Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityka społeczna > Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia

Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SP)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmieniający się rynek pracy wciąż zgłasza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Program studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej. Studia trwają cztery semestry.

Studia drugiego stopnia przygotowują do samodzielnego realizowania badań społecznych, przeprowadzania analizy prawnej dokumentów, analizy statystycznej danych ilościowych, tworzenia programów aktywizujących społeczność lokalną, projektowania strategii rozwoju gminy albo kampanii społecznej.

Student kierunku polityka społeczna nabywa umiejętności niezbędne do pracy w:

 • instytucjach centralnych i lokalnych (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego),
 • firmach ubezpieczeniowych, działach personalnych przedsiębiorstw, agencjach doradztwa personalnego,
 • instytucjach ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS),
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego,
 • organizacjach pozarządowych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pracodawców i związki zawodowe),
 • organizacjach międzynarodowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • firmach badawczych,
 • instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucjach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • instytucjach wsparcia rodziny, pomocy i integracji społecznej.

Szczegółowy program studiów II stopnia (magisterskich) na stronie: https://wnpism.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej oraz o przyczynach, sposobach diagnozowania, łagodzenia, zapobiegania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych w wymiarze indywidualnym, grupowym, lokalnym, narodowym i ponadnarodowym. Uzyskuje też podstawową wiedzę politologiczną, socjologiczną i ekonomiczną, a także o instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej, zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, rynek pracy, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe).

Absolwent posiada umiejętności stosowania i rozwijania teoretycznych wskazań polityki społecznej, badania i pogłębiania analizy rzeczywistości społecznej, krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, prognozowania przebiegu procesów społecznych, projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych, poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej, animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.

Absolwent posiada umiejętności udzielania wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, sporządzania projektów socjalnych i ich ewaluacji.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku polityka społeczna

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1) Efekty kształcenia dla programu
Po zakończeniu studiów student/studentka posiada wiedzę oraz umiejętności opisaną m.in. następującymi efektami kształcenia:
• ma pogłębioną wiedzę o typach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnymi uwarunkowaniami
• ma pogłębioną wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych w różnych okresach historycznych; o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
• zna wnikliwie prawno-administracyjne zasady działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
• zna wnikliwie zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
• potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach i wyjaśnić ich związek z regulacjami na poziomie UE
• potrafi projektować i ewaluować programy realizowane przez instytucje polityki społecznej
• potrafi wskazać związki między założeniami teoretycznymi a sposobami diagnozowania problemów i polityk społecznych
• potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej w różnych skalach polityki społecznej
• potrafi przygotować pracę ustną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
• umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych

2) Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
Wymiar studiów w punktach ECTS wynosi 120. Studia trwają 4 semestry

3) Program nie jest oparty na standardach ministerialnych

4) Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych, zajęcia o charakterze praktycznym, zajęcia modułowe do wyboru

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych – 76 pkt. ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać z zajęć o charakterze praktycznym – 6 pkt. ECTS
Łączna liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru – 44 pkt. ECTS

5) Informacja o praktykach
Praktyki zawodowe nie są obowiązkowe, jednak studenci są zachęcani do odbycia 120 godz. praktyk, co jest równoważne przedmiotowi do wyboru za 5 pkt. ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/