Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Socjologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-SC)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Oferta dydaktyczna Instytutu Socjologii charakteryzuje się szczególnym naciskiem kładzionym na:

  • zapoznanie studentów z szerokim spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak historycznych, jak i współcześnie przyjmowanych;
  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

  • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny socjologii;
  • przygotowanie absolwenta do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
  • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
  • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności oraz przekazywania ich w życiu społecznym i zawodowym;
  • ukształtowanie wrażliwości etycznej absolwenta, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

Absolwenci studiów znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, zarządzaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych (w tym konsultacji społecznych) oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury.

Studia dają przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych w celu podjęcia pracy naukowej bądź uzyskania wyspecjalizowanych kompetencji zawodowych w wąskich obszarach problemowych.

Więcej informacji na stronach: www.is.uw.edu.pl; www.karowa.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku socjologia

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

na podstawie wymaganych dokumentów

Efekty kształcenia

B. Studia II stopnia
Stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe, niestacjonarne zaoczne

1. Efekty kształcenia
Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Socjologia absolwent:
1. Posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk, w tym o jej możliwych zastosowaniach na gruncie innych dyscyplin;
2. Posiada pogłębioną wiedzę o ideach i procesach społecznych XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata;
3. Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach;
4. Posiada pogłębioną wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej;
5. Jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji pomysłów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych;
6. Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania;
7. Posiada zaawansowaną, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego;
8. Potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych;
9. Potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod technik badań socjologicznych;
10. Potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pr5aca zespołu zadaniowego.

2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
120 punktów ECTS, 4 semestry
3. nie dotyczy
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na:
a. zajęcia z zakresu nauk podstawowych
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi minimum 96 punktów ECTS, maksimum 100 punktów WCTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi 100 punktów ECTS.
b. zajęcia o charakterze praktycznym
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 44 ECTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 39n ECTS.
c. zajęcia modułowe do wyboru
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Program studiów umożliwia wybór zajęć w wysokości 74 punkty ECTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć w wysokości 50 punktów ECTS.
5. nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/