Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia stosowana i antropologia społeczna > Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-SCAS)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwent socjologicznych studiów I stopnia w ISNS posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i problemy społeczne, a zwłaszcza potrafi zastosować do ich analizy podstawowe mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące do kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii kulturowej. Wiedza uzyskana w trakcie studiów powinna umożliwić mu nie tylko analizę zjawisk i procesów społecznych, ale także zastosować ją w działaniach praktycznych: badaniach, projektach i kampaniach społecznych. W ramach kierunku realizowane są następujące specjalizacje:

I. Antropologia współczesności: badanie i animacja kultury

II. Ekspertyza społeczno – obyczajowa

III. Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych

IV. Zarządzanie kadrami

V. Praca z dzieckiem i rodziną – profilaktyka, wsparcie, kompensacja

VI. Socjourbanistyka. Specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta

VII. Organizacje pozarządowe

VIII. Antropologia polityki i historia idei

Absolwent posiada nie tylko specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych „technologii społecznych”, ale ma także dobre przygotowanie w zakresie ogólnohumanistycznym.

W szczególności, ma opanowaną wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, etyki, współczesnych teorii kultury, a więc posiada uniwersalne narzędzia analizy intelektualnej, które z łatwością może wykorzystać do rozwiązywania nowych, oryginalnych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej.

W zakres podstawowych umiejętności absolwenta wchodzi przede wszystkim: identyfikowanie i diagnozowanie problemów i zjawisk społecznych (określanie ich rozmiaru i zasięgu, aksjologicznych kryteriów ich oceny, dynamiki, struktury itd.) oraz analiza socjologicznych mechanizmów zjawiska (w powiązaniu z kontekstem antropologicznym, politologicznym, ekonomicznym, prawnym itp.). Kompetencje te powiązane są ze zdolnością formułowania zaleceń i rekomendacji praktycznych oraz wypracowaniem narzędzi i procedur ewaluacyjnych. Dzięki praktykom zawodowym i przedmiotom o charakterze warsztatowym absolwent posiada umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej. Umie współpracować w grupowym konceptualizowaniu problemów badawczych, organizować i uczestniczyć w pracy zespołu, zaznajomiony jest ze specyfiką warunków regionalnych i lokalnych, w których realizowane są projekty i badania.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo-edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową, w agendach rządowych, lokalnych i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży i rodziny, w instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką, w organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia wzory życia społecznego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów student:
- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu socjologii i jej subdyscyplin, a także antropologii, polityki społecznej, prawa i psychologii
- zna rodzaje więzi społecznych, w szczególności relacjach i powiązania o charakterze podmiotowym i przedmiotowym oraz rządzące nimi prawidłowości
- ma wiedzę o wartościach, leżących u podstaw wyborów aksjologicznych, normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących struktury i instytucje społeczne
- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne w kontekście problematyki socjologicznej
- potrafi trafnie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych)
- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i innych źródeł
- potrafi profesjonalnie podchodzić do zadań związanych z zawodem socjologa
- potrafi aktualizować nabytą wiedzę i umiejętności, przystosowując ją do zadań zawodowych i społecznych

Liczba punktów ECTS: 180
Liczba semestrów: 6

Studia niestacjonarne - zaoczne pierwszego stopnia nie przewidują obligatoryjnych praktyk.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/