Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Publikowanie współczesne > Publikowanie współczesne, stacjonarne , pierwszego stopnia

Publikowanie współczesne, stacjonarne , pierwszego stopnia (S1-PW)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia na kierunku „Publikowanie współczesne” są odpowiedzią na wyzwania stojące przed pracownikami systemu wydawniczego. Wynikają one z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii cyfrowych. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów pod względem merytorycznym i organizacyjnym do wykonywania cenionych na nowoczesnym rynku pracy profesji związanych z gwałtownie rozwijającym się rynkiem wydawniczym oraz - w szerszym ujęciu - tworzeniem i upowszechnianiem informacji. Współczesna praktyka edytorska wymaga nowych umiejętności i specjalizacji związanych z funkcjonowaniem i kreowaniem rynku książki, od tworzenia publikacji różnego typu tradycyjnych i cyfrowych, przez ich dystrybucję i przechowywanie, po propagowanie i kształtowanie czytelnictwa.

Kształcenie na kierunku „Publikowanie współczesne” obejmuje wiedzę z zakresu nauki o komunikacji społecznej i mediach (obszaru bibliologii i informatologii) oraz nauk humanistycznych m.in. dotyczącą: zagadnień związanych z procesami projektowania, produkcji i recepcji społecznej funkcji i kultury książek oraz innych typów publikacji. Program studiów koncentruje się na: funkcjonalności; kategoriach estetycznych; edytorskim ukształtowaniu poszczególnych typów publikacji oraz graficznym wyposażeniu publikacji; problemach druku i publikowania cyfrowego; nowych formach książki i typach publikacji, a także zjawiskach i tendencjach zmian współczesnego rynku książki, w tym przemianach organizacyjnych w instytucjach zajmujących się publikowaniem. Program przewiduje także przedmioty umożliwiające studentom zdobycie niezbędnych na współczesnym rynku pracy kompetencji i umiejętności praktycznych, np. znajomość programów użytkowych oraz profesjonalnych, z którego korzystają obecnie wydawcy. Po pierwszym i drugim roku studiów przewidziano po 60 godzin praktyk studenckich.

Kwalifikacje zdobyte przez absolwenta kierunku „Publikowanie współczesne” pozwolą mu rozumieć zarówno tradycyjny, jak i cyfrowy proces wydawniczy, jego poszczególne etapy, wraz z ich otoczeniem społecznym, kulturowym, ekonomicznym i technicznym rozpatrywanym w kontekście historycznym i współczesnym. Orientacja w problematyce współczesnego rynku książki jako elementu składowego systemu książki, obejmującego problemy tworzenia (prace edytorskie, redakcyjne, drukarskie, ilustratorskie), rozpowszechniania (np. działalność księgarska) i promocji różnych typów publikacji pozwolą mu podjąć pracę .w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych, portalach internetowych, instytucjach nauki i kultury, księgarniach internetowych i tradycyjnych, strukturach sprzedaży sieciowej i bezpośredniej oficyn, czy działach wydawniczych różnego typu podmiotów. Oprócz tego w trakcie studiów organizowane są wyjazdy terenowe m.in. do: drukarni, firm księgarskich i dystrybucyjnych; wyjścia na zajęcia do BUW oraz innych instytucji kultury; warsztaty typograficzne.

Absolwent studiów powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym, a także rozumieć swoją rolę, jako pracownika systemu książki. Ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat edytorstwa jako subdyscypliny bibliologii i informatologii. Potrafi rozpoznać różne typy obiektów i instytucji działających na rynku książki, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla studiowanej dyscypliny metod i narzędzi badawczych. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informację pochodzącą z różnych źródeł, zarówno dla potrzeb własnych jak i innych odbiorców. Rozumie powiązania między książką (szerzej informacją), jej instytucjami a czytelnikami - odbiorcami, co jest niezbędne dla prawidłowej organizacji obiegu książki i informacji w społeczeństwie informacyjnym. Potrafi funkcjonować we współczesnej infrastrukturze rynku książki.

Posiada umiejętności przygotowania różnego typu estetycznych i funkcjonalnych publikacji papierowych i cyfrowych w języku polskim i obcym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wydawniczych Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z rynkiem książki oraz w szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji, w bibliotekach, biznesie, administracji, ochronie zdrowia, placówkach naukowych i badawczo- rozwojowych. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i odpowiedzialności za zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz kulturowego zjednoczonej Europy.

Absolwent rozumie znaczenie do poszanowania własności intelektualnej w zakresie rynku książki, ma świadomość odpowiedzialności za posiadane i udostępniane informacje, dzięki której buduje wysoki etos pracy w zawodzie wydawcy, edytora i redaktora lub innego pracownika rynku książki, a także postrzega ją jako element ochrony i wzbogacenia dziedzictwa kulturowego. Jest gotów do samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności w zakresie nowoczesnych procesów wydawniczych oraz kształtowania własnej kariery zawodowej.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/opis-studiow/programy-studiow

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku publikowanie współczesne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/