Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia stosowana i antropologia społeczna > Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-SCAS)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Celem dwuletnich studiów II stopnia (magisterskich) w ISNS jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów socjologów w zakresie stosowanych nauk społecznych. Wykształcenie teoretyczne na wysokim, akademickim poziomie umożliwi im zarówno kontynuowanie edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich) w kraju lub za granicą, jak i podjęcie pracy na stanowiskach specjalistów w instytucjach państwowych, samorządowych, III sektora i podmiotów rynkowych zajmujących się diagnozowaniem zjawisk społecznych, przygotowywaniem ekspertyz i prognoz socjologicznych, zaleceń i rekomendacji w rozwiązywaniu określonych problemów społecznych. Absolwenci posiadać będą wiedzę teoretyczną i przygotowanie specjalistyczne do pracy zarówno w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem trudnych zjawisk społecznych na poziomie podstawowym (w poradniach i placówkach związanych z problematyką bezrobocia, ubóstwa, narkomanii, bezdomności, ochrony praw dzieci, rodziny, dyskryminacji ze względu na płeć lub inne cechy położenia społecznego itp.), jak i – przede wszystkim – w placówkach zajmujących się diagnozowaniem i rozwiązywaniem tych problemów na poziomie instytucjonalno-strukturalnym. Umiejętnością, wynikającą bezpośrednio z akademickiego charakteru studiów II stopnia (magisterskich) będzie zwłaszcza duża samodzielność w identyfikowaniu, diagnozowaniu i wyjaśnianiu tzw. „trudnych zjawisk” i problemów społecznych. Absolwenci posiadać będą wszechstronny, socjologiczno-teoretyczny background umożliwiający im kompleksowe definiowanie zjawisk społecznych w kategoriach subdyscyplin socjologicznych i dyscyplin mocno powiązanych z socjologia klasyczną: antropologii społecznej i kulturowej, etnografii, socjologii prawa i obyczaju, polityki społecznej, filozofii społecznej, nauk o rodzinie, subdyscyplin psychologicznych i teorii kultury. Wiedza teoretyczna zdobyta w ramach ścieżek specjalizacyjnych pozwoli absolwentom pracować w rolach zawodowych związanych z następującymi obszarami:

I. Negocjacje i mediacje

II. Współczesne miasta. Badania i działania

III. Socjologia małżeństwa i rodziny

IV. Antropologia współczesności

V. Polityka społeczna – specjalista ds. zatrudnienia

VI. Socjologia i antropologia płci

VII. Commonwealth and social action

VIII. Polityka społeczna – specjalista ds. organizacji pozarządowych

IX. Demokracja – idee, instytucje, społeczeństwo

X. Prawa człowieka we współczesnym świecie

Podobnie jak absolwenci studiów I stopnia będą też przygotowani – jednak na wyższym poziomie zorientowania teoretycznego - do pracy w instytucjach zajmujących się budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, działaniem edukacyjnym i aktywizującym w zakresie problemów kultury globalnej, tradycji, wspólnot lokalnych i funkcjonowania społeczeństwa w warunkach tzw. „późnej nowoczesności”. Absolwent socjologicznych studiów II stopnia w ISNS posiada wyspecjalizowaną wiedzę teoretyczną pozwalającą zrozumieć mechanizmy i prawidłowości zjawisk i problemów społecznych. Jego przygotowanie akademickie umożliwia mu zastosowanie do analizy zjawisk społecznych odpowiednich kategorii teoretycznych i narzędzi diagnostycznych zgodnych ze standardami współczesnego, światowego kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii kulturowej.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów student:
- ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu socjologii i jej subdyscyplin, a także antropologii, polityki społecznej, prawa i psychologii
- Ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach i narzędziach stosowanych w socjologii. Potrafi je zanalizować i krytycznie zinterpretować ze względu na trafność i rzetelność prowadzonych badan naukowych.
- ma pogłębioną wiedzę o wartościach, leżących u podstaw wyborów aksjologicznych, normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących struktury i instytucje społeczne
- potrafi prawidłowo wyjaśniać i interpretować zjawiska społeczne, (prawne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne w kontekście problematyki socjologicznej) oraz wzajemne relacje pomiędzy nimi
- potrafi wykorzystać dostępną wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy procesów i zjawisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych. Potrafi formułować własne opinie i oceny
- potrafi krytycznie zanalizować przydatność posiadanej wiedzy, niezbędnej w pracy zawodowej socjologa
- potrafi tworzyć zespoły zadaniowe i aktywnie w nich uczestniczyć w różnych rolach
- potrafi profesjonalnie podchodzić do zadań związanych z zawodem socjologa
- potrafi i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Liczba punktów ECTS: 120
Liczba semestrów: 4

Studia niestacjonarne - zaoczne drugiego stopnia nie przewidują obligatoryjnych praktyk.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/