Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityka społeczna > Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmieniający się rynek pracy wciąż zgłasza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Program studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, zaś kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Studia I stopnia na kierunku polityka społeczna to nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych. Studia obejmują m.in. przedmioty socjologiczne, ekonomiczne, politologiczne i prawne. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wielostronne spojrzenie na procesy społeczne ułatwia zrozumienie i zmienianie rzeczywistości, a także radzenie sobie w życiu zawodowym. Studenci poznają więc genezę i rozwój instytucji sfery społecznej w Polsce i Europie, sektory i dziedziny polityki społecznej oraz ich wzajemne powiązania, lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe i ponadnarodowe wymiary polityki społecznej, jak też główne źródła informacji o sferze społecznej. Uczą się także rozumienia kluczowych pojęć i teorii polityki społecznej oraz innych podstawowych nauk społecznych, powiązań między wartościami i zasadami polityki społecznej a interesami ekonomicznymi i politycznymi, diagnozowania problemów i kwestii społecznych oraz projektowania rozwiązań problemów społecznych.

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów w mniejszych grupach, co stwarza lepsze warunki do uczenia się. Systematyczna ewaluacja jakości zajęć pozwala na szybkie wyciąganie wniosków. Głos studentów jest zawsze brany pod uwagę.

Szczegółowy program studiów I stopnia (licencjackich) na stronie: https://wnpism.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach, zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach oraz ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym.

Absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne a także wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych.

Absolwent prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego lub pracownika socjalnego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku polityka społeczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Po zakończeniu studiów student/studentka posiada wiedzę oraz umiejętności opisaną m.in. następującymi efektami kształcenia:
• ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym
• ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych
• zna system instytucji polityki społecznej w podziale na: skalę funkcjonowania (lokalną, krajową, międzynarodową), sektor polityki społecznej (publiczny, niepubliczny) i zakres przedmiotowy działania
• rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, jako kontekstu dla powstawania i rozwiązywania problemów społecznych
• zna prawno-administracyjne podstawy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
• potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne
• potrafi zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne
• potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach
• potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej
• umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych

2) Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
Wymiar studiów w punktach ECTS wynosi 180. Studia trwają 6 semestrów

3) Program nie jest oparty na standardach ministerialnych

4) Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych, zajęcia o charakterze praktycznym, zajęcia modułowe do wyboru

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych – 124 pkt. ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać z zajęć o charakterze praktycznym – 16 pkt. ECTS
Łączna liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru – 54 pkt. ECTS

5) Informacja o praktykach
Praktyki zawodowe nie są obowiązkowe, jednak studenci są zachęcani do odbycia 120 godz. praktyk, co jest równoważne przedmiotowi do wyboru za 5 pkt. ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/