Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-SM)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Wiedza:

• zna terminologię i metody nauki o stosunkach międzynarodowych oraz powiązanych z nią dyscyplin na poziomie rozszerzonym, ma pogłębioną wiedzę na temat ich specyfiki przedmiotowej i metodologicznej, zwłaszcza w sferze związanej z biznesem i polityką w Indiach
• ma rozległą, usystematyzowaną wiedzę na temat teorii i praktyki stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w sferze biznesu i polityki Indii; ma szeroką wiedzę na temat natury, reguł i prawidłowości rządzących wymianą handlową, prowadzeniem biznesu i mechanizmami wiązanymi z tworzeniem polityki ekonomicznej Indii
• ma poszerzoną wiedzę o procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i społecznym w wymiarze międzynarodowym, ma pogłębioną wiedzę na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w tych strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali międzynarodowej, zwłaszcza w sferze biznesu i polityki Indii;

Umiejętności:

• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do pogłębionej analizy genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów i zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym, zwłaszcza w sferze biznesu i polityki Indii; potrafi formułować racjonalne i trafne opinie na ich temat
• sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w zakresie regulacji międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawa gospodarczego Indii oraz wybranych państw regionu Azji Południowej i Wschodniej i międzynarodowych transakcji oraz obrotu finansowego i walutowego,
• potrafi modelować, prognozować i dokonywać symulacji przebiegu procesów i zjawisk w wymiarze międzynarodowym, z szczególnym uwzględnieniem sfery bezpieczeństwa i rozwoju państw, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza zaawansowanych narzędzi i metod korpusu nauk społecznych,
• potrafi, z wykorzystaniem różnych źródeł i technik, pozyskiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje potrzebne dla rozwiązania problemów badawczych, jak i konkretnych zadań oczekujących nań w życiu zawodowym, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i podejmować działania zmierzające do rozwoju własnych zdolności w zgodzie z pożądanym kierunkiem kariery zawodowej.

Kompetencje:

• potrafi przygotować, opracować i przeprowadzić różnorakiego rodzaju projekty społeczne, z szczególnym uwzględnieniem politycznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań takiego działania i jego społecznych konsekwencji,
• ma pogłębioną świadomość istnienia etycznego wymiaru

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/