Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Slawistyka > Slawistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia

Slawistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia (S2-SL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: bułgarski, chorwacki, czeski, serbski, słowacki, słoweńskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 9

Absolwent magisterskich studiów slawistycznych w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Zna bardzo dobrze realia społeczne i polityczne kraju kierunkowego w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym, dialektalnym, jak również o tradycjach badań językoznawczych w zakresie języka kierunkowego. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu sfery publicznej oraz systemie symbolicznym kraju kierunkowego z odniesieniem do podobnych zjawisk w regionie. Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce, posiada znajomość procesu redakcyjnego, opracowania tekstu i przygotowania go do druku, jak też zna zasady przygotowywania oraz realizacji zespołowych projektów badawczych. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kulturalnych, o życiu kulturalnym i uczestnictwie w kulturze w kraju kierunkowym, w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Umie korzystać z dorobku kulturoznawstwa oraz nauk pokrewnych, twórczo nawiązywać do uznanych badań i szkół badawczych w procesie opracowania własnej tezy, obrony stanowiska czy uzasadnienia wniosków płynących z samodzielnie dokonywanej analizy współczesnych zjawisk kulturowych w kraju kierunkowym. Potrafi interpretować zjawiska współczesnego życia społecznego i politycznego w kraju kierunkowym w kontekście sytuacji w regionie, przy wykorzystaniu współczesnych teorii i badań kulturoznawczych oraz socjologicznych. Posługuje się językiem kierunkowym w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej. Potrafi redagować teksty pisane w języku polskim i w języku kierunkowym zarówno na poziomie akademickim, jak i użytkowym oraz popularnym, umie prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku polskim i w języku kierunkowym. Posiada umiejętność korzystania z dorobku różnych dyscyplin humanistycznych w analizie i interpretacji zjawisk kulturowych charakterystycznych dla kraju kierunkowego i regionu. Potrafi wykorzystywać wiedzę o języku kierunkowym oraz kompetencje lingwistyczne w tłumaczeniu różnorodnych typów tekstów, umie posługiwać się drugim językiem słowiańskim na poziomie B2+. Potrafi pracować w grupie nad przygotowaniem projektu badawczego, umie prowadzić badania zespołowe oraz podejmować odpowiedzialność za wynik grupy. Rozumie konieczność dogłębnego poznawania innych kultur i budowania dialogu międzykulturowego. Dostrzega wartość wiedzy w budowaniu kontaktów kulturalnych i państwowych między Polską a krajami słowiańskimi.

Miejsca zatrudnienia naszych absolwentów to urzędy i agendy państwowe, placówki dyplomatyczne w krajach słowiańskich, organizacje pozarządowe współpracujące z krajami słowiańskimi Europy Środkowej i Południowej, instytucje kultury oraz media w Polsce i w krajach słowiańskich. Wielu z naszych absolwentów pracuje i mieszka poza granicami Polski, znajdując zatrudnienie w różnych krajach europejskich, często w południowo- i zachodniosłowiańskich. Absolwenci slawistyki często pracują również jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego, są cenieni jako pracownicy w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi, jak również w przedstawicielstwach firm z krajów słowiańskich w Polsce.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie bohemistyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie bułgarystyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie kroatystyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie serbistyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie słowacystyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie słowenistyka

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

konkurs dyplomów licencjackich

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Dla kierunku slawistyka, kwalifikacje drugiego stopnia
1) Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia
1.1. posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym, dialektalnym, jak również o tradycjach badań językoznawczych w zakresie języka kierunkowego
1.2. posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu sfery publicznej oraz systemie symbolicznym wybranego kraju słowiańskiego z odniesieniem do podobnych zjawisk w regionie
1.3. w stopniu pogłębionym zna dominujące paradygmaty oraz perspektywy badawcze w naukach humanistycznych oraz rozumie możliwość ich zastosowania we własnej działalności badawczej i profesjonalnej, związanej z badaniem kultury i języka krajów Słowiańszczyzny zachodniej i południowej
1.4. potrafi przygotować i obronić rozumowanie w oparciu o samodzielnie zebrane, zanalizowane i zintegrowane informacje
1.5. potrafi korzystać z metod badawczych właściwych dla różnych dyscyplin obszaru nauk humanistycznych oraz umie w uzasadniony sposób dokonywać ich syntezy w wieloaspektowych badaniach kultury i języka wybranego kraju słowiańskiego
1.6. posługuje się wybranym językiem słowiańskim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej
1.7. umie posługiwać się drugim językiem słowiańskim na poziomie B2+
1.8. potrafi interpretować zjawiska współczesnego życia społecznego i politycznego w wybranym kraju słowiańskim w kontekście sytuacji w regionie, przy wykorzystaniu współczesnych teorii i badań kulturoznawczych oraz lingwistycznych
1.9. potrafi pracować w grupie nad przygotowaniem projektu badawczego, umie prowadzić badania zespołowe oraz podejmować odpowiedzialność za wynik grupy
1.10. potrafi wykorzystywać wiedzę o wybranym języku słowiańskim oraz kompetencje lingwistyczne w tłumaczeniu różnorodnych typów tekstów.
2) Wymiar studiów – minimum 120 punktów ECTS, 4 semestry.
3) Nie dotyczy.
4) Liczba punktów przypadająca na przedmioty:
4.1. z zakresu nauk podstawowych – 21
4.2. o charakterze praktycznym – 67
4.3. do wyboru – 40.
5) Dla danego programu nie są przewidziane praktyki studenckie.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/