Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia,stacjonarne, pierwszego stopnia

Socjologia,stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SC)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 60

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS. Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz modułów tematycznych („Media i komunikacja”, „Problemy społeczne i sprawy publiczne”, „Polityka i demokracja”, „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”). Decyzję o wyborze modułu student podejmuje na II roku studiów. Studia licencjackie mają profil ogólnoakademicki i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów w ramach modułu zostaje poświadczone w suplemencie do dyplomu.

Studia licencjackie przygotowują absolwenta do wykonywania pracy socjologa przede wszystkim jako wykonawcy badań społecznych, analityka danych i aktywnego uczestnika życia społecznego. Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

Pierwszy rok studiów to ogólne wprowadzenie do świata zainteresowań i pojęć socjologii (wstęp do socjologii, współczesne społeczeństwo polskie), podstawy warsztatu socjologa (wprowadzenie do statystyki, warsztaty statystyczne), poznanie najważniejszych tekstów przedstawicieli klasycznych teorii socjologicznych, ale też zdobycie wiedzy z dziedzin pokrewnych socjologii (filozofia, historia społeczna, ekonomia). Ponadto rozwijane są kompetencje analitycznego myślenia, niezbędne w pracy naukowej i badawczej na kursach z techniki pracy naukowej i logiki.

Drugi rok studiów to bliższe poznanie warsztatu badawczego – metody badań ilościowych oraz jakościowych. Na tych zajęciach studenci sami realizują projekty badawczy od momentu postawienia pytań badawczych, poprzez dobór próby, zbieranie danych, przygotowanie ich do analizy po samą analizę zakończoną raportem i prezentacją. Badając interesujący ich obszar życia społecznego, rozwijają analityczne oraz krytyczne myślenie, zdobywają też bardzo cenną umiejętność współpracy w zespole.

Drugi rok to również pogłębienie wiedzy teoretycznej – „Współczesne Teorie Socjologiczne” to kurs złożony z wykładu i ćwiczeń, który pokazuje, jak myśl społeczna rozwijała się w czasach nam bliższych i uczy dostrzegania związków między różnymi koncepcjami teoretycznymi i praktyką badań społecznych. Z kolei zajęcia z „Antropologii społecznej”, „Instytucji, procesów, systemów”, „Problemów społecznych” oraz „Psychologii społecznej” pozwalają bliżej poznać różne obszary problemowe socjologii.

Na trzecim roku zdobyte wcześniej umiejętności warsztatowe i wiedza teoretyczna rozwijane są w ramach jednego z oferowanych przez nas modułów – na wykładzie z socjologii szczegółowej zdobywa się wiedzę o wybranym obszarze życia społecznego i teoriach, które można zastosować do jego analizy, a na seminarium badawczym i licencjackim stosuje się te umiejętności w praktyce prowadząc badania oraz pisząc pracę licencjacką. Na module jest też szeroki wybór, powiązanych ze sobą problemowo, zajęć fakultatywnych, które przynoszą dodatkową wiedzę i pozwalają rozwinąć zainteresowania.

Więcej informacji na stronach: www.is.uw.edu.pl; www.karowa.edu.pl

  Koordynatorzy ECTS:

  Przyznawane kwalifikacje:

  Licencjat na kierunku socjologia

  Dalsze studia:

  studia drugiego stopnia

  Warunki przyjęcia

  konkurs świadectw lub egzamin centralny

  Efekty kształcenia

  A. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
  1. Efekty kształcenia dla programu

  Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Socjologia absolwent:
  1.Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych;
  2. Jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych;
  3. Posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej;
  4. Zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązywania prostych problemów badawczych;
  5. Wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne;
  6. Potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych;
  7. Potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego;
  8. Umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny;
  9. Potrafi skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego;
  10. Potrafi pracować samodzielnie lub zespołowo w ramach organizacji prywatnych i publicznych.
  2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
  180 punktów ECTS, 6 semestrów
  3. nie dotyczy
  4. Liczba punktów ECTS przypadająca na:
  a. zajęcia z zakresu nauk podstawowych
  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi minimum 130 punktów ECTS, maksimum 136 punktów ECTS.
  b. zajęcia o charakterze praktycznym
  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 70ECTS.
  c. zajęcia modułowe do wyboru
  Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć w wysokości 78 punktów ECTS.
  5. Informacja o praktykach:
  Instytut Socjologii organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów. Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w wymiarze nie krótszym niż: 3 tygodnie, albo 90 godzin za co otrzymuje 3 punkty ECTS.

  Kwalifikacja:

  Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/