Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia w języku angielskim, stacjonarne, jednolite magisterskie

Psychologia w języku angielskim, stacjonarne, jednolite magisterskie (SJ-PS-ANG)

Jednolite magisterskie
Stacjonarne, 5-letnie
Język: angielski, polski

Dziedziny: nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Dyscypliny: psychologa, filozofia, nauki o zdrowiu

Cechy programu studiów

Psychologia (Psychology), to pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne prowadzone w języku angielskim. Unikalny, spersonalizowany program zajęć odbywających się w małych grupach i w międzynarodowym środowisku zapewnia możliwość zdobycia uniwersalnego wykształcenia oraz szeregu praktycznych umiejętności. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne rozwijające otwartość na różne idee, uczące poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Program studiów na kierunku Psychologia (Psychology) charakteryzuje się względną elastycznością, co oznacza, że studenci w określonych granicach mogą kształtować swój własny grafik zajęć oraz swój własny profil kształcenia. Zapewnia to system swobodnej rejestracji na zajęcia oraz szeroki wybór zajęć nieobowiązkowych dotyczących różnych obszarów psychologii.

Więcej o programie i charakterze studiów można przeczytać na stronie wisp.uw.edu.pl

Specjalizacje

Studenci na koniec III roku studiów wybierają specjalizację spośród czterech oferowanych:

  • Psychologia kliniczna – ścieżka „Psychoterapia”
  • Psychologia kliniczna – ścieżka „Neuropsychologia i neuronauka”
  • Psychologia biznesowa
  • Eksperymentalna Psychologia Społeczna

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się głównie w budynku Wydziału Psychologii UW przy ulicy Stawki 5/7 w Warszawie, choć część zajęć specjalizacyjnych i fakultatywnych może odbywać się w instytucjach zewnętrznych, takich jak szpitale czy instytuty badawcze. Grupy zajęciowe liczą przeciętnie 20-25 osób, przy czym łącznie na na kierunku Psychologia (Psychology) studiuje nieco ponad 150 studentów z 25 różnych państw. Umożliwia to nie tylko zdobywanie wiedzy w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku, ale również osobisty kontakt z wykładowcami, co daje wiele możliwości rozwoju osobistego. Wykładowcy oraz pracownicy administracyjni znają imiona studentów, co stwarza miłą i produktywną atmosferę.

Sylwetka absolwenta

Celem studiów na kierunku Psychologia (Psychology) w języku angielskim jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Program kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu psychologii akademickiej i umożliwia dalszy rozwój zawodowy absolwentów zarówno w obszarze prowadzenia badań naukowych, jak i działań aplikacyjnych. Ponadto, poprzez codzienny kontakt ze studentami pochodzącymi z całego świata, absolwenci studiów prowadzonych w języku angielskim posiadają unikalne kompetencje kulturowe, coraz bardziej pożądane na międzynarodowym rynku pracy.

W toku realizacji programu kształcenia studenci uzyskują gruntowną i rzetelną wiedzę na temat różnych podejść teoretycznych wyjaśniających zachowanie człowieka a także uczą się nowoczesnych metod badawczych i obliczeniowych.

Ponadto studenci nabywają praktycznych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych, jak również uczą się jak planować badania empiryczne oraz analizować i interpretować, a następnie przedstawiać ich wyniki. Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych.

Ponadto ważnym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu.

Absolwenci kierunku "Psychologia" otrzymują tytuł zawodowy psychologa, który pozwala na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych, badawczych, biznesowych, itp. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku psychologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla programu
a) Wiedza:
• Zna specyfikę języka naukowego psychologii, rozróżnia pojęcia teoretyczne i operacyjne;
• Zna podstawowe metody statystyczne służące do opisu zmiennych, do opisu zależności między zmiennymi oraz do weryfikacji hipotez badawczych za pomocą metod wnioskowania statystycznego;
• Zna narzędzia badania i opisu funkcjonowania psychicznego człowieka, również w różnych sytuacjach społecznych oraz identyfikowania prawidłowości rządzących procesami psychicznymi;
• Rozpoznaje i nazywa zależności pomiędzy właściwościami indywidualnymi i specyfiką zachowania społecznego.
• Zna podstawy teoretyczne, zastosowania i ograniczenia konkretnych metod interwencji i terapii służących do rozwiązywania problemów indywidualnych/relacyjnych/ problemów w organizacjach.
b) Umiejętności:
• Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące konstruowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzanie eksperymentu, pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie różnych dziedzin badań psychologicznych;
• Umie odwołać się do odpowiedniej teorii psychologicznej w celu wyjaśnienia konkretnego problemu psychologicznego.
c) Kompetencje społeczne:
• Wykorzystuje posiadaną wiedzę psychologiczną w działaniach na rzecz innych ludzi;
• Jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność. Z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, edukacji, grupy społecznej i wyznania.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS – 300; liczba semestrów – 10.
3. Program kształcenia na kierunku psychologia nie jest oparty na standardach.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 257;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym – 52;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru – 202.
5. Informacja o praktykach:
a) Student jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyk zawodowych.
b) Minimalny wymiar praktyk uznawanych jako część programu kształcenia w wynosi 4 tygodnie, tj. 100 godzin, za co student otrzymuje 4 ECTS.
c) Praktyki studenckie odbywane w ramach programu kształcenia na kierunku Psychologia mają w szczególności na celu:
• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Biological Bases of Behaviour IIe
Basic Psychological Skills - spring sem.z
Cognitive Psychology Ie
Statistics Ie
History of Psychologye
Razem:
Pierwszy semestr drugiego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Academic Skillszo
Statistical Methods for Experimental Designzo
Psychological Testinge
Developmental Psychologye
Emotions and Motivatione
Razem:
Drugi semestr drugiego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Standard Diagnostic Methodszo
Individual Differencese
Experimental Psychologye
Personality Psychologye
Razem:
Pierwszy semestr trzeciego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Empirical Supervised Research winter sem.z
Psychopathologye
Social Psychologye
Psychological Assessment labzo
Psychological Assessment lecturee
Razem:
Drugi semestr trzeciego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Empirical Supervised Research spring sem.zo
History of Psychologye
Introduction to Guidance and Counselling Psychologye
Razem:
Pierwszy semestr czwartego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Master's Thesis - 4th year winter semester545z
Professional Ethics in Applied and Experimental Psychologye
Razem:545
Drugi semestr czwartego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Master's Thesis - 4th year spring semester545z
Elective courses12
Razem:1745
Pierwszy semestr piątego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Master's Thesis - 5th year winter sem.545z
Razem:545

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/