Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Slawistyka > Slawistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia

Slawistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia (S2-SL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: bułgarski, chorwacki, czeski, serbski, słowacki, słoweński

Studia slawistyczne drugiego stopnia pozwalają na zdobycie bardzo dobrej znajomości języka kierunkowego, zbliżonej do kompetencji rodzimego użytkownika, oraz pogłębionej wiedzy o kraju i regionie. Charakteryzuje je możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności dzięki ofercie zajęć translatorycznych i wprowadzeniu do glottodydaktyki, z drugiej strony program zajęć obowiązkowych pozwala na doskonalsze zrozumienie mechanizmów językowych oraz głębokich zależności kulturowych kraju specjalności i regionu. Ponadto poprzez udział w projektach naukowych student/ka zyskuje możliwość własnego wkładu w realizację pomysłów badawczych związanych z profilem Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, doskonaląc przy tym zdolność pracy w grupie i pracy w terenie.

W momencie składania dokumentów kandydat/ka wybiera specjalność w ramach studiów slawistycznych: w roku akademickim 2022/2023 będzie to

  • bohemistyka (język i kultura Czech),
  • bułgarystyka (język i kultura Bułgarii),
  • słowacystyka (język i kultura Słowacji).

Kandydat/ka musi okazać dyplom ukończenia studiów slawistycznych pierwszego stopnia lub udowodnić znajomość wybranego języka słowiańskiego na poziomie co najmniej B2. Program skonstruowany jest w ten sposób, by przyjąć zarówno absolwentów/absolwentki studiów slawistycznych pierwszego stopnia, jak też innych kierunków humanistycznych i społecznych. Studia mogą być częściowo realizowane za granicą dzięki umowom w ramach sieci Erasmus i Ceepus, które Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej zawarł z uczelniami partnerskimi.

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Absolwent/ka magisterskich studiów slawistycznych w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Zna bardzo dobrze realia społeczne i polityczne kraju kierunkowego w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym i dialektalnym Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz umie je zastosować w praktyce. Dzięki uczestnictwu w projekcie naukowym potrafi planować i organizować działania związane z organizacją badań, jak też umie odnaleźć się w środowisku międzynarodowym i we współpracy z grupą.

Absolwentki i absolwenci slawistyki są cenieni jako pracownicy w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi, jak również w przedstawicielstwach firm z krajów słowiańskich w Polsce. Często pracują również jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Znajdują także zatrudnienie w urzędach i agendach państwowych, w placówkach dyplomatycznych w krajach słowiańskich, jak też instytucje kultury oraz media w Polsce i w krajach słowiańskich. Wielu absolwentów pracuje i mieszka poza granicami Polski w krajach w południowo- i zachodniosłowiańskich.

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej współpracuje z instytucjami kultury krajów specjalności, szczególnie z Instytutem Słowackim oraz Bułgarskim Instytutem Kultury (BIK). Studentki i studenci bułgarystyki mogą skorzystać ze stażu w BIK we współpracy z ambasadą Republiki Bułgarii. W ramach specjalności słowacystycznej rozwijana jest współpraca w zakresie translatologii i wiedzy o kraju z uniwersytetami partnerskimi ze Słowacji.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie bohemistyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie bułgarystyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie kroatystyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie serbistyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie słowacystyka
Magisterium na kierunku slawistyka w zakresie słowenistyka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent/ka osiągnął/osiągnęła efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów slawistyka, w tym efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności bohemistyka. Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia:
• umie korzystać z metod badawczych właściwych dla różnych dyscyplin obszaru nauk humanistycznych oraz w uzasadniony sposób dokonywać ich syntezy w wieloaspektowych badaniach kultury i języka wybranego kraju słowiańskiego
• rozumie bardzo dobrze realia społeczne i polityczne Czech w odniesieniu do sytuacji w Europie Środkowej
• zna funkcjonowanie systemu języka czeskiego, jego zróżnicowanie funkcjonalne, stylistyczne, dialektalne, jak również o tradycje badań językoznawczych w zakresie języka czeskiego
• zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce w odniesieniu do języka czeskiego
• umie posługiwać się językiem czeskim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej
• potrafi redagować teksty pisane w języku polskim i w języku czeskim zarówno na poziomie akademickim, jak i użytkowym oraz popularnym
• potrafi prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku polskim i w języku czeskim
• umie pracować zespołowo w projekcie dotyczącym kultury czeskiej i jej szerszych kontekstów

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/