Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia, stacjonarne, jednolite magisterskie

Psychologia, stacjonarne, jednolite magisterskie (SJ-PS)

Jednolite magisterskie
Stacjonarne, 5-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 50

Wydział Psychologii UW oferuje 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Studia zostały skonstruowane zgodnie z Europejskim Dyplomem Psychologa i obejmują trzy lata podstaw psychologii oraz kolejne dwa lata specjalizacji, którą student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, znając już główne dziedziny psychologii.

Studia na Wydziale Psychologii UW to nie tylko wiedza teoretyczna, ale i zdobywanie podstawowych umiejętności warsztatu psychologa na zajęciach praktycznych (warsztaty, ćwiczenia) oraz zasad psychometrii, metodologii i statystyki, potrzebnych przy prowadzeniu badań i pisaniu pracy empirycznej oraz pracy magisterskiej.

Studentom oferowane jest dziesięć specjalizacji z których mogą wybierać, zgodnie z własnymi zainteresowaniami:

  • Neuropsychologia kliniczna
  • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
  • Psychoterapia
  • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
  • Psychologia sądowa
  • Psychologia organizacji i pracy
  • Psychologia ekonomiczna
  • Psychologia wychowawcza stosowana
  • Psychometria
  • Wspieranie rozwoju osobowości

Studenci zdobywają wiedzę oraz szerokie spektrum umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych nie tylko w zawodzie psychologa. Ich przygotowanie ma szerszy charakter, zdobywają bowiem metakompetencje zawodowe, jak np. analiza i synteza informacji, interpretacja danych i wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i opracowanie planu ich weryfikacji, oszacowanie wiarygodności informacji itp., przydatne w różnych obszarach aktywności i działalności zawodowej na różnych stanowiskach w wielu miejscach. Podjęcie samodzielnej pracy zawodowej wymaga często odbycia stażu lub dodatkowych szkoleń (np. w psychoterapii)

Wydział oferuje też możliwość dalszego kształcenia się na studiach doktoranckich czy podyplomowych.

Wydział współpracuje z licznymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi. W ramach programu Erasmus studenci mogą odbyć część studiów za granicą na uczelniach europejskich, w ramach programu MOST – na innych uczelniach w Polsce, a w ramach umów bilateralnych także w uczelniach na innych kontynentach. Współpraca międzynarodowa umożliwia kontakt z wybitnymi wykładowcami kraju i zagranicy. Studenci studiów po polsku mają możliwość poszerzenia wiedzy na zajęciach studiów po angielsku (WISP).

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe) mają taki sam program i tych samych wykładowców, oba tryby oferują identyczne możliwości rozwoju – wymianę studencką, stypendia itp.

Na Wydziale działa prężny Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe, w których studenci rozwijają swoje pasje i umiejętności.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.psychologia.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku psychologia

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla programu
a) Wiedza:
• Zna specyfikę języka naukowego psychologii, rozróżnia pojęcia teoretyczne i operacyjne;
• Zna podstawowe metody statystyczne służące do opisu zmiennych, do opisu zależności między zmiennymi oraz do weryfikacji hipotez badawczych za pomocą metod wnioskowania statystycznego;
• Zna narzędzia badania i opisu funkcjonowania psychicznego człowieka, również w różnych sytuacjach społecznych oraz identyfikowania prawidłowości rządzących procesami psychicznymi;
• Rozpoznaje i nazywa zależności pomiędzy właściwościami indywidualnymi i specyfiką zachowania społecznego.
• Zna podstawy teoretyczne, zastosowania i ograniczenia konkretnych metod interwencji i terapii służących do rozwiązywania problemów indywidualnych/relacyjnych/ problemów w organizacjach.
b) Umiejętności:
• Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące konstruowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzanie eksperymentu, pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie różnych dziedzin badań psychologicznych;
• Umie odwołać się do odpowiedniej teorii psychologicznej w celu wyjaśnienia konkretnego problemu psychologicznego.
c) Kompetencje społeczne:
• Wykorzystuje posiadaną wiedzę psychologiczną w działaniach na rzecz innych ludzi;
• Jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność. Z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, edukacji, grupy społecznej i wyznania.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS – 300; liczba semestrów – 10.
3. Program kształcenia na kierunku psychologia nie jest oparty na standardach.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 257;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym – 52;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru – 202.
5. Informacja o praktykach:
a) Student jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyk zawodowych.
b) Minimalny wymiar praktyk uznawanych jako część programu kształcenia w wynosi 4 tygodnie, tj. 100 godzin, za co student otrzymuje 4 ECTS.
c) Praktyki studenckie odbywane w ramach programu kształcenia na kierunku Psychologia mają w szczególności na celu:
• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/