Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia stacjonarne, drugiego stopnia

Socjologia stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SC)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia II stopnia, prowadzone w obszarze nauk społecznych i dyscyplinie nauki socjologiczne, trwają 4 semestry i mają wartość 120 punktów ECTS.

Oferta dydaktyczna Instytutu Socjologii charakteryzuje się szczególnym naciskiem kładzionym na:

  • zapoznanie studentów z szerokim spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak historycznych, jak i współcześnie przyjmowanych;
  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

  • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny socjologii;
  • przygotowanie absolwenta do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
  • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
  • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności oraz przekazywania ich w życiu społecznym i zawodowym;
  • ukształtowanie wrażliwości etycznej absolwenta, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

W trakcie I roku studenci realizują zajęcia z (a) bloku teoretycznego, poznając główne filozoficzne i metodologiczne problemy nauk społecznych, zgłębiając kluczowe problemy badawcze i teoretyczne, wokół których koncentruje się współczesna myśl socjologiczna oraz ćwicząc krytyczną analizę wybranych prac socjologicznych i teoretyczną interpretację wyników badań empirycznych (b) bloku badawczego, gdzie rozwijają swoje kompetencje badawcze, realizując projekty badawcze oraz poznając zaawansowane techniki analizy danych tak ilościowych jak i jakościowych (c) puli fakultetów. Zajęcia fakultatywne są ujęte w ramy trzech modułów: “Rynek pracy - zasoby ludzkie - sprawy publiczne”, “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”, “Wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, migracje”. Moduły tematyczne służą profilowaniu zainteresowań i orientacji w wyborze zajęć z bogatej oferty zajęć zaawansowanych w Instytucie Socjologii. Student może realizować program modułu bądź dobierać zajęcia zgodnie ze swoimi indywidualnymi preferencjami. W celu zaliczenia modułu, w ciągu 2 lat studiów, z puli przedmiotów do wyboru należy zrealizować zajęcia za co najmniej 50 punktów ECTS spośród przedmiotów przypisanych do danego modułu. Do zajęć w ramach modułu wchodzi też seminarium magisterskie (rozpoczynające się w II semestrze), mogą też wchodzić zajęcia z bloku teoretycznego i metodologicznego oraz zajęcia w języku obcym.

Na II roku studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych dyskusji nad współczesnymi teoriami i badaniami w ramach subdyscyplin socjologii i innych nauk społecznych, socjologicznych zajęciach prowadzonych w języku obcym oraz – w ramach zajęć fakultatywnych – pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności socjologiczne, które (w ścisłej współpracy z wybranym przez siebie promotorem) rozwijają w pracy magisterskiej.

Absolwenci studiów znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, zarządzaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych (w tym konsultacji społecznych) oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury, firmach konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych.

Studia II stopnia dają również dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich i pracy naukowej oraz studiów podyplomowych w celu uzyskania wyspecjalizowanych kompetencji zawodowych w wąskich obszarach problemowych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Socjologii na Karowej 18. Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie: www.is.uw.edu.pl.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku socjologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

B. Studia II stopnia
Stacjonarne, niestracjonarnewieczorowe, niestacjonarne zaoczne
1. Efekty kształcenia
Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Socjologia absolwent:
1. Posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk, w tym o jej możliwych zastosowaniach na gruncie innych dyscyplin;
2. Posiada pogłębioną wiedzę o ideach i procesach społecznych XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata;
3. Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach;
4. Posiada pogłębioną wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej;
5. Jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji pomysłów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych;
6. Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania;
7. Posiada zaawansowaną, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego;
8. Potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych;
9. Potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod technik badań socjologicznych;
10. Potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pr5aca zespołu zadaniowego.

2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
120 punktów ECTS, 4 semestry
3. nie dotyczy
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na:
a. zajęcia z zakresu nauk podstawowych
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi minimum 96 punktów ECTS, maksimum 100 punktów WCTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi 100 punktów ECTS.
b. zajęcia o charakterze praktycznym
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 44 ECTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 39n ECTS.
c. zajęcia modułowe do wyboru
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Program studiów umożliwia wybór zajęć w wysokości 74 punkty ECTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć w wysokości 50 punktów ECTS.
5. nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/