Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia euroazjatyckie > Studia Euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia Euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SEA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Studia euroazjatyckie są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu). Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.

Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić absolwenci studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, specjaliści wykształceni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

Studia trwają cztery semestry.

Program studiów obejmuje zarówno historię wybranych państw, ich konfliktów zbrojnych, elementy ich polityki zagranicznej, transformację systemów politycznych jak i przedmioty odnoszące się do etnopolityki, kultury w ujęciu socjologicznym i politycznym, czy kształtowania elit politycznych i przywództwa politycznego. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość doboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami studenta i pogłębienie studiów w zakresie wybranego obszaru Rosji i Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu lub Bliskiego Wschodu.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej, ruchów politycznych i grup nacisku, współczesnych wyzwań wybranych państw w perspektywie krajowej i międzynarodowej oraz ma umiejętność identyfikowania realnych i potencjalnych zagrożeń występujących w sferze politycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach analiz politologicznych, wykonywania funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w odniesieniu do wybranych państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu i Bliskiego Wschodu.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia euroazjatyckie

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
– przedmiotowy i metodologiczny charakter nauk społecznych i studiów euroazjatyckich oraz ich relację do innych nauk, szczególnie nauk humanistycznych;
– cywilizacyjne (w tym religijne) uwarunkowania życia społecznego w przestrzeni eurazjatyckiej;
– historię przestrzeni eurazjatyckiej oraz różnorodność historiograficznej interpretacji dziejów przestrzeni eurazjatyckiej, jak również historię wspólnej myśli politycznej Wschodu;
– istotę, charakter i specyfikę oraz zmienności instytucji i procesów politycznych, ustrojowo-prawnych, społecznych i gospodarczych w realiach eurazjatyckich;
– charakter, istotę i formy różnych poziomów organizacji życia społecznego (w tym w krajach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz Bliskiego Wschodu);
– istotę stosunków międzynarodowych, ich złożoność i wyzwania, wraz z uwarunkowaniami bezpieczeństwa na obszarze eurazjatyckim;
– podstawowe ekonomiczne, etyczne i prawne uwarunkowania w zakresie działalności zawodowej i przedsiębiorczości, a także pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Umiejętności: absolwent potrafi
– samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, innowacyjnie wykonywać zadania w zróżnicowanych warunkach, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i językach obcych) oraz nowoczesnych technologii;
– krytycznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne i polityczne rozmaitej natury i dostrzegać ich wzajemne relacje i zależności, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk z zakresu wschodnioznawstwa;
– wykorzystać do realizacji zadań zawodowych wiedzę teoretyczną z zakresu wschodnioznawstwa oraz samodzielnie formułować hipotezy badawcze w tym zakresie w oparciu o znajomość metod i technik badawczych;
– prezentować własne koncepcje, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów w oparciu o dorobek różnych autorów, w kontekście różnorodnych nurtów teoretycznych studiów euroazjatyckich;
– gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku polskim i w językach obcych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł i specjalistycznej terminologii;
– współdziałać i współpracować w zespole o zróżnicowanej strukturze i interesach, pełniąc w niej różne role, także wiodące;
– samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny, jak również inspirować i motywować otoczenie do podnoszenia kwalifikacji.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
– samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego wykorzystywania do realizacji zdań zawodowych wiedzy (w tym o charakterze interdyscyplinarnym) oraz źródeł informacji naukowej i publicystycznej;
– wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania, odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych;
– reprezentowania (poprzez podejmowanie działań formalnych i nieformalnych) interesów różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw;
– działania zgodnie z duchem przedsiębiorczości, celowości, kreatywności i rzetelności;
– identyfikowania i rozstrzygania dylematów (w tym etycznych) związanych z wykonywaniem zawodu oraz wykazywania zaangażowania w sferze publicznej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/