Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia stosowana i antropologia społeczna > Socjologia stosowana i antropologia społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Socjologia stosowana i antropologia społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SCAS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 50

Absolwent socjologicznych studiów I stopnia w ISNS posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i problemy społeczne, a zwłaszcza potrafi zastosować do ich analizy podstawowe mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące do kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii kulturowej. Wiedza uzyskana w trakcie studiów powinna umożliwić mu nie tylko analizę zjawisk i procesów społecznych, ale także zastosować ją w działaniach praktycznych: badaniach, projektach i kampaniach społecznych. W ramach kierunku realizowane są następujące specjalizacje:

I. Antropologia współczesności: badanie i animacja kultury

II. Ekspertyza społeczno – obyczajowa

III. Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych

IV. Zarządzanie kadrami

V. Praca z dzieckiem i rodziną – profilaktyka, wsparcie, kompensacja

VI. Socjourbanistyka. Specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta

VII. Organizacje pozarządowe

VIII. Antropologia polityki i historia idei

Absolwent posiada nie tylko specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych „technologii społecznych”, ale ma także dobre przygotowanie w zakresie ogólnohumanistycznym.

W szczególności, ma opanowaną wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, etyki, współczesnych teorii kultury, a więc posiada uniwersalne narzędzia analizy intelektualnej, które z łatwością może wykorzystać do rozwiązywania nowych, oryginalnych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej.

W zakres podstawowych umiejętności absolwenta wchodzi przede wszystkim: identyfikowanie i diagnozowanie problemów i zjawisk społecznych (określanie ich rozmiaru i zasięgu, aksjologicznych kryteriów ich oceny, dynamiki, struktury itd.) oraz analiza socjologicznych mechanizmów zjawiska (w powiązaniu z kontekstem antropologicznym, politologicznym, ekonomicznym, prawnym itp.). Kompetencje te powiązane są ze zdolnością formułowania zaleceń i rekomendacji praktycznych oraz wypracowaniem narzędzi i procedur ewaluacyjnych. Dzięki praktykom zawodowym i przedmiotom o charakterze warsztatowym absolwent posiada umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej. Umie współpracować w grupowym konceptualizowaniu problemów badawczych, organizować i uczestniczyć w pracy zespołu, zaznajomiony jest ze specyfiką warunków regionalnych i lokalnych, w których realizowane są projekty i badania.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo-edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową, w agendach rządowych, lokalnych i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży i rodziny, w instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką, w organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia wzory życia społecznego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub egzamin centralny

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów student:
- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu socjologii i jej subdyscyplin, a także antropologii, polityki społecznej, prawa i psychologii
- zna rodzaje więzi społecznych, w szczególności relacjach i powiązania o charakterze podmiotowym i przedmiotowym oraz rządzące nimi prawidłowości
- ma wiedzę o wartościach, leżących u podstaw wyborów aksjologicznych, normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących struktury i instytucje społeczne
- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne w kontekście problematyki socjologicznej
- potrafi trafnie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych)
- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i innych źródeł
- potrafi profesjonalnie podchodzić do zadań związanych z zawodem socjologa
- potrafi aktualizować nabytą wiedzę i umiejętności, przystosowując ją do zadań zawodowych i społecznych

Liczba punktów ECTS: 180
Liczba semestrów: 6

Liczba punktów ECTS z zakresu nauk podstawowych: 132
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: w zależności od ścieżki specjalizacyjnej od 10 do 16
Liczba punktów ECTS z przedmiotów do wyboru: 71

Praktyki
Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych)
zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów
kształcenia i z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w
wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie, tj. 120 godzin za co otrzymuje 4 punkty ECTS i ocenę. Po odbyciu praktyk student uzyskuje następujące kompetencje:
- jest gotowy do uczenia się w nowym środowisku organizacyjnym,
- potrafi tworzyć zespoły zawodowe i aktywnie w nich uczestniczyć,
- potrafi wskazać i zdefiniować działania, służące rozwiązaniu zadań zawodowych
- potrafi nawiązywać kontakty, przekonywać do wejścia w interakcję społeczną oraz prowadzić interakcje społeczne w sytuacji badawczej,
- potrafi aktualizować wiedzę i umiejętności do zadań zawodowych,
- potrafi tworzyć projekty i prezentować je,
- potrafi działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/