Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia euroazjatyckie > Studia Euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia Euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SEA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Studia euroazjatyckie są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu). Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.

Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić absolwenci studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, specjaliści wykształceni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

Studia trwają cztery semestry.

Program studiów obejmuje zarówno historię wybranych państw, ich konfliktów zbrojnych, elementy ich polityki zagranicznej, transformację systemów politycznych jak i przedmioty odnoszące się do etnopolityki, kultury w ujęciu socjologicznym i politycznym, czy kształtowania elit politycznych i przywództwa politycznego. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość doboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami studenta i pogłębienie studiów w zakresie wybranego obszaru Rosji i Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu lub Bliskiego Wschodu.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej, ruchów politycznych i grup nacisku, współczesnych wyzwań wybranych państw w perspektywie krajowej i międzynarodowej oraz ma umiejętność identyfikowania realnych i potencjalnych zagrożeń występujących w sferze politycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach analiz politologicznych, wykonywania funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w odniesieniu do wybranych państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu i Bliskiego Wschodu.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia euroazjatyckie

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-Ma pogłębioną wiedzę przedmiotową i metodologiczną w zakresie nauk społecznych i studiów euroazjatyckich oraz ich relacji do innych nauk, szczególnie nauk humanistycznych.
-Ma pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę na temat cywilizacyjnych (w tym religijnych) uwarunkowań życia społecznego w przestrzeni euroazjatyckiej.
-Ma pogłębioną wiedzę na temat historii przestrzeni eurazjatyckiej oraz wiedzę w zakresie różnorodności historiograficznej interpretacji dziejów przestrzeni eurazjatyckiej, jak również historii i wspólnej myśli politycznej Wschodu.
-Ma zaawansowaną wiedzę na temat istoty, charakteru, specyfiki oraz zmienności instytucji i procesów politycznych, ustrojowo-prawnych, społecznych i gospodarczych w realiach euroazjatyckich.
-Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru, istoty i form różnych poziomów organizacji życia społecznego w krajach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz Bliskiego Wschodu.
-Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, ich złożoności i wyzwań, wraz z uwarunkowaniami bezpieczeństwa na obszarze euroazjatyckim.
-Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Umiejętności: absolwent potrafi

-Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, innowacyjnie wykonywać zadania w zróżnicowanych warunkach, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
-Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk z zakresu wschodnioznawstwa.
-Potrafi w sposób zaawansowany wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu wschodnioznawstwa oraz samodzielnie formułować hipotezy badawcze w tym zakresie w oparciu o znajomość metod i technik badawczych.
-Posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych koncepcji, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów, w oparciu o dorobek różnych autorów, w kontekście różnorodnych nurtów teoretycznych.
-Ma zaawansowaną umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i analizowania danych oraz tworzenia prac pisemnych i wystąpień ustnych – wraz z prowadzeniem debat –w języku polskim oraz języku obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ ESOKJ, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.
-Potrafi współdziałać i współpracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i interesach, pełniąc w niej różne role.
-Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny, jak również inspirować i motywować otoczenie do podnoszenia kwalifikacji.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-Potrafi samodzielnie, krytycznie uzupełniać i weryfikować oraz praktycznie wykorzystywać wiedzę (w tym o charakterze interdyscyplinarnym) oraz źródła informacji naukowej i publicystycznej.
-Potrafi wyznaczać priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych.
-Jest zainteresowany i potrafi reprezentować (podejmując działania formalne i nieformalne) interesy różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw.
-Myśli i działa zgodnie z duchem przedsiębiorczości, celowości, kreatywności i rzetelności.
-Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy (w tym etyczne) związane z wykonywaniem zawodu i wykazuje należyte zaangażowanie w sferze publicznej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/