Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplna: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opis studiów

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Warszawskim z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Wykładowcy kierunku stosunki międzynarodowe uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią dla nich polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Wydział nawiązał współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu, Republiki Korei, Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Studia II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają jedną z 4 specjalności:

  • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
  • dyplomacja współczesna,
  • międzynarodowa polityka handlowa,
  • studia regionalne i globalne (od trzeciego semestru – wybór ścieżki specjalizacyjnej spośród następujących ścieżek: Amerykanistyka, Azja, Bliski Wschód i Afryka).

Szczegółowy programy studiów II stopnia: https://wnpism.uw.edu.pl/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku Gmachu Audytoryjnego, dawnej Bibliotece UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69 i 67).

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych.

Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz ma wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Wiedza:

• zna terminologię i metody nauki o stosunkach międzynarodowych oraz powiązanych z nią dyscyplin na poziomie rozszerzonym, ma pogłębioną wiedzę na temat ich specyfiki przedmiotowej i metodologicznej, zwłaszcza w sferze związanej z biznesem i polityką w Indiach
• ma rozległą, usystematyzowaną wiedzę na temat teorii i praktyki stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w sferze biznesu i polityki Indii; ma szeroką wiedzę na temat natury, reguł i prawidłowości rządzących wymianą handlową, prowadzeniem biznesu i mechanizmami wiązanymi z tworzeniem polityki ekonomicznej Indii
• ma poszerzoną wiedzę o procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i społecznym w wymiarze międzynarodowym, ma pogłębioną wiedzę na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w tych strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali międzynarodowej, zwłaszcza w sferze biznesu i polityki Indii;

Umiejętności:

• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do pogłębionej analizy genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów i zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym, zwłaszcza w sferze biznesu i polityki Indii; potrafi formułować racjonalne i trafne opinie na ich temat
• sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w zakresie regulacji międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawa gospodarczego Indii oraz wybranych państw regionu Azji Południowej i Wschodniej i międzynarodowych transakcji oraz obrotu finansowego i walutowego,
• potrafi modelować, prognozować i dokonywać symulacji przebiegu procesów i zjawisk w wymiarze międzynarodowym, z szczególnym uwzględnieniem sfery bezpieczeństwa i rozwoju państw, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza zaawansowanych narzędzi i metod korpusu nauk społecznych,
• potrafi, z wykorzystaniem różnych źródeł i technik, pozyskiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje potrzebne dla rozwiązania problemów badawczych, jak i konkretnych zadań oczekujących nań w życiu zawodowym, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i podejmować działania zmierzające do rozwoju własnych zdolności w zgodzie z pożądanym kierunkiem kariery zawodowej.

Kompetencje:

• potrafi przygotować, opracować i przeprowadzić różnorakiego rodzaju projekty społeczne, z szczególnym uwzględnieniem politycznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań takiego działania i jego społecznych konsekwencji,
• ma pogłębioną świadomość istnienia etycznego wymiaru

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/