Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia regionalne i lokalne > Studia regionalne i lokalne, drugiego stopnia, program EUROREG

Studia regionalne i lokalne, drugiego stopnia, program EUROREG (S2-PRK-SRIL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Studia Regionalne i Lokalne

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów;

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
1. W sposób pogłębiony fakty, obiekty i zjawiska oraz teorie naukowe odnoszące się do mechanizmów rozwoju regionalnego i lokalnego, a także metodologię badań empirycznych w tej dziedzinie i terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu.
2. W pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe i relacje między studiami regionalnymi i lokalnymi a innymi dyscyplinami w ramach nauk społecznych, a także możliwości i ograniczenia wynikające z interdyscyplinarności badań prowadzonych w ramach studiów regionalnych i lokalnych; rozumie związek terminologii stosowanej w ramach studiów regionalnych i lokalnych z terminologią wykorzystywaną w innych dyscyplinach w ramach nauk społecznych.
3. W pogłębionym stopniu znaczenie człowieka jako podmiotu badań, a także człowieka, społeczności i przestrzeni jako przedmiotu badań w ramach studiów regionalnych i lokalnych.
4. Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej e studiami regionalnymi i lokalnymi, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
5. Zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów regionalnych i lokalnych.

Umiejętności: absolwent potrafi:
1. Dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji w kontekście studiów regionalnych i lokalnych.
2. Stosować właściwe metody i narzędzia badań z zakresu studiów regionalnych i lokalnych, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjnych, przystosowywać istniejące lub opracowywać nowe metody i narzędzia, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi.
3. Posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów z dziedziny studiów regionalnych i lokalnych, planowania, konfliktów przestrzennych, polityki społecznej; ma rozszerzoną umiejętność w tym zakresie w odniesieniu do więzi społecznych o charakterze przestrzennym.
4. W sposób jasny, logiczny i precyzyjny przygotowywać opracowania pisemne o charakterze naukowym, a także przygotować i przedstawiać interesujące, angażujące i spójne prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu studiów regionalnych i lokalnych lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi.
5. Ustrukturyzować i moderować dyskusję badaczy z zakresu studiów regionalnych i lokalnych lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi.
6. Korzystać ze specjalistycznej terminologii, opracować wybrane zagadnienia zgodnie z wymogami stylu naukowego oraz prezentować wyniki własnych badań naukowych w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
7. Odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, przede wszystkim w ramach przygotowania i prowadzenia projektów badawczych w zakresie studiów regionalnych i lokalnych.
8. Myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne; stosować zasady kontroli i ewaluacji zadań.
9. Diagnozować potrzeby nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie studiów regionalnych i lokalnych, a następnie zaplanować i wdrożyć własną strategię uczenia się przez całe życie.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:
1. Oceny wiarygodności i przydatność teorii, metod oraz informacji służących do rozwiązywania problemów z zakresu studiów regionalnych i lokalnych.
2. Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
3. Wykorzystywania zdobytej wiedzy w ramach pracy na rzecz środowiska społecznego, pełnienia funkcji publicznych oraz organizowania działalności społecznej związanej ze studiami regionalnymi i lokalnymi.
4. Wykazania inicjatywy w działaniach na rzecz interesu publicznego w dziedzinie studiów regionalnych i lokalnych.
5. Kreatywnego myślenia i działania w celu rozwiązywania problemów z dziedziny studiów regionalnych i lokalnych.
6. Podjęcia roli badacza i analityka, świadomego wyzwań i odpowiedzialności związanych z formułowaniem i przekazywaniem społeczeństwu wyników badań, informacji i opinii, rozwijaniem dorobku zawodowego, podtrzymywaniem etosu zawodowego oraz postrzeganiem i rozwijaniem zasad etyki zawodowej oraz działaniem na rzecz przestrzegania tych zasad.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/