Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia nad słowiańszczyzną wschodnią > Studia nad słowiańszczyzną wschodnią; filologia białoruska, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią; filologia białoruska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SSW-BIAL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: białoruski, polski, rosyjski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią w specjalności filologii białoruskiej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

I. Efekty kształcenia:
• Potrafi porozumiewać się w języku białoruskim na poziomie C2
• Potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim lub innym niekierunkowym na poziomie B2+
• Potrafi prawidłowo interpretować rozwój białoruskiej idei narodowowyzwoleńczej i jej wpływ na organizację białoruskiego życia społecznego
• Potrafi ocenić znaczenie dorobku poszczególnych twórców literatury białoruskiej na tle światowego procesu historyczno-kulturowego
• Potrafi ocenić znaczenie poszczególnych zjawisk językowych w kontekście współczesnej sytuacji polityczno-społecznej na Białorusi i jej pograniczach
• Ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu emigracji w kształtowaniu się kultury i języka białoruskiego
• Ma pogłębioną wiedzę o kulturze współczesnej Białorusi
• Rozumie wpływ polityki i historii na rozwój białoruskiego języka literackiego
• Rozumie terytorialne uwarunkowania procesu zróżnicowania języka białoruskiego
• Rozumie specyfikę języka lub literatury białoruskiej w odniesieniu do innych języków lub literatur.

II. Wymiar studiów w punktach ECTS: 120. Liczba semestrów: 4 (w tym wariant A – dla studentów po studiach licencjackich w zakresie specjalności filologia białoruska lub slawistyka (o profilu białoruskim); wariant B – dla studentów po studiach licencjackich innych specjalności).

III. Odniesienie do standardu kształcenie nauczycieli - nie dotyczy.

IV. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: wariant A – 74 ECTS, wariant B – 94,5 ECTS; zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria i zajęcia projektowe): wariant A – 46 ECTS, wariant B – 25,5 ECTS; zajęcia modułowe do wyboru – 38 ECTS (dla obu wariantów)

V. Informacja o praktykach - nie przewiduje się praktyk.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/