Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia euroazjatyckie > Studia Euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia Euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SEA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 23

Wiedza

Absolwent studiów II stopnia na kierunku studia euroazjatyckie powinien posiadać wiedzę na temat:

 • mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej państw Europy i Azji;
 • ruchów politycznych i grup nacisku ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji;
 • mechanizmów funkcjonowania współczesnych systemów politycznych ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji;
 • polityk szczegółowych na poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym, unijnym i międzynarodowym;
 • relacji między organizacjami i instytucjami politycznymi w skali krajowej i międzynarodowej;
 • współczesnych zagrożeń i wyzwań stojących przed polityką z perspektywy krajowej i międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji.

Umiejętności

Absolwent studiów II stopnia na kierunku studia euroazjatyckie powinien posiadać umiejętności:

 • opisywania i oceniania życia politycznego z perspektywy różnych ujęć teoretycznych i doktrynalnych;
 • rozpoznawania złożoności mechanizmów władzy politycznej ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji;
 • korzystania z różnych metod i technik badawczych oraz kształtowania, a także rozwijania własnego warsztatu badawczego;
 • wykorzystywania zasad i instrumentów komunikowania politycznego w działalności publicznej;
 • identyfikowania realnych i potencjalnych zagrożeń występujących w sferze politycznej ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji;
 • wykorzystywania wiedzy o polityce i życiu społecznym w badaniach politologicznych.

Kompetencje

Absolwent studiów II stopnia na kierunku studia euroazjatyckie powinien posiadać kompetencje:

 • przygotowania do aktywnego udziału w życiu politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji oraz przewidywania skutków swej aktywności;
 • zarządzania informacją w sferze publicznej na wszystkich poziomach organizacyjnych;
 • przygotowania do pracy w ośrodkach analiz politologicznych, pełnienia funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w odniesieniu do państw Europy i Azji;
 • kierowania zespołami realizującymi projekty obywatelskie oraz proponowania ich kształtu prawnego i organizacyjnego;
 • samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia euroazjatyckie

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ma pogłębioną wiedzę na temat cywilizacyjnych uwarunkowań życia społecznego w przestrzeni eurazjatyckiej.
Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru, istoty i form różnych poziomów organizacji życia społecznego w krajach regionu Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.
Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru i specyfiki procesów politycznych, społecznych i gospodarczych w realiach wschodnich.
Zna i rozumie najważniejsze wyzwania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym w regionie Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.
UMIEJĘTNOŚCI
Ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz samodzielnego prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki; potrafi samodzielnie badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie i świecie.
Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego. Umie krytycznie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej.
Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze wschodoznawstwa, samodzielnie formułować hipotezy badawcze.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

1. wymiar studiów w punktach ECTS i liczba studentów – 120 godz.; 4 semestry;
2. nie dotyczy
3. liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 22 ECTS; zajęcia modułowe do wyboru – 98 ECTS
4. nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/