Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityka społeczna > Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia

Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SP)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmieniający się rynek pracy wciąż zgłasza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Program studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej. Studia trwają cztery semestry.

Studia drugiego stopnia przygotowują do samodzielnego realizowania badań społecznych, przeprowadzania analizy prawnej dokumentów, analizy statystycznej danych ilościowych, tworzenia programów aktywizujących społeczność lokalną, projektowania strategii rozwoju gminy albo kampanii społecznej.

Student kierunku polityka społeczna nabywa umiejętności niezbędne do pracy w:

 • instytucjach centralnych i lokalnych (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego),
 • firmach ubezpieczeniowych, działach personalnych przedsiębiorstw, agencjach doradztwa personalnego,
 • instytucjach ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS),
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego,
 • organizacjach pozarządowych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pracodawców i związki zawodowe),
 • organizacjach międzynarodowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • firmach badawczych,
 • instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucjach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • instytucjach wsparcia rodziny, pomocy i integracji społecznej.

Szczegółowy program studiów II stopnia (magisterskich) na stronie: https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej oraz o przyczynach, sposobach diagnozowania, łagodzenia, zapobiegania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych w wymiarze indywidualnym, grupowym, lokalnym, narodowym i ponadnarodowym. Uzyskuje też podstawową wiedzę politologiczną, socjologiczną i ekonomiczną, a także o instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej, zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, rynek pracy, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe).

Absolwent posiada umiejętności stosowania i rozwijania teoretycznych wskazań polityki społecznej, badania i pogłębiania analizy rzeczywistości społecznej, krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, prognozowania przebiegu procesów społecznych, projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych, poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej, animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.

Absolwent posiada umiejętności udzielania wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, sporządzania projektów socjalnych i ich ewaluacji.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku polityka społeczna

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-ma wiedzę o miejscu nauki o polityce społecznej w systemie nauk i zna teoretyczne kategorie nauki o polityce społecznej
-ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania danych o problemach społecznych
-zna szczegółowo współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach
-zna wnikliwie prawno-administracyjne zasady działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
-zna wnikliwie zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
-ma pogłębioną wiedzę o typach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnymi uwarunkowaniami
-ma pogłębioną wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych w różnych okresach historycznych; o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
-ma pogłębioną wiedzę o roli komunikowania się w funkcjonowaniu człowieka w świecie społecznym
-rozumie związki polityki społecznej w sferze rynku pracy z procesami rozwoju społeczno-gospodarczego
-rozumie związki polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną z procesami rozwoju społeczno-gospodarczego
-rozumie rolę Unii Europejskiej w określaniu zasad zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych

Umiejętności: absolwent potrafi

-potrafi trafnie i szczegółowo wskazać gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych
-potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej na poziomie krajowym, lokalnym i międzynarodowym
-potrafi w pogłębiony sposób wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami
-umie wskazać różnorodne aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy zawodowej polityka społecznego lub pracownika socjalnego i zaproponować możliwe rozwiązania
-potrafi wskazać związki między założeniami teoretycznymi a sposobami diagnozowania problemów i polityk społecznych
-potrafi przyporządkować problemy społeczne do kompetencji instytucji polityki społecznej różnego szczebla
-potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach i wyjaśnić ich związek z regulacjami na poziomie UE
-potrafi przygotować pracę pisemną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
-potrafi przygotować pracę ustną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
-ma umiejętności językowe z języka obcego na poziomie B2+ w zakresie nauki o polityce społecznej
-potrafi projektować i ewaluować programy realizowane przez instytucje polityki społecznej
-potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej w różnych skalach polityki społecznej
-potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role
-potrafi zaprojektować badanie z zastosowaniem teorii nauk społecznych
-potrafi dobrać metodologię do projektowanego badania
-potrafi prezentować wyniki uzyskane w toku badań
-potrafi interpretować współczesne i historyczne zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne
-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-potrafi określić priorytety służące realizacji wyznaczonych przez siebie lub grupę zadań
-rozumie kulturową różnorodność oraz znaczenie niedyskryminującego i nieseksistowskiego języka
-umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych
-potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego lub pracownika socjalnego

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/