Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Praca socjalna > Praca socjalna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Praca socjalna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PSO)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Kierunek studiów I stopnia PRACA SOCJALNA w IPSiR UW to interesująca oferta dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pomaganiem ludziom. Kształcimy szeroko rozumianych „profesjonalistów od pomagania”, czyli uczymy, jak skutecznie i odpowiedzialnie pomagać. Wykładowcy to specjaliści z zakresu pracy socjalnej, pedagodzy, psychologowie, prawnicy, socjolodzy.

Program studiów obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne wraz z praktykami zawodowymi przygotowuje studentów do pracy z osobami, rodzinami, grupami i społecznościami. Przekazujemy interdyscyplinarną wiedzę, ale również rozwijamy umiejętności niezbędne do nawiązywania profesjonalnych relacji pomocowych.

Absolwenci kierunku Praca socjalna uzyskują uprawnienia zawodowe – mają prawo do wykonywania zawodu ‘pracownika socjalnego’ w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Znajdują zatrudnienie w rozmaitych instytucjach państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych – wszędzie, gdzie treścią pracy jest kontakt z drugim człowiekiem.

Więcej informacji na stronie www.ipsir.uw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku praca socjalna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Praca socjalna posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z Art. 116 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 64 poz.593)

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

I. Efekty kształcenia
1. Ma podstawową wiedzę o specyfice, przedmiocie, terminologii i teoriach nauk szczegółowych, składowych wiedzy interdyscyplinarnej odnoszącej się do pracy socjalnej i ich wzajemnych relacjach
2. Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o instytucjach społecznych, zjawiskach społecznych/problemach społecznych, relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi, rozumie ich znaczenie dla pracy socjalnej
3. Ma wiedzę o strukturze i rozwoju systemu pracy socjalnej i elementach tworzących ten system
4. Potrafi identyfikować i interpretować wielowymiarowe procesy i zjawiska (społeczne, psychiczne, kulturowe, prawne, polityczne, organizacyjne i ekonomiczne) i dostrzega ich związek z przyczynami problemów i trudności życiowych doświadczanych przez jednostki, rodziny i społeczności oraz z formami zinstytucjonalizowanej pomocy i ich skutecznością
5. Potrafi prognozować przebieg zjawisk i procesów społecznych, a w ich kontekście efekty stosowanych form pomocy oraz polityk, projektów, programów adresowanych do osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia, których celem jest rozwiązywanie ich problemów i zaspokojenie potrzeb
6. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania funkcji społecznych, wielowymiarowych uwarunkowań oraz dylematów pracy socjalnej, instytucji pomocy, polityk, projektów, programów adresowanych do osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia
7. Posługuje się zasadami i normami prawa, etyki, a w szczególności etyki pracy socjalnej w projektowaniu oraz realizacji form pomocy, polityk, projektów, programów adresowanych do osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia
8. Dobiera skuteczne strategie, metody i formy interwencji, których celem jest poprawa sytuacji życiowych jednostek, rodzin i społeczności doświadczających problemów i trudności, odpowiednie ze względu na okoliczności, w jakich się znajdują oraz ich punkt widzenia
9. Jest gotowy do nawiązywania relacji pomocowych i uczestnictwa w przygotowywaniu projektów socjalnych
10. Jest świadomy dylematów towarzyszących praktykowaniu pracy socjalnej oraz standardów etycznych i znaczenia ich dochowania w praktyce zawodowej

II. Wymiar studiów w punktach ECTS i semestrach
180 punktów ECTS, 6 semestrów

III. nie dotyczy

IV. Liczba punktów ECTS
Zajęcia podstawowe – 169 ECTS;
Zajęcia warsztatowe – 8 ECTS
Zajęcia do wyboru - 43 ECTS (seminaria, przedmioty fakultatywne i ogólnouniwersyteckie)

V. Informacja o praktykach
Praktyka zawodowa 210 godz. – 7 ECTS

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok studiów na kierunku praca socjalnaECTSwykćwkintzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Pedagogika społeczna4e
Psychologia faz życia3zo
3401-PR1-1TEId
Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej3e
Gerontologia społeczna2zo
Problematyka niepełnosprawności12zo
Warsztat umiejętności interpersonalnych1zo
Promocja i profilaktyka zdrowia1 lub 2zo
Psychologiczne koncepcje człowieka4 lub 2 lub 3zo
Teoria społeczeństwa i problemów społecznych5e
Wstęp do nauki o państwie i prawie2 lub 4zo
Wprowadzenie do pomocy społecznej i pracy socjalnej5 lub 4e
Podstawowe prawa i wolności człowieka3 lub 1zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim9
3401-1PSI-M2
Razem:3244

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/