Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Socjologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-SC)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Studia II stopnia, prowadzone w obszarze nauk społecznych i dyscyplinie nauki socjologiczne, trwają 4 semestry i mają wartość 120 punktów ECTS.

Oferta dydaktyczna IS charakteryzuje się naciskiem na:

 • zapoznanie studentów ze spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak klasycznych, jak i współczesnych;
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

 • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny;
 • przygotowanie do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
 • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
 • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym;
 • ukształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

W trakcie I roku studenci realizują zajęcia w ramach:

 1. bloku teoretycznego , poznając główne filozoficzne i metodologiczne problemy nauk społecznych, zgłębiając kluczowe problemy badawcze i teoretyczne współczesnej socjologii oraz ćwicząc krytyczną analizę wybranych prac socjologicznych i interpretację wyników badań;
 2. bloku metodologicznego , gdzie rozwijają kompetencje badawcze (także w zakresie ewaluacji) realizując własne projekty badawcze;
 3. proseminarium , na którym przygotowywane są założenia prac magisterskich (w tym rozdział planowanej pracy bądź projekt badawczy wraz z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu);
 4. puli zajęć o charakterze fakultatywnym – także ogólnouniwersyteckich. Zajęcia fakultatywne mogą być prowadzone w ramach specjalizacji (o ile w danym roku akademickim specjalizacje są uruchamiane). Specjalizacje to:
 1. Badania społeczne i rynkowe w praktyce - skierowana do osób zainteresowanych pracą w firmach badawczych, działach badawczych korporacji, odpowiedzialnych za zamawianie badań społecznych w ramach instytucji publicznych, kładzie nacisk na wykształcenie pogłębionych umiejętności samodzielnego planowania i realizowania projektów badawczych.
 2. Etniczność, konflikt, globalizacja – problemy zróżnicowania kulturowego współczesnego świata - skierowana do osób, które mogą stykać się z problemami wynikającymi ze zróżnicowania kulturowego: pracujących w organizacjach pozarządowych, pedagogów, urzędników, pracowników firm międzynarodowych, branży turystycznej i instytucji kultury. W trakcie zajęć studenci uzyskują umiejętność pogłębionego analizowania zjawisk kulturowych we wszystkich ich wymiarach: lokalnym i globalnym, etnicznym, narodowym i religijnym, obyczajowym i związanym ze stylem życia.
 3. Polityki publiczne - koncentruje się na przekazaniu wiedzy i umiejętności przydatnych do planowania i analizowania programów interwencji podejmowanych na rzecz dobra wspólnego. Programy zajęć odwołują się do perspektywy nauki o politykach publicznych (ang. public policy) i oferują przegląd teorii, metod i technik analitycznych użytecznych dla osób pracujących w jednostkach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych prowadzących diagnozy społecznych kwestii na użytek działań praktycznych, planujących i wdrażających takie działania i prowadzących ich ewaluacje.
 4. Socjologia płci. Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn - skierowana do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o społeczno - kulturowych uwarunkowań płci. Pozwala rozwinąć wiedzę o najważniejszych koncepcjach płci kulturowej i biologicznej jak również poznać wyniki najnowszych badań pokazujących role odgrywane przez kobiety i mężczyzn w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym.
 5. Stosunki pracy i zasoby ludzkie - buduje wiedzę i umiejętności dotyczące obszaru pracy ludzkiej. Podstawowy cel to ukształtowanie zdolności pobudzania współdziałania w różnych środowiskach pracy w kierunku bardziej harmonijnych stosunków i zapobiegania konfliktom.

Na II roku studenci realizują kolejne zajęcia z bloku teoretycznego i badawczego (poznając zaawansowane techniki analizy danych), a w ścisłej współpracy z promotorem przygotowują pracę magisterską.

Absolwenci znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury, firmach konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych. Studia dają dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w Instytucie Socjologii na Karowej 18. Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie: www.is.uw.edu.pl.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku socjologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

na podstawie wymaganych dokumentów

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

B. Studia II stopnia
Stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe, niestacjonarne zaoczne

1. Efekty kształcenia
Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Socjologia absolwent:
1. Posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk, w tym o jej możliwych zastosowaniach na gruncie innych dyscyplin;
2. Posiada pogłębioną wiedzę o ideach i procesach społecznych XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata;
3. Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach;
4. Posiada pogłębioną wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej;
5. Jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji pomysłów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych;
6. Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania;
7. Posiada zaawansowaną, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego;
8. Potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych;
9. Potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod technik badań socjologicznych;
10. Potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pr5aca zespołu zadaniowego.

2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
120 punktów ECTS, 4 semestry
3. nie dotyczy
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na:
a. zajęcia z zakresu nauk podstawowych
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi minimum 96 punktów ECTS, maksimum 100 punktów WCTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi 100 punktów ECTS.
b. zajęcia o charakterze praktycznym
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 44 ECTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 39n ECTS.
c. zajęcia modułowe do wyboru
Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Program studiów umożliwia wybór zajęć w wysokości 74 punkty ECTS.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć w wysokości 50 punktów ECTS.
5. nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/