Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opis studiów

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Warszawskim z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Wykładowcy kierunku stosunki międzynarodowe uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią dla nich polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Wydział nawiązał współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu, Republiki Korei, Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Studia II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają jedną z 4 specjalności:

  • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
  • dyplomacja współczesna,
  • międzynarodowa polityka handlowa,
  • studia regionalne i globalne (od trzeciego semestru – wybór ścieżki specjalizacyjnej spośród następujących ścieżek: Amerykanistyka, Azja, Bliski Wschód i Afryka).

Szczegółowy programy studiów II stopnia: https://wnpism.uw.edu.pl/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku Gmachu Audytoryjnego, dawnej Bibliotece UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69 i 67).

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych.

Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz ma wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-specyfikę nauki o stosunkach międzynarodowych jako część dyscypliny nauk o polityce i administracji oraz miejsce nauki o polityce i administracji w dziedzinie nauk społecznych;
-powiązanie pomiędzy nauką o stosunkach międzynarodowych a naukami o bezpieczeństwie oraz specyfikę nauk o bezpieczeństwie;
-terminologię, metody, teorię, specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz główne tendencje rozwojowe stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze relacji politycznych, gospodarczych oraz problemów rozwoju;
-terminologię, metody, teorię, specyfikę przedmiotową i metodologiczną bezpieczeństwa międzynarodowego;
-w pogłębionym zakresie dylematy współczesnej cywilizacji wpływające na rozwój stosunków międzynarodowych i współpracę międzynarodową, w tym ma wiedzę o przyczynach, mechanizmach, dynamice i skutkach procesu globalizacji, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i bezpieczeństwa oraz procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i społecznym w wymiarze międzynarodowym, ma wiedzę na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali międzynarodowej;
-kluczowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego;
-ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie kierunku studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

-wykorzystać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu stosunków międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do pogłębionej analizy genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów oraz zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym, zwłaszcza w sferze zagadnień związanych z bezpieczeństwem i rozwojem państw; potrafi formułować uzasadnione naukowo opinie na ich temat;
-formułować i rozwiązywać problemy badawcze przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas studiów; używać do tego odpowiednio dobranych metod, technik i narzędzi, w tym technik informacyjno-komunikacyjnych, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu kierunku studiów;
-w pogłębionym zakresie komunikować się i prowadzić debatę na tematy dotyczące współczesnych stosunków międzynarodowych, w tym w języku obcym na poziomie B2+ ESOKJ;
-kierować pracą zespołu powołanego dla rozwiązania wybranego problemu badawczego lub podejmować wiodącą rolę w zespole lub współdziałać z innymi osobami w ramach takiego zespołu;
-samodzielnie planować, realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (przygotowanie) do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, potrafi krytycznie ocenić swoje działania badawcze;
-rozumienia i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych oraz w zasięgania opinii ekspertów, w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
-inicjowania działań na rzecz propagowania wiedzy o stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie międzynarodowym w społeczeństwie;
-prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodów z obszaru stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego;
-myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/