Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityka społeczna > Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmiany na rynku pracy wciąż zwiększają zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Program studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, a kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Studia I stopnia na kierunku polityka społeczna to nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych. Studia obejmują m.in. przedmioty socjologiczne, ekonomiczne, politologiczne i prawne. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wielostronne spojrzenie na procesy społeczne ułatwia zrozumienie i zmienianie rzeczywistości, a także radzenie sobie w życiu zawodowym. Studenci poznają więc genezę i rozwój instytucji sfery społecznej w Polsce i Europie, sektory i dziedziny polityki społecznej oraz ich wzajemne powiązania, lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe i ponadnarodowe wymiary polityki społecznej, jak też główne źródła informacji o sferze społecznej. Uczą się także rozumienia kluczowych pojęć i teorii polityki społecznej oraz innych podstawowych nauk społecznych, powiązań między wartościami i zasadami polityki społecznej a interesami ekonomicznymi i politycznymi, diagnozowania problemów i kwestii społecznych, metod badań społecznych oraz projektowania rozwiązań problemów społecznych.

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów w mniejszych grupach, co stwarza lepsze warunki do uczenia się. Systematyczna ewaluacja jakości zajęć pozwala na szybkie wyciąganie wniosków. Głos studentów jest zawsze brany pod uwagę.

Szczegółowy program studiów I stopnia (licencjackich) na stronie: https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach, zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach oraz ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym.

Absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne a także wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku polityka społeczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza:

-zna elementarną terminologię nauki o polityce społecznej i ma podstawową wiedzę o miejscu nauki o polityce społecznej w systemie nauk;
-ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach;
-ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych;
-zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach;
-ma wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych, o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej;
-ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym;
-ma podstawową wiedzę o instytucji rodziny, jej historycznych przemianach i zasadach polityki społecznej wobec rodziny;
-rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, jako kontekstu dla powstawania i rozwiązywania problemów społecznych;
-zna system instytucji polityki społecznej w podziale na: skalę funkcjonowania (lokalną , krajową, międzynarodową ), sektor polityki społecznej (publiczny, niepubliczny) i zakres przedmiotowy działania;
-zna prawno-administracyjne podstawy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej;
-zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Umiejętności:

-potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne;
-potrafi trafnie wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych;
-potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach;
-na podstawie samodzielnie dobranych danych źródłowych potrafi zaproponować wskaźniki sukcesu programu społecznego, wskazać ważniejsze czynniki jego sukcesu lub porażki oraz prognozować sukces lub porażkę programu;
-potrafi wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami;
-umie wskazać najważniejsze aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy zawodowej polityka społecznego lub pracownika socjalnego i zaproponować możliwe rozwiązania;
-potrafi zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne;
-potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej;
-potrafi przyporządkować problemy społeczne do kompetencji instytucji polityki społecznej;
-potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach;
-potrafi przygotować pracę pisemną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej;
-potrafi przygotować pracę ustną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej;
-ma umiejętności językowe z języka obcego na poziomie B2 w zakresie nauki o polityce społecznej.

Kompetencje społeczne:

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;
-potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role;
-potrafi określić priorytety służące realizacji zadań wyznaczonych przez siebie lub grupę;
-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego lub pracownika socjalnego;
-umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych;
-potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy;
-rozumie kulturową różnorodność oraz znaczenie niedyskryminującego i nieseksistowskiego języka;
-rozumie potrzebę dbania przez całe życie o własną sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia i wykonywania działalności zawodowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/