Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska > Graduate Programme in International Relations

Graduate Programme in International Relations (S2-SM-ANG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielskiMinimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Więcej informacji: http://www.en.ism.uw.edu.pl/graduate-programme/

  Koordynatorzy ECTS:

  Przyznawane kwalifikacje:

  Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe

  Dalsze studia:

  studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

  Warunki przyjęcia

  dyplom licencjata lub równoważny i egzamin wstępny

  Efekty kształcenia

  Wiedza:

  • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu nauki o stosunkach międzynarodowych w systemie nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, w stopniu pozwalającym na swobodne posługiwanie się perspektywą interdyscyplinarną,
  • zna terminologię i metody nauki o stosunkach międzynarodowych oraz powiązanych z nią dyscyplin na poziomie rozszerzonym, ma pogłębioną wiedzę na temat ich specyfiki przedmiotowej i metodologicznej,
  • ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym struktury i instytucje o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i religijnym oraz zna rządzące nimi prawidłowości,

  • ma pogłębioną wiedzę o procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i społecznym w wymiarze międzynarodowym, ma pogłębioną wiedzę na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w tych strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali międzynarodowej.

  Umiejętności:

  • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do pogłębionej analizy genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów oraz zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym, zwłaszcza w sferze zagadnień związanych z bezpieczeństwem i rozwojem państw; potrafi formułować racjonalne i trafne opinie na ich temat,
  • posiada umiejętność samodzielnego formułowania poglądów, popierania ich rozbudowaną argumentacją z wykorzystaniem szerokiego wachlarza ujęć i perspektyw teoretycznych, formułowania spójnych wniosków i ich syntetycznego podsumowania, z wykorzystaniem specjalistycznego języka nauki o stosunkach międzynarodowych i szerokiego zbioru powiązanych z nią dyscyplin, na użytek komunikacji ze specjalistami z zakresu dyscypliny, jak i szerszego grona odbiorców,
  • posiada rozwinięte umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin, trafnie dobiera metody i konstruuje adekwatne narzędzia badawcze, interpretuje, opracowuje i w sposób przystępny prezentuje wyniki badań, proponuje oryginalne rozwiązania postawionego przed nim problemu i wskazuje potencjalne kierunki dalszych badań,
  • potrafi w sposób precyzyjny, klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie; przygotowuje rozbudowane prace pisemne spełniające podstawowe kryteria opracowania o charakterze naukowym w zakresie szczegółowych zagadnień z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin oraz potrafi w kompleksowy sposób uzasadnić ustnie swoje poglądy.

  Kompetencje:

  • potrafi przygotować, opracować i przeprowadzić różnorakiego rodzaju projekty społeczne, z szczególnym uwzględnieniem politycznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań takiego działania i jego społecznych konsekwencji,
  • ma pogłębioną świadomość istnienia etycznego wymiaru badań naukowych

  Kwalifikacja:

  Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/