Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia,stacjonarne, pierwszego stopnia

Socjologia,stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SC)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia I stopnia, prowadzone w obszarze nauk społecznych i dyscyplinie nauki socjologiczne, trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS. Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz modułów tematycznych („Media i komunikacja”, „Problemy społeczne i sprawy publiczne”, „Polityka i demokracja”, „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”). Decyzję o wyborze modułu student podejmuje na II roku studiów. Studia I stopnia mają profil ogólnoakademicki i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów w ramach modułu zostaje poświadczone w suplemencie do dyplomu.

Pierwszy rok studiów to ogólne wprowadzenie do świata zainteresowań i pojęć socjologii (wstęp do socjologii, współczesne społeczeństwo polskie), podstawy warsztatu socjologa (wprowadzenie do statystyki), poznanie najważniejszych tekstów przedstawicieli klasycznych teorii socjologicznych, ale też zdobycie wiedzy z dziedzin pokrewnych socjologii (antropologia społeczna, filozofia, historia społeczna, ekonomia). Ponadto rozwijane są kompetencje analitycznego myślenia, niezbędne w pracy naukowej i badawczej na kursach z techniki pracy naukowej i logiki.

Drugi rok studiów to bliższe poznanie warsztatu badawczego – warsztaty statystyczne oraz metody badań ilościowych i jakościowych. Na zajęciach z metod badań studenci sami realizują projekty badawczy od momentu postawienia pytań badawczych, poprzez dobór próby, zbieranie danych, przygotowanie ich do analizy po samą analizę zakończoną raportem i prezentacją. Badając interesujący ich obszar życia społecznego, rozwijają analityczne oraz krytyczne myślenie, zdobywają też bardzo cenną umiejętność współpracy w zespole.

Drugi rok to również pogłębienie wiedzy teoretycznej – „Współczesne Teorie Socjologiczne” to kurs złożony z wykładu i ćwiczeń, który pokazuje, jak myśl społeczna rozwijała się w czasach nam bliższych i uczy dostrzegania związków między różnymi koncepcjami teoretycznymi i praktyką badań społecznych. Z kolei zajęcia „Instytucje, procesy, systemy”, „Problemy społeczne” oraz „Psychologia społeczna” pozwalają bliżej poznać różne obszary problemowe socjologii.

Na trzecim roku zdobyte wcześniej umiejętności warsztatowe i wiedza teoretyczna rozwijane są w ramach jednego z oferowanych modułów – na wykładzie z socjologii szczegółowej zdobywa się wiedzę o wybranym obszarze życia społecznego i teoriach, które można zastosować do jego analizy, a na seminarium badawczym i licencjackim stosuje się te umiejętności w praktyce prowadząc badania oraz pisząc pracę licencjacką. Na module jest też szeroki wybór, powiązanych ze sobą problemowo, zajęć fakultatywnych, które przynoszą dodatkową wiedzę i pozwalają rozwinąć zainteresowania.

Wszystkie zajęcia, z wyjątkiem lektoratów i wf (wybieranych samodzielnie przez studenta z oferty UW), odbywają się w budynku Instytutu Socjologii na Karowej 18.

Studia I stopnia przygotowują absolwenta do wykonywania pracy socjologa przede wszystkim jako wykonawcy badań społecznych, analityka danych i aktywnego uczestnika życia społecznego. Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie: www.is.uw.edu.pl.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku socjologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub egzamin centralny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

A. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
1. Efekty kształcenia dla programu

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Socjologia absolwent:
1.Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych;
2. Jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych;
3. Posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej;
4. Zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązywania prostych problemów badawczych;
5. Wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne;
6. Potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych;
7. Potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego;
8. Umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny;
9. Potrafi skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego;
10. Potrafi pracować samodzielnie lub zespołowo w ramach organizacji prywatnych i publicznych.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
180 punktów ECTS, 6 semestrów
3. nie dotyczy
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na:
a. zajęcia z zakresu nauk podstawowych
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi minimum 130 punktów ECTS, maksimum 136 punktów ECTS.
b. zajęcia o charakterze praktycznym
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 70ECTS.
c. zajęcia modułowe do wyboru
Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć w wysokości 78 punktów ECTS.
5. Informacja o praktykach:
Instytut Socjologii organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów. Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w wymiarze nie krótszym niż: 3 tygodnie, albo 90 godzin za co otrzymuje 3 punkty ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/