Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityka społeczna > Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach
 • ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych
 • zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach
 • ma wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych, o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
 • ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym
 • ma podstawową wiedzę o instytucji rodziny, jej historycznych przemianach i zasadach polityki społecznej wobec rodziny
 • rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, jako kontekstu dla powstawania i rozwiązywania problemów społecznych
 • zna system instytucji polityki społecznej w podziale na: skalę funkcjonowania (lokalną , krajową, międzynarodową ), sektor polityki społecznej (publiczny, niepubliczny) i zakres przedmiotowy działania
 • zna prawno-administracyjne podstawy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
 • zna podstawowe zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
 • zna podstawowe zasady zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych
 • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej w sferze rynku pracy
 • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną
 • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach polityki społecznej

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne
 • potrafi trafnie wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych
 • potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach
 • na podstawie samodzielnie dobranych danych źródłowych potrafi zaproponować wskaźniki sukcesu programu społecznego, wskazać ważniejsze czynniki jego sukcesu lub porażki oraz prognozować sukces lub porażkę programu
 • potrafi wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami
 • umie wskazać najważniejsze aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy zawodowej polityka społecznego lub pracownika socjalnego i zaproponować możliwe rozwiązania
 • potrafi zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne
 • potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej
 • potrafi przyporządkować problemy społeczne do kompetencji instytucji polityki społecznej
 • potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach
 • potrafi przygotować pracę pisemną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • potrafi przygotować pracę ustną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • ma umiejętności językowe z języka obcego na poziomie B2 w zakresie nauki o polityce społecznej

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
 • potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role
 • potrafi określić priorytety służące realizacji zadań wyznaczonych przez siebie lub grupę
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego lub pracownika socjalnego
 • umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych
 • potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
 • rozumie kulturową różnorodność oraz znaczenie niedyskryminującego i nieseksistowskiego języka

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku polityka społeczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Po zakończeniu studiów student/studentka posiada wiedzę oraz umiejętności opisaną m.in. następującymi efektami kształcenia:
• ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym
• ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych
• zna system instytucji polityki społecznej w podziale na: skalę funkcjonowania (lokalną, krajową, międzynarodową), sektor polityki społecznej (publiczny, niepubliczny) i zakres przedmiotowy działania
• rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, jako kontekstu dla powstawania i rozwiązywania problemów społecznych
• zna prawno-administracyjne podstawy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
• potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne
• potrafi zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne
• potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach
• potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej
• umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych

2) Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
Wymiar studiów w punktach ECTS wynosi 180. Studia trwają 6 semestrów

3) Program nie jest oparty na standardach ministerialnych

4) Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych, zajęcia o charakterze praktycznym, zajęcia modułowe do wyboru

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych – 124 pkt. ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać z zajęć o charakterze praktycznym – 16 pkt. ECTS
Łączna liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru – 54 pkt. ECTS

5) Informacja o praktykach
Praktyki zawodowe nie są obowiązkowe, jednak studenci są zachęcani do odbycia 120 godz. praktyk, co jest równoważne przedmiotowi do wyboru za 5 pkt. ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/