Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie

Psychologia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie (NWJ-PS)

Jednolite magisterskie
Niestacjonarne (wieczorowe), 5-letnie
Język: polski

Cechy programu

Studia na kierunku Psychologia nastawione są na uniwersalne wykształcenie zgodnie ze strategią kształcenia ogólnoakademickiego. Jednocześnie program naszych studiów zapewnia osiągnięcie szeregu praktycznych umiejętności, przez co dostosowany jest do wymagań zmieniającego się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne rozwijające otwartość na różne idee, uczące poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Program studiów na kierunku Psychologia charakteryzuje się względną elastycznością, co oznacza, że studenci w określonych granicach mogą kształtować swój własny grafik zajęć oraz swój własny profil kształcenia. Zapewnia to system swobodnej rejestracji na zajęcia oraz wybór zajęć nieobowiązkowych dotyczących różnych obszarów psychologii.

Lista specjalizacji

Specjalizacje to bloki zajęć lub ścieżki kształcenia ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej. Oferujemy następujące specjalizacje:

  • Neuropsychologia kliniczna
  • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
  • Psychoterapia
  • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
  • Psychologia sądowa
  • Psychologia ekonomiczna
  • Psychologia wychowawcza
  • Wspieranie rozwoju osobowości
  • Psychologia organizacji i pracy

Nabór na specjalizacje realizowany jest pod koniec III roku studiów. Większość specjalizacji ma dzisiaj ograniczony limit studentów, co oznacza, że na zakwalifikowanie się mogą liczyć studenci z najlepszymi średnimi ocen. Uczestnicy specjalizacji Psychologia wychowawcza mają możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich.

Ważne informacje

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Psychologii na ul. Stawki 5/7. Zajęcia odbywają się w ciągu całego dnia od 8:30 do 21:00. Staramy się zapewnić komplet zajęć dla studentów pracujących – po godzinie 16-tej dublowane są wszystkie zajęcia obligatoryjne oraz większość zajęć nieobligatoryjnych. Poza ograniczeniami w początkowej fazie zapisów na zajęcia wszystkie grupy są dostępne dla wszystkich studentów niezależnie od trybu studiowania (stacjonarne/niestacjonarne). Na miejscu jest biblioteka i czytelnia oraz dwie pracownie komputerowe dostępne dla wszystkich poza godzinami zajęć.

Program zajęć i podstawowe zasady studiowania można znaleźć na naszej stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/

Sylwetka absolwenta

Celem studiów na kierunku "Psychologia" jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, w perspektywie intrapsychicznej i interpersonalnej. Program kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu psychologii akademickiej i umożliwia dalszy rozwój zawodowy absolwentów zarówno w obszarze prowadzenia badań naukowych, jak i działań aplikacyjnych.

W toku realizacji programu kształcenia studenci uzyskują gruntowną i rzetelną wiedzę na temat różnych podejść teoretycznych wyjaśniających zachowanie człowieka a także uczą się nowoczesnych metod badawczych i obliczeniowych.

Ponadto studenci nabywają praktycznych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych, jak również uczą się jak planować badania empiryczne oraz analizować i interpretować, a następnie przedstawiać ich wyniki. Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych.

Ponadto ważnym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu.

Absolwenci kierunku "Psychologia" otrzymują tytuł zawodowy psychologa, który pozwala na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych, badawczych, biznesowych, itp. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku psychologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla programu
a) Wiedza:
• Zna specyfikę języka naukowego psychologii, rozróżnia pojęcia teoretyczne i operacyjne;
• Zna podstawowe metody statystyczne służące do opisu zmiennych, do opisu zależności między zmiennymi oraz do weryfikacji hipotez badawczych za pomocą metod wnioskowania statystycznego;
• Zna narzędzia badania i opisu funkcjonowania psychicznego człowieka, również w różnych sytuacjach społecznych oraz identyfikowania prawidłowości rządzących procesami psychicznymi;
• Rozpoznaje i nazywa zależności pomiędzy właściwościami indywidualnymi i specyfiką zachowania społecznego.
• Zna podstawy teoretyczne, zastosowania i ograniczenia konkretnych metod interwencji i terapii służących do rozwiązywania problemów indywidualnych/relacyjnych/ problemów w organizacjach.
b) Umiejętności:
• Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące konstruowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzanie eksperymentu, pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie różnych dziedzin badań psychologicznych;
• Umie odwołać się do odpowiedniej teorii psychologicznej w celu wyjaśnienia konkretnego problemu psychologicznego.
c) Kompetencje społeczne:
• Wykorzystuje posiadaną wiedzę psychologiczną w działaniach na rzecz innych ludzi;
• Jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność. Z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, edukacji, grupy społecznej i wyznania.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS – 300; liczba semestrów – 10.
3. Program kształcenia na kierunku psychologia nie jest oparty na standardach.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 257;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym – 52;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru – 202.
5. Informacja o praktykach:
a) Student jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyk zawodowych.
b) Minimalny wymiar praktyk uznawanych jako część programu kształcenia w wynosi 4 tygodnie, tj. 100 godzin, za co student otrzymuje 4 ECTS.
c) Praktyki studenckie odbywane w ramach programu kształcenia na kierunku Psychologia mają w szczególności na celu:
• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/