Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Studia kanadyjskie (S2-PRK-SK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Dwujęzyczny (francuski i angielski) i interdyscyplinarny program ma na celu zapoznanie studentów z szerokim spektrum zagadnień związanych z Kanadą, umożliwiając tym samym lepsze i głębsze zrozumienie historycznych, politycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań tego kraju. Łącząc teorię i praktykę, zajęcia oferowane na kierunku studia kanadyjskie będą kształtować absolwentów biegle posługujących się dwoma językami, dobrze zorientowanych w wyzwaniach współczesnego świata i gotowych do pracy w międzynarodowym środowisku w różnych sektorach gospodarki. Koncepcja studiów kanadyjskich (studia drugiego stopnia) została opracowana przez zespół pracowników Instytutu Romanistyki i Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Program

Interdyscyplinarny i kładący nacisk na praktyczne umiejętności program studiów kanadyjskich będzie oferować zajęcia prowadzone w języku angielskim i francuskim, z zakresu takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo czy nauki o polityce i administracji. Połączenie perspektywy humanistycznej i nauk społecznych wraz z solidnym przygotowaniem ściśle językowym ma na celu zapewnienie studentom pogłębionego zrozumienia złożonych zagadnień związanych z Kanadą, a przez to również z globalnymi wyzwaniami społecznymi współczesności. Poprzez różnorodność oferowanych zajęć i podejść badawczych, studenci będą mogli nabyć umiejętności sprawnego poruszania się w wieloaspektowych realiach społeczno-kulturowych Kanady, rozwijając tym samym własne kompetencje analityczne. Poznając i badając zróżnicowanie kulturowe i etniczne Kanady, studenci będą również przygotowywać się do podjęcia pracy w środowiskach międzynarodowych i wielokulturowych. Dzięki komponentowi praktycznemu (staże i praktyki oraz kontakt ze środowiskiem społeczno-gospodarczym) studenci będą również wypracowywać praktyczną umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

zyki obce

Program studiów zakłada docelowe opanowanie dwóch języków (angielski i francuski) na poziomie minimum C1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), tj. poziomem biegłości. Osiągnięcie takiego poziomu znajomości obu języków opierać się będzie na zajęciach ściśle językowych, doskonalących wszystkie kompetencje językowe studentów oraz na innych komponentach programu, prowadzonych w obu językach.

Taka znajomość dwóch spośród kilku dominujących współcześnie języków zachodnioeuropejskich będzie niezaprzeczalnym atutem absolwentów studiów kanadyjskich na rynku pracy.

Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa

Studia kanadyjskie UW będą prowadzone we współpracy z najlepszymi w Polsce specjalistami w zakresie kanadystyki oraz organizacjami zrzeszającymi ekspertów i praktyków, związanych z obszarem kanadyjskim, takimi jak: Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, Polsko-Kanadyjska Izba Przemysłowo-Handlowa, Ambasada Kanady w Polsce, Association Internationale des Études Québécoises.

Współpraca ta będzie przekładać się na takie korzyści dla studentów jak:

 • wykłady gościnne,
 • bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesowym i potencjalnymi przyszłymi pracodawcami w ramach szkoleń i warsztatów tematycznych.
 • możliwość udziału (również aktywnego) w konferencjach naukowych,
 • możliwość starania się o stypendia i nagrody przyznawane w obszarze badań kanadyjskich.

Studia kanadyjskie UW to:

 • nowoczesny program studiów,
 • możliwość opanowania języka angielskiego i francuskiego w stopniu biegłym,
 • możliwość zdobycia wieloaspektowej wiedzy na temat jednego z czołowych państw świata,
 • przygotowanie do pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym,
 • możliwość rozwijania kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy zespołowej, umiejętności pracy projektowej, umiejętność działania w oparciu o wymianę, dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów, komunikacja interpersonalna.

Wymagania

 1. Dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny,
 2. Znajomość języka angielskiego i francuskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potwierdzona certyfikatem Uniwersytetu Warszawskiego lub jego ekwiwalentem, tj. certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej.
 3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa składa się z 3 pytań i prowadzona jest w języku polskim oraz języku obcym (angielskim i francuskim) Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie gotowości do przyswajania wiedzy w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury oraz systemu politycznego Kanady.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia kanadyjskie

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Student kończący studia drugiego stopnia na kierunku studia kanadyjskie zna i rozumie:

- na poziomie rozszerzonym terminologię, metodologię i stan badań z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów kanadyjskich

- w pogłębionym stopniu sytuację językową w Kanadzie oraz czynniki, które ją ukształtowały

- w pogłębionym stopniu znaczenie wielokulturowości w budowaniu tożsamości jednostki i społeczności

- w pogłębionym stopniu wybrane fakty, procesy i zjawiska zachodzące w obszarach kultury współczesnej Kanady

- w pogłębionym stopniu rozwój historyczny systemu politycznego Kanady (miejsce i rolę Kanady w polityce zagranicznej, zarówno z perspektywy historycznej jak i współczesnych interesów polityczno-ekonomicznych)

Student kończący studia drugiego stopnia na kierunku studia kanadyjskie potrafi :

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze niezbędne do uczestniczenia w badaniach naukowych i projektach badawczych

z zakresu nauk o kulturze i religii oraz nauk o polityce i administracji w kontekście kanadyjskim.

- w stopniu pogłębionym wykorzystywać we własnej pracy badawczej wnioski płynące z analizy tekstów literackich oraz tekstów naukowych z zakresu literaturoznawstwa kanadyjskiego

- merytorycznie argumentować w języku angielskim i francuskim z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów.

- posługiwać się językiem angielskim i francuskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- przeprowadzić pogłębioną analizę zjawisk społecznych i politycznych współczesnej Kanady z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o polityce i administracji

Student kończący studia drugiego stopnia na kierunku studia kanadyjskie jest gotów do:

- wykorzystywania kompetencji literaturoznawczych na rzecz organizowania życia naukowego i kulturalnego

- przyjęcia postawy otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/