Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opis studiów

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Warszawskim z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Wykładowcy kierunku stosunki międzynarodowe uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią dla nich polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Wydział nawiązał współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu, Republiki Korei, Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Studia II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają jedną z 4 specjalności:

  • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
  • dyplomacja współczesna,
  • międzynarodowa polityka handlowa,
  • studia regionalne i globalne (od trzeciego semestru – wybór ścieżki specjalizacyjnej spośród następujących ścieżek: Amerykanistyka, Azja, Bliski Wschód i Afryka).

Szczegółowy programy studiów II stopnia: https://wnpism.uw.edu.pl/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku Gmachu Audytoryjnego, dawnej Bibliotece UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69 i 67).

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych.

Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz ma wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-Ma wiedzę o miejscu nauki o stosunkach międzynarodowych w systemie nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, w stopniu pozwalającym na swobodne posługiwanie się perspektywą interdyscyplinarną.
-Zna terminologię i metody nauki o stosunkach międzynarodowych oraz powiązanych z nią dyscyplin na poziomie rozszerzonym, ma wiedzę na temat ich specyfiki przedmiotowej i metodologicznej.
-Ma wiedzę na temat teorii stosunków międzynarodowych.
-Ma wiedzę na temat teorii, paradygmatów i poglądów w zakresie natury, reguł i prawidłowości rządzących stosunkami międzynarodowymi, zwłaszcza w wymiarze relacji politycznych, bezpieczeństwa, międzynarodowego obrotu gospodarczego oraz problemów ekologii i rozwoju; zna charakterystyczną dla tych subdyscyplin terminologię specjalistyczną i metodykę badań oraz najnowsze ich osiągnięcia i kierunki rozwoju.
-Posiada wiedzę o globalnym systemie gospodarczym i międzynarodowych relacjach ekonomicznych, w tym o systemie WTO oraz o międzynarodowym rynku finansowym i walutowym; ma wiedzę o przyczynach, mechanizmach, dynamice i skutkach procesu globalizacji, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i bezpieczeństwa.
-Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym struktury i instytucje o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i religijnym oraz zna rządzące nimi prawidłowości.
-Ma wiedzę o procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i społecznym w wymiarze międzynarodowym, ma wiedzę na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w tych strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali międzynarodowej.
-Ma wiedzę o normach regulujących różne sfery stosunków międzynarodowych, w tym zwłaszcza międzynarodowy obrót gospodarczy (w szczególności w ramach UE i WTO) oraz o systemach międzynarodowej ochrony praw człowieka i międzynarodowej ochrony środowiska.
-Ma wiedzę na temat dziejów i współczesnej sytuacji w wybranych regionach i subregionach świata w tym w szczególności o międzynarodowych ugrupowaniach regionalnych.
-Posiada wiedzę o zagranicznej polityce gospodarczej i bezpieczeństwa wybranych państw oraz aktywności powiązanych z nimi instytucji międzynarodowych.
-Ma wiedzę na temat międzynarodowej polityki społecznej oraz o roli organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
-Zna narzędzia, metody i techniki pozyskiwania danych, modelowania, opisu i prognozowania ewolucji struktur oraz instytucji o charakterze społecznym, politycznym, prawnym i ekonomicznym oraz ich wzajemnych relacji, szczególnie w wymiarze bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnego obrotu gospodarczego.
-Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dokumentów publikowanych przez przedsiębiorstwa, państwa, jak i organizacje międzynarodowe.

Umiejętności: absolwent potrafi

-Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do pogłębionej analizy genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów oraz zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym, zwłaszcza w sferze zagadnień związanych z bezpieczeństwem i rozwojem państw; potrafi formułować racjonalne i trafne opinie na ich temat.
-Posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i zbioru powiązanych z nią dyscyplin i wykorzystywania jej w procedurze rozstrzygania konkretnych problemów i wykonywania zadań pojawiających się w pracy zawodowej, zwłaszcza w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, administracji państwowej związanej z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).
-Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w zakresie regulacji międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawa gospodarczego Unii Europejskiej i międzynarodowych transakcji oraz obrotu finansowego i walutowego.
-Potrafi modelować, prognozować i dokonywać symulacji przebiegu procesów i zjawisk w wymiarze międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem sfery bezpieczeństwa i rozwoju państw, z wykorzystaniem narzędzi i metod korpusu nauk społecznych.
-Potrafi, z wykorzystaniem różnych źródeł i technik, pozyskiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje potrzebne dla rozwiązania problemów badawczych, jak i konkretnych zadań oczekujących nań w życiu zawodowym, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i podejmować działania zmierzające do rozwoju własnych zdolności w zgodzie z pożądanym kierunkiem kariery zawodowej.
-Posiada umiejętność samodzielnego formułowania poglądów, popierania ich rozbudowaną argumentacją z wykorzystaniem różnych ujęć i perspektyw teoretycznych, formułowania spójnych wniosków i ich syntetycznego podsumowania, z wykorzystaniem specjalistycznego języka nauki o stosunkach międzynarodowych i zbioru powiązanych z nią dyscyplin, na użytek komunikacji ze specjalistami z zakresu dyscypliny, jak i szerszego grona odbiorców.
-Posiada rozwinięte umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin, trafnie dobiera metody i konstruuje adekwatne narzędzia badawcze, interpretuje, opracowuje i w sposób przystępny prezentuje wyniki badań, proponuje oryginalne rozwiązania postawionego przed nim problemu i wskazuje potencjalne kierunki dalszych badań.
-Potrafi w sposób precyzyjny, klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie.
-Przygotowuje rozbudowane prace pisemne spełniające podstawowe kryteria opracowania o charakterze naukowym z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin.
-Ma umiejętności językowe z języka obcego na poziomie B2+ w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych.
-Potrafi zastosować w projekcie badawczym właściwą metodologię oraz paradygmat teoretyczny.
-Potrafi wykonywać pracę w grupie, przyjmując w niej różne role.
-Samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, zgodnie z zaplanowanymi celami zawodowymi.
-Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-Jest przygotowany do świadomej oceny własnego poziomu wiedzy, potrafi krytycznie ocenić swoje działania badawcze.
-Jest przygotowany do opracowywania i przeprowadzania różnorakiego rodzaju projektów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem politycznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań takiego działania i jego społecznych konsekwencji.
-Jest gotów do świadomego postrzegania różnorodności kulturowej i pluralizmu poglądów w odniesieniu do podstawowych aspektów życia ludzkiego w skali świata; potrafi docenić ich wartość i okazać im szacunek; posiada podstawowe umiejętności dialogu z przedstawicielami innych kultur i cywilizacji.
-Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych w sposób etyczny.
-Jest gotów do bycia kompetentnym uczestnikiem kultury globalnej; korzysta z różnych form życia kulturalnego rozpowszechnionych w Europie, jak i poza jej granicami.
-Jest przygotowany do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanej z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/