Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia w języku angielskim, stacjonarne, jednolite magisterskie

Psychologia w języku angielskim, stacjonarne, jednolite magisterskie (SJ-PS-ANG)

Jednolite magisterskie
Stacjonarne, 5-letnie
Język: angielski, polski

Limit miejsc wspólny dla ścieżki P i C

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

UWAGA!

* Studia w języku angielskim są płatne!

* Jednym z elementów rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oraz dostarczenie kompletu dokumentów do sekretariatu studiów do dnia 9 lipca. Szczegóły w zakładkach poniżej, prawie na samym dole strony.

WISP – Warsaw International Studies in Psychology, to pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne w języku angielskim. Oferujemy unikalny, spersonalizowany program zajęć w małych grupach w bardzo międzynarodowym środowisku. Spotkasz studentów z ponad 25 różnych krajów, ponieważ nasz program to nie tylko studia po angielsku dla polskich studentów, ale coś, co przyciąga kandydatów z całej Europy i spoza niej.

Na wszystkich latach studiów jest w sumie mniej niż 150 studentów, więc grupy są małe i przeciętnie liczą 20-25 osób. Umożliwia to osobisty kontakt z wykładowcami, co daje wiele możliwości rozwoju osobistego. Wykładowcy oraz pracownicy administracyjni znają imiona studentów, co stwarza miłą i produktywną atmosferę.

Około 120 wykładowców jest związanych z WISP, a ok. 30% z nich to zagraniczni wykładowcy goszczący, przyjeżdżający z takich krajów jak USA, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Hiszpania, Austria, Izrael, Włochy itd.
Podsumowując, WISP oferuje możliwość rozwoju i zdobycia zawodu psychologa w bardzo stymulującym środowisku akademickim, którego nigdzie indziej nie znajdziesz. Więcej informacji: www.psychology.pl.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku psychologia

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla programu
a) Wiedza:
• Zna specyfikę języka naukowego psychologii, rozróżnia pojęcia teoretyczne i operacyjne;
• Zna podstawowe metody statystyczne służące do opisu zmiennych, do opisu zależności między zmiennymi oraz do weryfikacji hipotez badawczych za pomocą metod wnioskowania statystycznego;
• Zna narzędzia badania i opisu funkcjonowania psychicznego człowieka, również w różnych sytuacjach społecznych oraz identyfikowania prawidłowości rządzących procesami psychicznymi;
• Rozpoznaje i nazywa zależności pomiędzy właściwościami indywidualnymi i specyfiką zachowania społecznego.
• Zna podstawy teoretyczne, zastosowania i ograniczenia konkretnych metod interwencji i terapii służących do rozwiązywania problemów indywidualnych/relacyjnych/ problemów w organizacjach.
b) Umiejętności:
• Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące konstruowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzanie eksperymentu, pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie różnych dziedzin badań psychologicznych;
• Umie odwołać się do odpowiedniej teorii psychologicznej w celu wyjaśnienia konkretnego problemu psychologicznego.
c) Kompetencje społeczne:
• Wykorzystuje posiadaną wiedzę psychologiczną w działaniach na rzecz innych ludzi;
• Jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność. Z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, edukacji, grupy społecznej i wyznania.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS – 300; liczba semestrów – 10.
3. Program kształcenia na kierunku psychologia nie jest oparty na standardach.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 257;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym – 52;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru – 202.
5. Informacja o praktykach:
a) Student jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyk zawodowych.
b) Minimalny wymiar praktyk uznawanych jako część programu kształcenia w wynosi 4 tygodnie, tj. 100 godzin, za co student otrzymuje 4 ECTS.
c) Praktyki studenckie odbywane w ramach programu kształcenia na kierunku Psychologia mają w szczególności na celu:
• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsemsem_mgrzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54 lub *z
Biological Bases of Behaviour I63030e
Basic Psychological Skills - winter sem.0z
Introduction to Contemporary Philosophy430e
Academic Skills430zo
Intellectual property rights0,54z
Introduction to Psychology6 lub 430e
Research Methods5 lub 4 lub 63030e
Logic5 lub 4 lub 330e
Razem:15124120
Drugi semestr pierwszego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsemsem_mgrzal
Biological Bases of Behaviour II430e
Basic Psychological Skills - spring sem.3 lub 4z
Cognitive Psychology I430e
Statistics I63030e
History of Psychology5 lub 430e
Razem:1412030
Pierwszy semestr drugiego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsemsem_mgrzal
Academic Skills430zo
Statistical Methods for Experimental Design4 lub 2zo
Psychological Testing5 lub 4e
Developmental Psychology4e
Emotions and Motivation430e
Razem:123030
Drugi semestr drugiego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsemsem_mgrzal
Standard Diagnostic Methods430zo
Individual Differences3 lub 5 lub 430e
Experimental Psychology330e
Personality Psychology4e
Razem:113060
Pierwszy semestr trzeciego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsemsem_mgrzal
Empirical Supervised Research winter sem.0z
Psychopathology5 lub 4e
Social Psychology4 lub 63030e
Psychological Assessment lab4 lub 330zo
Psychological Assessment lecture2 lub 430e
Razem:603030
Drugi semestr trzeciego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsemsem_mgrzal
Empirical Supervised Research spring sem.6zo
History of Psychology5 lub 430e
Introduction to Guidance and Counselling Psychology6 lub 4e
Razem:630
Pierwszy semestr czwartego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsemsem_mgrzal
Master's Thesis - 4th year winter sem.5z
Professional Ethics in Applied and Experimental Psychology5 lub 430e
Razem:530
Drugi semestr czwartego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsemsem_mgrzal
Master's Thesis -4th year spring sem.5z
Elective courses12
Razem:17
Pierwszy semestr piątego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsemsem_mgrzal
Master's Thesis - 5th year winter sem.5z
Razem:5

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/