Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia, stacjonarne, jednolite magisterskie

Psychologia, stacjonarne, jednolite magisterskie (SJ-PS)

Jednolite magisterskie
Stacjonarne, 5-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 50

Wydział Psychologii UW jako jedyny wydział nauk psychologicznych poza pogłębioną wiedzą z psychologii ogólnej oferuje swoim studentom wiele, często unikatowych na skalę krajową specjalizacji, które przygotowują absolwenta do pracy zawodowej jako specjalisty od zachowania i funkcjonowania człowieka generalnie oraz w wyspecjalizowanych dziedzinach gospodarki: organizacji i efektywności pracy w przedsiębiorstwach, służbie zdrowia i systemie oświaty. Jest to możliwe, ponieważ absolwenci Wydziału Psychologii UW kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii - np. społecznej, ekonomicznej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego, neuropsychologii czy psychologii sądowej.

Uzyskana wiedza psychologiczna może być przydatna we wszystkich dziedzinach życia i we wszystkich działach współczesnej gospodarki. Absolwent rozumie istotę rozwoju i funkcjonowania osoby w perspektywie indywidualnej i społecznej. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę na rzecz dobra drugiego człowieka. Dorobek współczesnej psychologii pozwala mu na udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemami natury emocjonalnej, interpersonalnej oraz na wspieranie rozwoju osobowego i zawodowego człowieka, jak i podnoszenie jakości życia jednostek i większych społeczności.

Absolwenci nabywają szerokie spektrum umiejętności i kompetencji przydatnych nie tylko w zawodzie psychologa. Ich przygotowanie ma szerszy charakter, zdobywają bowiem metakompetencje zawodowe, jak np. analiza i synteza informacji, interpretacja danych i wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i opracowanie planu ich weryfikacji, oszacowanie wiarygodności informacji itp., przydatne w różnych obszarach aktywności i działalności zawodowej na różnych stanowiskach. Zdobywają także przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i społecznych i ich wdrażania.

Studia na Wydziale Psychologii sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Wiele jest też zajęć z zakresu psychologii stosowanej, w ramach których są rozwijane konkretne umiejętności zawodowe w placówkach pozawydziałowych. Wydział posiada własne ośrodki terapeutyczne: dla dorosłych i pomocy dzieciom i młodzieży, w których studenci zdobywają pierwsze doświadczenia w pracy klinicznej.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku psychologia

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla programu
a) Wiedza:
• Zna specyfikę języka naukowego psychologii, rozróżnia pojęcia teoretyczne i operacyjne;
• Zna podstawowe metody statystyczne służące do opisu zmiennych, do opisu zależności między zmiennymi oraz do weryfikacji hipotez badawczych za pomocą metod wnioskowania statystycznego;
• Zna narzędzia badania i opisu funkcjonowania psychicznego człowieka, również w różnych sytuacjach społecznych oraz identyfikowania prawidłowości rządzących procesami psychicznymi;
• Rozpoznaje i nazywa zależności pomiędzy właściwościami indywidualnymi i specyfiką zachowania społecznego.
• Zna podstawy teoretyczne, zastosowania i ograniczenia konkretnych metod interwencji i terapii służących do rozwiązywania problemów indywidualnych/relacyjnych/ problemów w organizacjach.
b) Umiejętności:
• Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące konstruowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzanie eksperymentu, pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie różnych dziedzin badań psychologicznych;
• Umie odwołać się do odpowiedniej teorii psychologicznej w celu wyjaśnienia konkretnego problemu psychologicznego.
c) Kompetencje społeczne:
• Wykorzystuje posiadaną wiedzę psychologiczną w działaniach na rzecz innych ludzi;
• Jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność. Z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, edukacji, grupy społecznej i wyznania.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS – 300; liczba semestrów – 10.
3. Program kształcenia na kierunku psychologia nie jest oparty na standardach.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 257;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym – 52;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru – 202.
5. Informacja o praktykach:
a) Student jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyk zawodowych.
b) Minimalny wymiar praktyk uznawanych jako część programu kształcenia w wynosi 4 tygodnie, tj. 100 godzin, za co student otrzymuje 4 ECTS.
c) Praktyki studenckie odbywane w ramach programu kształcenia na kierunku Psychologia mają w szczególności na celu:
• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/