów teoretycznych i koncepcji nt. funkcjonowania samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego oraz ewolucji poglądów na te zagadnienia,
- potrafi kompetentnie identyfikować i diagnozować uwarunkowania problemów ze sfery polityki regionalnej i lokalnej,
- ma umiejętności analityczne, koncepcyjne podejście do problemów funkcjonowania administracji publicznej w skali europejskiej i krajowej,
- ma umiejętności identyfikacji problemów społecznych w wymiarze regionalnym i lokalnym i doboru właściwych instrumentów dla ich rozwiązywania,
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w związku ze zmianami otoczenia prawnego i instytucjonalnego oraz otoczenia społecznego,
- prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane z pracą w administracji publicznej.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
- Liczba pkt ECTS: 120
- liczba semestrów: 4
3. Program nie jest oparty na standardach kształcenia nauczycieli.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych, zajęcia o charakterze praktycznym, w tym laboratoria i zajęcia projektowe, zajęcia modułowe.
• Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 51
• Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym, w tym laboratoria i zajęcia projektowe, zajęcia modułowe: 36
5. Informacje o praktykach (jeżeli są przewidziane w programie studiów) z podaniem wymiaru i liczby punktów ECTS
W programie studiów nie przewidziano praktyk.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/