Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia nad słowiańszczyzną wschodnią > Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, filologia rosyjska, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, filologia rosyjska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SSW-ROS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski, rosyjski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią w specjalności filologia rosyjska

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Opis specjalności:
Studia stacjonarne drugiego stopnia:
Specjalność: filologia rosyjska prowadzona na kierunku: studia nad słowiańszczyzną wschodnią należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Program obejmuje uporządkowaną pogłębioną wiedzę szczegółową o literaturze i języku oraz kulturze i życiu społecznym Rosji z wyeksponowaniem wkładu w europejskie dziedzictwo kulturowe. Poszczególne zagadnienia są przedstawiane w oparciu o wiedzę teoretyczną o charakterze ogólnohumanistycznym, w szczególności w aspekcie porównawczym. Absolwent ma znajomość kultury i języka rosyjskiego w mowie i piśmie zgodne z wymogami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Efekty kształcenia dla programu.
1) ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii rosyjskiej z innymi dyscyplinami humanistycznymi pozwalającą na integrowanie perspektyw badawczych
2) zna wybrane zagadnienia z zakresu rosyjskich, polskich i zachodnioeuropejskich związków literackich i kulturowych
3) ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języków ludzkich, w szczególności o języku rosyjskim na tle języków słowiańskich
4) ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym Rosji i jego uwarunkowaniach społecznych
5) ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i w piśmie zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
6) potrafi na podstawie uzyskanych informacji dotyczących badań nad językiem, kulturą i literaturą rosyjską formułować własne wnioski w sytuacjach profesjonalnych
7) zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania werbalnych i pozawerbalnych wytworów kultury w szczególności kultury rosyjskiej
8) rozumie pojęcia uprzedzenia i stereotypu kulturowego i umie je przezwyciężać
9) umie samodzielnie poszerzać i zdobywać nową wiedzę, a także poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować działania, mające na celu kreację i sterowanie własną karierą zawodową

Wymiar studiów w liczbie semestrów i punktach ECTS.
4 semestry, 120 punktów ECTS

Programy oparte na standardach.
Podstawa prawna modułu glottodydaktycznego (prowadzonego fakultatywnie): Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych, zajęć o charakterze praktycznym i zajęć do wyboru
Zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 92
Zajęcia o charakterze praktycznym: 28
Zajęcia do wyboru: 68

Praktyki.
W Instytucie Rusycystyki UW praktyki prowadzone są wyłącznie w ramach modułu glottodydaktycznego, realizowanego przez studentów fakultatywnie (jego wybór zależy od decyzji zainteresowanego studenta). Absolwent posiada praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.
Moduł glottodydaktyczny: 12 pkt. ECTS w tym: Praktyka w szkołach ponadpodstawowych: 2 pkt. ECTS (60 godz.)
Zajęcia dla modułu glottodydaktycznego są realizowane przez studentów IR UW w ramach limitu zajęć dydaktycznych nieobjętych planem studiów. Uzyskane w trakcie praktyk kompetencje wynikają z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/