Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia euroazjatyckie > Studia Euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia Euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SEA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Studia euroazjatyckie są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu). Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.

Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić absolwenci studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, specjaliści wykształceni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

Studia trwają cztery semestry.

Program studiów obejmuje zarówno historię wybranych państw, ich konfliktów zbrojnych, elementy ich polityki zagranicznej, transformację systemów politycznych jak i przedmioty odnoszące się do etnopolityki, kultury w ujęciu socjologicznym i politycznym, czy kształtowania elit politycznych i przywództwa politycznego. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość doboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami studenta i pogłębienie studiów w zakresie wybranego obszaru Rosji i Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu lub Bliskiego Wschodu.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej, ruchów politycznych i grup nacisku, współczesnych wyzwań wybranych państw w perspektywie krajowej i międzynarodowej oraz ma umiejętność identyfikowania realnych i potencjalnych zagrożeń występujących w sferze politycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach analiz politologicznych, wykonywania funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w odniesieniu do wybranych państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu i Bliskiego Wschodu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia euroazjatyckie

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ma pogłębioną wiedzę na temat cywilizacyjnych uwarunkowań życia społecznego w przestrzeni eurazjatyckiej.
Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru, istoty i form różnych poziomów organizacji życia społecznego w krajach regionu Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.
Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru i specyfiki procesów politycznych, społecznych i gospodarczych w realiach wschodnich.
Zna i rozumie najważniejsze wyzwania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym w regionie Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.
UMIEJĘTNOŚCI
Ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz samodzielnego prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki; potrafi samodzielnie badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie i świecie.
Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego. Umie krytycznie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej.
Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze wschodoznawstwa, samodzielnie formułować hipotezy badawcze.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

1. wymiar studiów w punktach ECTS i liczba studentów – 120 godz.; 4 semestry;
2. nie dotyczy
3. liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 22 ECTS; zajęcia modułowe do wyboru – 98 ECTS
4. nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/