Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Samorząd terytorialny i polityka regionalna > Samorząd terytorialny i polityka regionalna, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Samorząd terytorialny i polityka regionalna, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-STPR)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 14

W trakcie studiów studenci poznają mechanizmy funkcjonowania struktur państwa, a także struktur administracyjnych Unii Europejskiej oraz mechanizmy i przesłanki procesów rozwojowych w układzie terytorialnym (lokalnym i regionalnym). Poznają także prawne i praktyczne uwarunkowania procesów programowania i realizacji planów i strategii rozwojowych, w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny i regionalny ze źródeł krajowych i zagranicznych. Podstawą do tego jest wiedza dotycząca zasad organizacji i funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej oraz jej otoczenia instytucjonalnego. Wiedza ta jest wiedzą interdyscyplinarną z zakresu nauk administracyjnych, prawnych, politycznych, ekonomicznych, socjologicznych, zarządzania. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest pozyskanie wiedzy uwzględniającej najnowsze osiągnięcia nauk administracyjno-prawnych, w tym e-Government, good governance oraz podstawy ekonomicznej analizy prawa. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk z zakresu administracji i politologii, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną i prawną.

Absolwent wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce funkcjonowania administracji; umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska ekonomiczne, społeczne i polityczne. Ma umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy, dzięki czemu potrafi przekonująco argumentować. W trudnych problemach decyzyjnych umie komunikować się ze specjalistami innych dziedzin wykorzystywanych w funkcjonowaniu administracji publicznej. Absolwent studiów pierwszego stopnia wykazuje analityczną wrażliwość na jakość funkcjonowania administracji publicznej, jest przygotowany do realizacji aktywnej postawy obywatelskiej, zna normy etyki zawodowej i przesłanki ich stosowania, jest przygotowany do ponoszenia odpowiedzialności za działania w sferze zawodowej.

Celem studiów jest także nabycie umiejętności dotyczących warsztatu badawczego, który musi być stosowany podczas pisania pracy licencjackiej (w tym: gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych oraz ich konstruktywnej analizy). Ponadto celem kształcenia jest przekazanie studentowi zasad etycznych i prawnych związanych z respektowaniem własności intelektualnej. Podczas studiów I stopnia student opanowuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych, społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, a także do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna (8 najważniejszych)
- ma podstawową wiedzę o strukturach państwowych i samorządu terytorialnego oraz podstawowych elementach tych struktur,
- ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu jednostek i grup w społeczeństwie oraz o przemianach struktur i więzi lokalnych i regionalnych,
- zna współczesne nurty teoretyczne i koncepcje nt. funkcjonowania samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego oraz ewolucje poglądów na te zagadnienia,
- potrafi właściwie diagnozować problemy ze sfery polityki regionalnej i lokalnej,
- ma umiejętności krytycznej analizy zadań samorządu terytorialnego i prognozowania zbiorowych potrzeb w wymiarze lokalnym i regionalnym,
- prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w związku ze zmianami otoczenia prawnego i instytucjonalnego oraz otoczenia społecznego,
- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne w wymiarze lokalnym i regionalnym.

2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
- Liczba pkt ECTS: 180
- liczba semestrów: 6

3. Program nie jest oparty na standardach kształcenia nauczycieli.

4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych, zajęcia o charakterze praktycznym, w tym laboratoria i zajęcia projektowe, zajęcia modułowe.
- Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 75
- Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym, w tym laboratoria i zajęcia projektowe, zajęcia modułowe: 54

5. Informacje o praktykach (jeżeli są przewidziane w programie studiów) z podaniem wymiaru i liczby punktów ECTS
Praktyki zawodowe obejmują 160 h i 8 pkt ECTS.
Uzyskane w wyniku praktyk kompetencje:
- potrafi posługiwać się aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi opracowanymi na różnych szczeblach zarządzania sprawami publicznymi (właściwie je identyfikować i interpretować);
- ma umiejętności krytycznej analizy zadań samorządu terytorialnego i prognozowania zbiorowych potrzeb w wymiarze lokalnym i regionalnym;
- prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu funkcjonowania administracji publicznej;
- potrafi wskazać aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy pracownika samorządu terytorialnego;
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionej przez Pełnomocnika ds. praktyk lub też mogą odbyć praktyki w samodzielnie wybranych jednostkach (po wcześniejszym porozumieniu z Pełnomocnikiem). Praktyki mają w szczególności na celu:
•poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
•zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych,
• nabycie umiejętności prowadzenia negocjacji,
• przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zadań,
• stworzenie warunków do zawodowej aktywizacji studenta,
•poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/