Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia regionalne i lokalne > Studia regionalne i lokalne, drugiego stopnia, program EUROREG

Studia regionalne i lokalne, drugiego stopnia, program EUROREG (S2-PRK-SRIL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oferuje interdyscyplinarne, kameralne i cenione przez pracodawców studia magisterskie na kierunku Studia regionalne i lokalne. Na studia zapraszamy osoby posiadające dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny, z uczelni polskiej lub zagranicznej.

Dlaczego studia regionalne i lokalne?

Badania regionalne trafnie odpowiadają na wyzwania współczesności związane z przestrzennym zróżnicowaniem procesów rozwoju i skutków globalizacji. Perspektywa regionalna jest „soczewką”, która pozwala precyzyjniej dostrzec często nieostre w szerszym ujęciu zjawiska społeczno-gospodarcze. Program studiów łączy perspektywę globalną – analizę światowych megatrendów, z lokalną – badaniem oddolnych procesów rozwojowych w rzeczywistości polskich regionów, miast, wsi i miasteczek.

Studia regionalne i lokalne przekazują wiedzę na temat przebiegu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu rozwojem regionalnym, lokalnym i miejskim, a zwłaszcza tworzenia i ewaluowania polityk publicznych. Cechą wyróżniającą kierunek jest połączenie perspektyw kilku różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, geografii i gospodarki przestrzennej, jak również nauk o polityce i administracji, a także bliskie powiązanie z prowadzonymi w EUROREG-u badaniami naukowymi.

Program zajęć

„Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”, dlatego program studiów pozwala na zarysowanie panoramy współczesnych zagadnień rozwoju regionalnego i lokalnego w szerokim ujęciu teoretycznym. Są to m.in.: odwzorowanie gospodarczej i kulturowej mapy Polski na tle Europy i świata; odnajdywanie zależności między środowiskiem naturalnym, urbanistyką, transportem, mieszkalnictwem, technologiami, innowacyjnością a społeczno-gospodarczymi procesami rozwoju; analiza procesów metropolizacji, suburbanizacji, gentryfikacji; elementy urban studies; identyfikacja konfliktów przestrzennych z perspektywy teorii krytycznej. Za teorią podąża praktyka, dlatego studenci i studentki zyskują umiejętności i narzędzia takie jak m.in.: przygotowanie metodologiczne do prowadzenia projektów badawczych (naukowych oraz konsultingowych); pisanie tekstów badawczych po angielsku; projektowanie przyciągających uwagę wykresów, map i infografik; tworzenie i ewaluacja polityk publicznych na poziomie unijnym, krajowym i samorządowym; tworzenie strategii rozwoju miast i regionów. W toku zajęć studenci i studentki uczą się korzystać z takich programów jak: R, STATISTICA, QGIS, GeoDa, Microsoft Access, X-Mind, MAXQDA, itp.

Pracownia badawcza

W ramach trzysemestralnej „pracowni badawczej” studenci i studentki uczestniczą w realizacji projektów badawczych (opracowywanie metod, zbieranie i przetwarzanie danych, analiza wyników, przygotowanie raportów i prezentacji) i mają możliwość być współautorami/kami artykułów naukowych jeszcze przed uzyskaniem stopnia magistra.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń program obejmuje praktyczną naukę zarządzania procesami rozwojowymi – program wizyt studyjnych, obserwacji terenowych, warsztatów, czwartkowych seminariów EUROREG z udziałem polskich i zagranicznych gości, a także gry strategiczne i symulacyjne. Studia regionalne i lokalne to także praktyki dyplomowe w formie udziału w projektach badawczych realizowanych przez zespół EUROREG, zazwyczaj w formie wyjazdowych badań terenowych.

Przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej

Kameralna grupa studentów i studentek, nastawienie na użyteczny wymiar realizowanych badań, bezpośredni kontakt z wykładowcami-mentorami posiadającymi doświadczenie w realizacji projektów badawczych, ewaluacyjnych i doradczych oraz duża liczba zajęć w grupach pozwalają na trening praktycznych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

Absolwenci i absolwentki Studiów regionalnych i lokalnych są przygotowani do pracy w administracji rządowej (ministerstwa) i samorządowej (urzędy miast, urzędy marszałkowskie), firmach doradczych i konsultingowych, instytutach badawczych i think tankach, sektorze pozarządowym i organizacjach aktywistycznych, instytucjach międzynarodowych (agendy Unii Europejskiej, ONZ), a także do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim. Sylwetki naszych absolwentów znajdują się tu.

Informacje praktyczne

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Większość zajęć odbywa się w przytulnej i w pełni wyposażonej sali studenckiej. Plan zajęć układany jest tak, aby wszystkie przedmioty obowiązkowe odbywały się w 3-4 dni w tygodniu (I rok) lub 2-3 dni (II rok). Studenci i studentki Studiów regionalnych i lokalnych korzystają z różnorodnych form dofinansowania działalności naukowej oraz z pomocy życzliwego Dziekanatu ds. studenckich. Więcej informacji o studiach tutaj.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Studia Regionalne i Lokalne

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów;

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
1. W sposób pogłębiony fakty, obiekty i zjawiska oraz teorie naukowe odnoszące się do mechanizmów rozwoju regionalnego i lokalnego, a także metodologię badań empirycznych w tej dziedzinie i terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu.
2. W pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe i relacje między studiami regionalnymi i lokalnymi a innymi dyscyplinami w ramach nauk społecznych, a także możliwości i ograniczenia wynikające z interdyscyplinarności badań prowadzonych w ramach studiów regionalnych i lokalnych; rozumie związek terminologii stosowanej w ramach studiów regionalnych i lokalnych z terminologią wykorzystywaną w innych dyscyplinach w ramach nauk społecznych.
3. W pogłębionym stopniu znaczenie człowieka jako podmiotu badań, a także człowieka, społeczności i przestrzeni jako przedmiotu badań w ramach studiów regionalnych i lokalnych.
4. Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej e studiami regionalnymi i lokalnymi, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
5. Zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów regionalnych i lokalnych.

Umiejętności: absolwent potrafi:
1. Dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji w kontekście studiów regionalnych i lokalnych.
2. Stosować właściwe metody i narzędzia badań z zakresu studiów regionalnych i lokalnych, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjnych, przystosowywać istniejące lub opracowywać nowe metody i narzędzia, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi.
3. Posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów z dziedziny studiów regionalnych i lokalnych, planowania, konfliktów przestrzennych, polityki społecznej; ma rozszerzoną umiejętność w tym zakresie w odniesieniu do więzi społecznych o charakterze przestrzennym.
4. W sposób jasny, logiczny i precyzyjny przygotowywać opracowania pisemne o charakterze naukowym, a także przygotować i przedstawiać interesujące, angażujące i spójne prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu studiów regionalnych i lokalnych lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi.
5. Ustrukturyzować i moderować dyskusję badaczy z zakresu studiów regionalnych i lokalnych lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi.
6. Korzystać ze specjalistycznej terminologii, opracować wybrane zagadnienia zgodnie z wymogami stylu naukowego oraz prezentować wyniki własnych badań naukowych w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
7. Odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, przede wszystkim w ramach przygotowania i prowadzenia projektów badawczych w zakresie studiów regionalnych i lokalnych.
8. Myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne; stosować zasady kontroli i ewaluacji zadań.
9. Diagnozować potrzeby nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie studiów regionalnych i lokalnych, a następnie zaplanować i wdrożyć własną strategię uczenia się przez całe życie.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:
1. Oceny wiarygodności i przydatność teorii, metod oraz informacji służących do rozwiązywania problemów z zakresu studiów regionalnych i lokalnych.
2. Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
3. Wykorzystywania zdobytej wiedzy w ramach pracy na rzecz środowiska społecznego, pełnienia funkcji publicznych oraz organizowania działalności społecznej związanej ze studiami regionalnymi i lokalnymi.
4. Wykazania inicjatywy w działaniach na rzecz interesu publicznego w dziedzinie studiów regionalnych i lokalnych.
5. Kreatywnego myślenia i działania w celu rozwiązywania problemów z dziedziny studiów regionalnych i lokalnych.
6. Podjęcia roli badacza i analityka, świadomego wyzwań i odpowiedzialności związanych z formułowaniem i przekazywaniem społeczeństwu wyników badań, informacji i opinii, rozwijaniem dorobku zawodowego, podtrzymywaniem etosu zawodowego oraz postrzeganiem i rozwijaniem zasad etyki zawodowej oraz działaniem na rzecz przestrzegania tych zasad.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/