Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia stacjonarne, drugiego stopnia

Socjologia stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SC)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 60

Oferta dydaktyczna Instytutu Socjologii charakteryzuje się szczególnym naciskiem kładzionym na:

  • zapoznanie studentów z szerokim spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak historycznych, jak i współcześnie przyjmowanych;
  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

  • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny socjologii;
  • przygotowanie absolwenta do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
  • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
  • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności oraz przekazywania ich w życiu społecznym i zawodowym;
  • ukształtowanie wrażliwości etycznej absolwenta, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

Absolwenci studiów znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, zarządzaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych (w tym konsultacji społecznych) oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury.

Studia dają przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych w celu podjęcia pracy naukowej bądź uzyskania wyspecjalizowanych kompetencji zawodowych w wąskich obszarach problemowych.

Więcej informacji na stronach: www.is.uw.edu.pl; www.karowa.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku socjologia

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia


B. Studia II stopnia
Stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe, niestacjonarne zaoczne

1. Efekty kształcenia
Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Socjologia absolwent:
1. Posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk, w tym o jej możliwych zastosowaniach na gruncie innych dyscyplin;
2. Posiada pogłębioną wiedzę o ideach i procesach społecznych XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata;
3. Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach;
4. Posiada pogłębioną wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej;
5. Jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji pomysłów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych;
6. Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania;
7. Posiada zaawansowaną, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego;
8. Potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych;
9. Potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod technik badań socjologicznych;
10. Potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pr5aca zespołu zadaniowego.

2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
120 punktów ECTS, 4 semestry
3. nie dotyczy
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na:
a. zajęcia z zakresu nauk podstawowych
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi minimum 96 punktów ECTS, maksimum 100 punktów WCTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi 100 punktów ECTS.
b. zajęcia o charakterze praktycznym
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 44 ECTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 39n ECTS.
c. zajęcia modułowe do wyboru
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Program studiów umożliwia wybór zajęć w wysokości 74 punkty ECTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć w wysokości 50 punktów ECTS.
5. nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/