Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opisstudiów

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Warszawskim z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Wykładowcy kierunku stosunki międzynarodowe uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią dla nich polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Wydział nawiązał współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu i Stanów Zjednoczonych.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Program studiów obejmuje zarówno historię stosunków międzynarodowych, historię dyplomacji, prawo międzynarodowe, negocjacje międzynarodowe oraz problematykę współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, wojskowych, gospodarczych i kulturalnych. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość uczęszczania na przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym specjalistyczne, które zaspokoją wszystkie zainteresowania. Na trzecim roku studiów (semestr 6) student może wybrać jedną z trzech ścieżek przedmiotów do wyboru: prawno-polityczną, ekonomiczną, społeczną.

Szczegółowy programy studiów I stopnia: https://wnpism.uw.edu.pl/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku Gmachu Audytoryjnego, dawnej Bibliotece UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69 i 67).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków politycznych. Absolwent zna oraz rozumie charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonuje identyfikacji i oceny problemów i zdarzeń w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się i dyskutowania.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
– najważniejsze fakty, zjawiska oraz problemy z zakresu stosunków międzynarodowych;
– metody i teorie w sposób zaawansowany wyjaśniające procesy zachodzące w stosunkach międzynarodowych;
– w zaawansowanym stopniu państwowych i niepaństwowych aktorów stosunków międzynarodowych;
– w zaawansowanym stopniu wybrane problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i strategii państw w zakresie bezpieczeństwa;
– prawne, społeczno-gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju stosunków międzynarodowych oraz współpracy międzynarodowej;
– w zaawansowanym stopniu znaczenie poszczególnych regionów świata i charakterystyczne dla nich współczesne wyzwania;
– podstawowe ekonomiczno-społeczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej związanej ze stosunkami międzynarodowymi, w tym podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;
– współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zagadnienia współpracy wojskowej państw i innych podmiotów;
– podstawowe zasady tworzenia przedsiębiorstw międzynarodowych i ich funkcjonowania w porządku krajowym oraz w stosunkach międzynarodowych.

Umiejętności: absolwent potrafi
– prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, ekonomiczne, kulturowe, wojskowe i prawne w skali globalnej, wybranych regionów i subregionów świata, jak i na poziomie krajowym, wykorzystując teoretyczną i empiryczną wiedzę zdobytą podczas studiów z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych;
– merytorycznie argumentować, formułować spójne wnioski z wykorzystaniem specjalistycznego języka nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin, na użytek komunikacji ze specjalistami z zakresu dyscypliny, jak i szerszego grona odbiorców;
– posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 ESOKJ w mowie i w piśmie;
– planować i organizować pracę indywidualną o charakterze badawczym w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych nad danym problemem z zakresu stosunków międzynarodowych;
– samodzielnie planować, realizować własne cele edukacyjne, w tym np. podejmować decyzje o wyborze odpowiedniego kierunku studiów II stopnia.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
– krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu kierunku studiów;
– uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu stosunków międzynarodowych oraz zasięgania opinii ekspertów, gdy potrzebne są one do rozwiązania danego problemu obejmującego problematykę studiów;
– organizowania działań na rzecz promowania wiedzy dotyczącej wyzwań we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w tym wyzwań związanych z problemami o charakterze globalnym;
– radzenia sobie w sytuacjach, które wymagają inicjatywy i samodzielnego myślenia;
– odpowiedzialnego wykonywania zawodu w zakresie stosunków międzynarodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbałości o tradycje zawodu.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/