Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opisstudiów

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Warszawskim z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Wykładowcy kierunku stosunki międzynarodowe uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią dla nich polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Wydział nawiązał współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu i Stanów Zjednoczonych.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Program studiów obejmuje zarówno historię stosunków międzynarodowych, historię dyplomacji, prawo międzynarodowe, negocjacje międzynarodowe oraz problematykę współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, wojskowych, gospodarczych i kulturalnych. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość uczęszczania na przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym specjalistyczne, które zaspokoją wszystkie zainteresowania. Na trzecim roku studiów (semestr 6) student może wybrać jedną z trzech ścieżek przedmiotów do wyboru: prawno-polityczną, ekonomiczną, społeczną.

Szczegółowy programy studiów I stopnia: https://wnpism.uw.edu.pl/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku Gmachu Audytoryjnego, dawnej Bibliotece UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69 i 67).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków politycznych. Absolwent zna oraz rozumie charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonuje identyfikacji i oceny problemów i zdarzeń w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się i dyskutowania.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza:

-ma elementarną wiedzę o miejscu nauki o stosunkach międzynarodowych w systemie nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
-zna podstawową terminologię, jak również metody nauki o stosunkach międzynarodowych oraz powiązanych z nią dyscyplin wchodzących w skład korpusu nauk społecznych i humanistycznych;
-ma usystematyzowaną wiedzę o podmiotach stosunków międzynarodowych oraz różnorakich płaszczyznach i formach ich wzajemnych relacji (politycznych, gospodarczych, finansowych, wojskowych, społecznych i kulturowych), o ich historii i rządzących nimi prawidłowościach;
-posiada podstawową wiedzę o globalnym systemie gospodarczym i międzynarodowych relacjach ekonomicznych;
-ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym struktury i instytucje o charakterze społecznym, politycznym, prawnym i ekonomicznym oraz o mechanizmach jego działania w tych strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali międzynarodowej;
-ma elementarną wiedzę o procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze społecznym, politycznym prawnym i ekonomicznym, o ich przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym;
-ma wiedzę o normach i regułach prawnych oraz organizacyjnych regulujących funkcjonowanie struktur i instytucji o charakterze społecznym, politycznym i ekonomicznym, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym;
-zna podstawowe teorie i poglądy na temat natury, reguł i prawidłowości rządzących stosunkami międzynarodowymi w różnych ich wymiarach i ma wiedzę na temat ich historycznej ewolucji;
-ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin nauki o stosunkach międzynarodowych, obejmującą podstawowe dla nich paradygmaty, terminologię i metodykę oraz najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju;
-ma szczegółową wiedzę na temat dziejów i współczesnej sytuacji w wybranych regionach i subregionach świata, z szczególnym uwzględnieniem roli tamtejszych państw w międzynarodowym systemie współpracy gospodarczej i ich specyfiki kulturowej;
-ma szczegółową, usystematyzowaną wiedzę na temat genezy, ewolucji i efektów integracji europejskiej; zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej;
-ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i praktycznym funkcjonowaniu systemów politycznych wybranych krajów;
-zna narzędzia i techniki pozyskiwania danych koniecznych dla poprawnej metodologicznie analizy i opisu struktur oraz instytucji o charakterze społecznym, politycznym, prawnym i ekonomicznym oraz ich wzajemnych relacji, szczególnie w wymiarze międzynarodowym;
-zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i regulacje prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej; ma wiedzę o systemie ochrony własności intelektualnej w Polsce i w skali międzynarodowej;
-zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł prawnych i historycznych, jak również innego rodzaju dokumentów publikowanych przez przedsiębiorstwa, państwa, jak i organizacje międzynarodowe.

Umiejętności:

-potrafi prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, ekonomiczne, kulturowe, wojskowe i prawne w skali globalnej, wybranych regionów i subregionów świata, jak i na poziomie krajowym;
-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do analizowania genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów i zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym;
-potrafi wykorzystywać podstawowe paradygmaty badawcze oraz usystematyzowaną wiedzą szczegółową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do rozstrzygania konkretnych problemów pojawiających się w pracy zawodowej;
-posiada umiejętność analizy, interpretacji i posługiwania się systemem prawnym oraz konkretnymi normami prawnymi w sytuacjach profesjonalnych, zwłaszcza w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego, ochrony własności intelektualnej oraz prawa międzynarodowego publicznego;
-potrafi prognozować i dokonywać symulacji przebiegu procesów i zjawisk społecznych w wymiarze międzynarodowym z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi i metod korpusu nauk społecznych;
-posiada umiejętność rozumienia, analizy i opisu zjawisk społecznych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz pojawiających się na ich tle problemów i proponuje dla nich konkretne rozstrzygnięcia;
-potrafi, z wykorzystaniem różnych źródeł i technik, pozyskiwać, selekcjonować i analizować informacje potrzebne dla rozwiązania problemów badawczych, jak i konkretnych zadań oczekujących nań w życiu zawodowym;
-posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, formułowania koherentnych wniosków, negocjacji i perswazji, z wykorzystaniem specjalistycznego języka nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin, na użytek komunikacji ze specjalistami z zakresu dyscypliny, jak i szerszego grona odbiorców;
-posiada podstawowe umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, obejmujące dobór metod i narzędzi ich analizy oraz opracowanie i prezentację wyników;
-potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie; posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej spełniającej podstawowe kryteria opracowania o charakterze naukowym w zakresie szczegółowych zagadnień z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin;
-zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z szczególnym uwzględnieniem terminologii z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych.

Kompetencje społeczne:

-jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, a także do pracy w specjalnościach niezwiązanych bezpośrednio z teorią i praktyką stosunków międzynarodowych, jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia;
-jest przygotowany do przyjmowania różnych ról w ramach grup, organizacji, czy instytucji oraz do aktywnego współdziałania z innymi na rzecz osiągnięcia wspólnie określonego celu; rozumie dynamikę i podstawowe mechanizmy zarządzania procesem pracy grupowej;
-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego, rozwoju osobistego i poszerzania własnych horyzontów intelektualnych; wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia zgodnie z zaplanowanymi celami zawodowymi;
-potrafi przygotować, opracować i przeprowadzić różnorakiego rodzaju projekty społeczne, z szczególnym uwzględnieniem politycznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań takiego działania;
-jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych;
-ma świadomość różnorodności kulturowej i pluralizmu poglądów na podstawowe aspekty życia ludzkiego w skali świata, potrafi docenić ich wartość i okazać im szacunek; posiada podstawowe umiejętności dialogu z przedstawicielami innych kultur i cywilizacji;
-jest kompetentnym uczestnikiem kultury globalnej, korzysta z różnych form i mediów życia kulturalnego rozpowszechnionych w Europie, jak i poza jej granicami;
-Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
-Rozumie potrzebę dbania przez całe życie o własną sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia i wykonywania działalności zawodowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/