Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityka społeczna > Polityka społeczna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Polityka społeczna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-SP)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Wiedza

Absolwent:

 • ma wiedzę o miejscu nauki o polityce społecznej w systemie nauk i zna teoretyczne kategorie nauki o polityce społecznej
 • ma pogłębioną wiedzę o typach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnymi uwarunkowaniami
 • ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania danych o problemach społecznych
 • zna szczegółowo współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach
 • ma pogłębioną wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych w różnych okresach historycznych; o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
 • ma pogłębioną wiedzę o roli komunikowania się w funkcjonowaniu człowieka w świecie społecznym
 • zna wnikliwie prawno-administracyjne zasady działania międzynarodowych, krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
 • zna wnikliwie zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
 • rozumie związki polityki społecznej w sferze rynku pracy z procesami rozwoju społeczno-gospodarczego
 • rozumie związki polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną z procesami rozwoju społeczno-gospodarczego
 • rozumie rolę Unii Europejskiej w określaniu zasad zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi interpretować współczesne i historyczne zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne
 • potrafi trafnie i szczegółowo wskazać gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych
 • potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej na poziomie krajowym, lokalnym i międzynarodowym
 • potrafi projektować i ewaluować programy realizowane przez instytucje polityki społecznej
 • potrafi w pogłębiony sposób wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami
 • umie wskazać różnorodne aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy zawodowej polityka społecznego lub pracownika socjalnego i zaproponować możliwe rozwiązania
 • potrafi wskazać związki między założeniami teoretycznymi a sposobami diagnozowania problemów i polityk społecznych
 • potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej w różnych skalach polityki społecznej
 • potrafi przyporządkować problemy społeczne do kompetencji instytucji polityki społecznej różnego szczebla
 • potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach i wyjaśnić ich związek z regulacjami na poziomie UE
 • potrafi przygotować pracę pisemną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • potrafi przygotować pracę ustną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • ma umiejętności językowe z języka obcego na poziomie B2+ w zakresie nauki o polityce społecznej

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, umie inspirować proces uczenia się innych oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
 • potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role
 • potrafi określić priorytety służące realizacji wyznaczonych przez siebie lub grupę zadań
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego lub pracownika socjalnego
 • umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych
 • potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
 • rozumie kulturową różnorodność oraz znaczenie niedyskryminującego i nieseksistowskiego języka

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku polityka społeczna

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata i egzamin konkursowy

Efekty kształcenia

1) Efekty kształcenia dla programu
Po zakończeniu studiów student/studentka posiada wiedzę oraz umiejętności opisaną m.in. następującymi efektami kształcenia:
• ma pogłębioną wiedzę o typach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnymi uwarunkowaniami
• ma pogłębioną wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych w różnych okresach historycznych; o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
• zna wnikliwie prawno-administracyjne zasady działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
• zna wnikliwie zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
• potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach i wyjaśnić ich związek z regulacjami na poziomie UE
• potrafi projektować i ewaluować programy realizowane przez instytucje polityki społecznej
• potrafi wskazać związki między założeniami teoretycznymi a sposobami diagnozowania problemów i polityk społecznych
• potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej w różnych skalach polityki społecznej
• potrafi przygotować pracę ustną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
• umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych

2) Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
Wymiar studiów w punktach ECTS wynosi 120. Studia trwają 4 semestry

3) Program nie jest oparty na standardach ministerialnych

4) Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych, zajęcia o charakterze praktycznym, zajęcia modułowe do wyboru

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych – 76 pkt. ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać z zajęć o charakterze praktycznym – 6 pkt. ECTS
Łączna liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru – 44 pkt. ECTS

5) Informacja o praktykach
Praktyki zawodowe nie są obowiązkowe, jednak studenci są zachęcani do odbycia 120 godz. praktyk, co jest równoważne przedmiotowi do wyboru za 5 pkt. ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/