Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityka społeczna > Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia

Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SP)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmieniający się rynek pracy wciąż zgłasza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Program studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej. Studia trwają cztery semestry.

Studia drugiego stopnia przygotowują do samodzielnego realizowania badań społecznych, przeprowadzania analizy prawnej dokumentów, analizy statystycznej danych ilościowych, tworzenia programów aktywizujących społeczność lokalną, projektowania strategii rozwoju gminy albo kampanii społecznej.

Student kierunku polityka społeczna nabywa umiejętności niezbędne do pracy w:

 • instytucjach centralnych i lokalnych (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego),
 • firmach ubezpieczeniowych, działach personalnych przedsiębiorstw, agencjach doradztwa personalnego,
 • instytucjach ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS),
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego,
 • organizacjach pozarządowych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pracodawców i związki zawodowe),
 • organizacjach międzynarodowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • firmach badawczych,
 • instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucjach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • instytucjach wsparcia rodziny, pomocy i integracji społecznej.

Szczegółowy program studiów II stopnia (magisterskich) na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej oraz o przyczynach, sposobach diagnozowania, łagodzenia, zapobiegania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych w wymiarze indywidualnym, grupowym, lokalnym, narodowym i ponadnarodowym. Uzyskuje też podstawową wiedzę politologiczną, socjologiczną i ekonomiczną, a także o instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej, zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, rynek pracy, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe).

Absolwent posiada umiejętności stosowania i rozwijania teoretycznych wskazań polityki społecznej, badania i pogłębiania analizy rzeczywistości społecznej, krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, prognozowania przebiegu procesów społecznych, projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych, poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej, animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.

Absolwent posiada umiejętności udzielania wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, sporządzania projektów socjalnych i ich ewaluacji.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku polityka społeczna

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-miejsce nauki o polityce społecznej w systemie nauk i zna teoretyczne kategorie nauki o polityce społecznej;
-paradygmaty teoretyczno-metodologiczne i metody badawcze w nauce o polityce społecznej oraz ich zastosowania;
-modele polityki społecznej w ujęciu porównawczym;
-współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach;
-procesy tworzenia polityki społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
-procesy rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym znaczenie różnych form przedsiębiorczości dla rozwoju społeczno-gospodarczego, a także zna i rozumie strategie rozwoju społecznego w kontekście polityki społecznej;
-znaczenie polityki społecznej w sferze pracy oraz związki polityki społecznej w sferze rynku pracy z procesami rozwoju społeczno-gospodarczego;
-rolę Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych w określaniu zasad zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych oraz kreowania strategii rozwoju społecznego;
-rolę komunikowania się w funkcjonowaniu człowieka w świecie społecznym i jego znaczenie w obszarze polityki społecznej;
-mechanizmy i procesy decydowania w polityce społecznej;
-znaczenie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w obszarze nauki o polityce społecznej.

Umiejętności: absolwent potrafi

-krytycznie analizować proces tworzenia i implementacji polityki społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
-wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami wykorzystując wiedzę z zakresu teorii polityki społecznej;
-zaprojektować i przeprowadzić badanie własne z obszaru polityki społecznej, w tym formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, wykorzystując wybrane podejścia badawcze i właściwą metodologię, a także zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne;
-zaprojektować i przeprowadzić ewaluację programu/projektu społecznego z obszaru polityki społecznej;
-prezentować wyniki własnych i zastanych badań i analiz z obszaru polityki społecznej w formie ustnej i pisemnej, osadzając je w szerszym kontekście metodologiczno-teoretycznym i uwzględniając zróżnicowany krąg odbiorców;
-wykorzystując posiadaną wiedzę, brać udział w debacie na temat wybranych zagadnień z obszaru polityki społecznej przyjmując w niej różne role, w tym prowadzącego debatę;
-posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ ESOKJ, w tym z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauki o polityce społecznej;
-współdziałać z innych osobami w ramach zespołu zadaniowego przyjmując w nim różne role, w tym ma umiejętności z zakresu zarządzania zespołem;
-uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze polityki społecznej w ramach kształcenia przez całe życie, a także motywować innych do podejmowania edukacji ustawicznej.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-krytycznej oceny debaty naukowej i społecznej w obszarze polityki społecznej, a także swego w niej udziału, w tym uznania znaczenia dowodów naukowych i roli ekspertów w procesie tworzenia i implementacji polityki społecznej;
-inspirowania, inicjowania i udziału w procesie tworzenia i ewaluacji polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach, w tym projektowania, prezentowania i realizacji własnych rozwiązań;
-prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z pracą w obszarze polityki społecznej, zarówno jako działalności naukowej, jak i praktycznej; jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej, w tym rozwijania dorobku zawodów z obszaru polityki społecznej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/